Лхагва 6-р сар 20, 2018

ЗУУНМОД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ

ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017.01.09                                                                                                                                                                                                                                                            Зуунмод

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцан эзэн

Нэг.Санхүү, эдийн засгийн хүрээнд

1

Харьяа төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч нар санхүүгийн албаны даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуулах

01-2-р сард

Албаны дарга Төрийн сангийн мэргэжилтэн

2

Төсвийн шууд захирагч нар төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай үр гэрээ байгуулах

01-2-р сард

Санхүүгийн албаны дарга

3

Байгуулагын Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг шинэчлэн засварлах

05-р сард

Албаны дарга Төрийн сангийн мэргэжилтэн

4

2016 оны төсвийн гүйцэтгэл хэлэлцүүлэх

06-р сард

Санхүүгийн албаны дарга

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

5

Эд хөрөнгө актлах орон нутгийн өмчийн дүн хэлэлцүүлэх

 

01,6-р сард

Санхүүгийн албаны дарга

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

6

2018 оны төсөв хийж, батлуулах

07,12-р сард

Санхүүгийн албаны дарга

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

7

Харьяа байгууллагуудын нягтлан бодогч, нярав нарт сургалт зохион байгуулах

06-р сард

Санхүүгийн албаны дарга

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

8

Статистик мэдээ тайлан гаргах талаар сургалт зохион байгуулах

01-2-р сард

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

9

Харьяа байгууллагуудын ня-бо, няравын үйл ажиллагааг шалган, зөвлөн туслах

05,11-р сард

Санхүүгийн албаны дарга

 

10

ЗДТГ-ын авлага барагдуулах /2008 онд үүссэн Дабль-Эрдэнэ ХХК-аас 20,6 сая 2-р багийн иргэн Д.Сонинбаяр 5.3 сая төгрөгийн авлага/

Жилийн турш

ЗДТГ-ын нягтлан бодогч

 

Хоёр.Хяналт шинжилгээ үнэлгээ

11

Сумын ХШҮ-ний 2017 оны нэгдсэн төлөвлөгөө, графикийг гаргаж ХШҮБ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулна.

01-р сард

ЗДТГ, ДАХШҮХМэргэжилтэн Б.Цэцэгбадам,

 

12

ХШҮ-ний жилийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тооцож ажиллана.

6,12-р сард

13

АЗДНҮ-ийн мөрөөр хийгдэх ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулж, хэрэгжилтийг тооцож ажиллана.

I улиралд

14

Сумын үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллийг холбогдох дээд шатны байгууллагт хүргүүлнэ.

Сар бүр

Гурав.Нийгмийн бодлогын хүрээнд

15

Байгууллагын эцэг, эхийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж, ажилтан албан хаагчид, хүүхдүүдийн дунд хүмүүжлийн болон гэр бүл рүү чиглэсэн уралдаан тэмцээн зэрэг нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулна.

 

 

жилдээ

Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөл,

НХМэргэжилтэн Ш.Батмөнх

16

МУ-ын Засгийн газрын 2014 оны 71 дүгээр  тогтоолын дагуу 2017-2018 оны хичээлийн жилд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид сургалтын тэтгэлэг олгоход дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

 

3-р улиралд

НХМэргэжилтэн Ш.Батмөнх

Багийн Засаг дарга нар

17

Аймгийн Мөнх-алдарын талбайд суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловсролын байгууллагуудын “Нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөгийг зохион байгуулна.

IIулиралд

НХМэргэжилтэн Ш.Батмөнх, ЕБС-ийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нар

18

Байгууллагын албан хаагчдын бие бялдарны сорил авч, нийтийн биен тамирын арга хэмжээ зохион байгуулна.

II улиралд

ЗДТГ, НХМэргэжилтэн Ш.Батмөнх

19

Сургууль, цэцэрлэг болон өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудтай “Нийгмийн хариуцлагын гэрээ” байгуулж, хэрэгжилтийг тооцон ажиллах.

Хагас, бүтэн жилээр

ЗДТГ, НХМэргэжилтэн Ш.Батмөнх

20

ЗДТГ-ын албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах

05-р сард

НХМэргэжилтэн Ц.Алтанцэцэг

21

“Алдарт эх”-ийн одонгийн болзол хангасан ээжүүдийн материалыг хүлээн авч зохих шатны байгууллагад уламжлах тухай

 

03-р сард

 

НХМэргэжилтэн Ц.Алтанцэцэг

22

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг өрхүүдэд сургалт зохион байгуулах

 

Сар бүр

НХМэргэжилтэн Ц.Алтанцэцэг

23

 Монголын уламжлалт Сар шинийн баяр болон Ахмадын баярын өдрийг  тохиолдуулан Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах

  

02, 10-р сард

НХМэргэжилтэн Ц.Алтанцэцэг

24

Сүрье, ДОХ-той тэмцэх өдрөөр өдөрлөг зохион байгуулах

03,12-р сард

НХМэргэжилтэн Ц.Алтанцэцэг

25

Хөдөлмөрийн яармаг өдөрлөгийг зохион байгуулах

05,09-р сард

НХМэргэжилтэн Ц.Алтанцэцэг

26

ӨЭМТөв, ахмадын болон халамжийн байгуулагуудтай “Нийгмийн хариуцлагын гэрээ” байгуулж, хэрэгжилтийг тооцон ажиллана.

Хагас, бүтэн жилээр

ЗДТГ, НХМэргэжилтэн Ц.Алтанцэцэг

Дөрөв. Хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний өсөлт, байгаль орчны хүрээнд

27

Мал сүргийг гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг цаг хугацаанд нь шуурхай зохион байгуулж, өвчнөөр тайван нөхцлийг хадгална.

Жилдээ

МЭҮТасаг, ХААМэргэжилтэн Б.Сарантуяа

28

ХАА-н бараа бүтээгдэхүүнд олгодог урамшууллын ажлыг зохион байгуулна.

1,3 дугаар улиралд

МЭҮТасаг, ХААМэргэжилтэн Б.Сарантуяа

29

Мал амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тавих хяналтыг сайжруулах.

Жилдээ

МЭҮТасаг, ХААМэргэжилтэн Б.Сарантуяа

30

Малын өвс тэжээл бэлтгэх, өвс, тэжээлийн аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэх

Жилдээ

МЭҮТасаг, ХААМэргэжилтэн Б.Сарантуяа

31

ХАА болон нийтийн хоолны газруудтай “Нийгмийн хариуцлагын гэрээ” байгуулж, хэрэгжилтийг тооцон ажиллана.

Хагас, бүтэн жилээр

МЭҮТасаг, ХААМэргэжилтэн Б.Сарантуяа

32

Ерөнхийлөгчийн Зарлигаар бүх нийтээр мод тарих өдрийг  /хавар, намар/ зохион байгуулах

2, 4-р улиралд

БОМ, улсын байцаагч Ч.Уранчимэг

33

Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг тогтмолжуулж, ААНБ, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх.

Жилдээ

БОМ, улсын байцаагч Ч.Уранчимэг

34

Байгаль орчны суурь судалгаа, мэдээллийн санг шинэчлэн бүрдүүлнэ

Жилдээ

БОМ, улсын байцаагч Ч.Уранчимэг

35

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө гарган, ОУБ-тай хамтран төсөл хэрэгжүүлнэ.

3,4-р улиралд

БОМ, улсын байцаагч Ч.Уранчимэг

36

Худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журмын хэрэгжилтийн талаар

07-р сард

ХҮХМэргэжилтэн Б.Батжаргал

37

Нэн тэргүүнд хөгжүүлэх үйлдвэр,үйлчилгээний жагсаалт батлах

03-р сард

ХҮХМэргэжилтэн Б.Батжаргал

38

Согтууруулах ундааны тусгай зөвшөөрөл олгох журмын өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл хийх

03-р сард

ХҮХМэргэжилтэн Б.Батжаргал

39

Сум хөгжүүлэх сангийн журам, зөвлөлийн талаар  мэдээлэл хийх

03-р сард

ХҮХМэргэжилтэн Б.Батжаргал

40

“Нэг баг – Нэг бүтээгдэхүүн 2017” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах

10-р сард

ХҮХМэргэжилтэн Б.Батжаргал

41

Худалдаа үйлчилгээний газруудтай “Нийгмийн хариуцлагын гэрээ” байгуулж, хэрэгжилтийг тооцон ажиллана.

Хагас, бүтэн жилээр

ХҮХМэргэжилтэн Б.Батжаргал

Тав. Дэд бүтэц, хот тохжилт, газрын зохион байгуулалтын хүрээнд

42

“Одонт хөтөл” өндөрлөгийг засварлаж, тохижуулах ажлыг зохион байгуулж ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина..

2-р улиралд

ЗАА-ны ахлах мэргэжилтэн Г.Баярбаатар, ДБХМэргэжилтэн Ц.Батзориг

43

“Эко тохилог хашаа төслийг иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлж 30 айлын хашааг шинэчлэх ажлыг эхлүүлж,  ажлын явцад хяналт тавьж ажиллана.

3-р улиралд

ЗАА-ны ахлах мэргэжилтэн Г.Баярбаатар, ДБХМэргэжилтэн Ц.Батзориг

44

Гэр хорооллын усан хангамжийн нөхцлийг сайжруулах тал дээр  Шинээр 1 усан сан барих, 3 усан санг цахимжуулах ажлын хөрөнгө шийдвэрлэх болон зохион байгуулалтын ажлыг хийж, ажлыг эхлүүлнэ.

3-р улиралд

ЗАА-ны ахлах мэргэжилтэн Г.Баярбаатар, ДБХМэргэжилтэн Ц.Батзориг

45

2-оос доошгүй төсөл бичиж, хөрөнгө оруулагчийг олж, төслийг хэрэгжүүлсэн байна.

2-р улиралд

ЗАА-ны ахлах мэргэжилтэн Г.Баярбаатар, ДБХМэргэжилтэн Ц.Батзориг

46

1,19,20,21,22-р байрны дээврийн засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гүйцэтгэлйин явцад хяналт тавьж ажиллана.

3-р улиралд

ЗАА-ны ахлах мэргэжилтэн Г.Баярбаатар, ДБХМэргэжилтэн Ц.Батзориг

47

Цэлмэг хотхоны баруун талд Дуудлага худалдаагаар зарагдсан газарт Инженерийн шугам сүлжээний ажлыг эхлүүлнэ.

2-р улиралд

ЗАА-ны ахлах мэргэжилтэн Г.Баярбаатар, ДБХМэргэжилтэн Ц.Батзориг

48

Хүмүүн ахлах сургуулийн гадна тохижилтын ажлыг гүйцэтгүүлж, гүйцэтгэлд хяналт тавина.

2-р улиралд

ЗАА-ны ахлах мэргэжилтэн Г.Баярбаатар, ДБХМэргэжилтэн Ц.Батзориг

49

Зуунмод сумын Баруун Зуунмод багт нэмж  20 айлыг төвлөрсөн халаалтын системд холбох ажлыг зохион байгуулна.

3-р улиралд

ЗАА-ны ахлах мэргэжилтэн Г.Баярбаатар, ДБХМэргэжилтэн Ц.Батзориг

50

Автозамын  засвар арчлалт хийгдэж, шаардлагатай газар замын тэмдэг тэмдэглэгээг суурилуулна.

2-р улиралд

ЗАА-ны ахлах мэргэжилтэн Г.Баярбаатар, ДБХМэргэжилтэн Ц.Батзориг

51

Зам тээвэр болон мэдээлэл харилцаа холбооны газруудтай “Нийгмийн хариуцлагын гэрээ” байгуулж,  хэрэгжилтийг тооцон ажиллана.

Хагас, бүтэн жилээр

ДБХМэргэжилтэн Ц.Батзориг

52

Эрчим хүчний болон барилгын компани, дулаан, цахилгааны газруудтай “Нийгмийн хариуцлагын гэрээ” байгуулж, хэрэгжилтийг тооцон ажиллана.

Хагас, бүтэн жилээр

ЗАААМэргэжилтэн Г.Баярбаатар

53

Газар эзэмшигч, ашиглагчтай гэрээ байгуулан,  газрын төлбөрийг төсөвт төвлөрүүлнэ.

Жилдээ

Газрын даамал Р.Жавзандолгор, Т.Ууганбаяр

54

Газраа эзэмшиж ашиглаагүй иргэдийн судалгааг гарган хүчингүй болгох, дахин төлөвлөх ажлыг зохион байгуулах.

Жилдээ

Газрын даамал Р.Жавзандолгор, Т.Ууганбаяр

Зургаа.Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн хүрээнд

55

Төрийн хууль тогтоомжийг сурталчилах иргэдийн идэвх оролцоог дээшлүүлэх зорилгоор “Хууль сурталчилах” өдөрлөгийг төрийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.

Жилдээ

ЗДТГ-ын төрийн албан хаагчид

Г.Цэцгээ

56

2017 оны Хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, сургалт сурталчилгааг зохион байгуулна.

02-р сард

ХЭЗМэргэжилтэн

Г.Цэцгээ

57

Сумын харьяа байгууллага, багийн Засаг дарга нарын захирамж, тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийж зөвлөн туслана

II, 1Ү улиралд

ХЭЗМэргэжилтэн

Г.Цэцгээ

58

Сүм хийд болон ТББ-уудтай “Нийгмийн хариуцлагын гэрээ” байгуулж, хэрэгжилтийг тооцон ажиллана.

II, 1Ү улиралд

ХЭЗМэргэжилтэн

Г.Цэцгээ

59

Гадаад харилцааг өргөжүүлэх ажлын хүрээнд БНХАУ-ын Жилинь мужийн Яньбянь автономит тойрогтой шууд харилцаа тогтооно.

Жилдээ

ЗД-ын туслах, гадаад харилцаа Н.Шинэцэцэг

60

Шууд харилцаат мужуудтай найрамдалт хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлнэ.

Жилдээ

ЗД-ын туслах, гадаад харилцаа Н.Шинэцэцэг

61

Солонгосын Соёлын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг тогтмол жигд явуулах тал дээр анхаарч ажиллах, төлөвлөгөө гаргана.

Жилдээ

ЗД-ын туслах, гадаад харилцаа Н.Шинэцэцэг

62

ЗДТГ, багуудын компьютерийн хэвийн үйл ажиллагаа болон сүлжээний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

Тухай бүр

ОНИМТ-ийн ажилтан А.Нарангэрэл

Долоо.Хот тохижуулах газрын үйл ажиллагааны хүрээнд

63

Сумын Засаг даргатай ХТГ-ын дарга үр дүнгийн гэрээ байгуулж, хэрэгжилтийг тооцож ажиллана.

II, IY улиралд

ХТГ-ын дарга А.Шаравнямбуу

64

Зуунмод хотын нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлгийг сайжруулж,  хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллана.

 

Жилдээ

ХТГ-ын дарга А.Шаравнямбуу

65

Хог хаягдалыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж ажиллана.

Жилдээ

ХТГ-ын дарга А.Шаравнямбуу

66

Иргэдэд зориулсан мэдээллийн хөтөлбөр болон “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулана.

Улирал бүр

ХТГ-ын дарга А.Шаравнямбуу

 

НЭГТГЭСЭН:

ДОТООД АЖИЛ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                           Б.ЦЭЦЭГБАДАМ