Лхагва 6-р сар 20, 2018

Сумын ИТХ-ын 2016 оны 12 сарын 14-ний өдрийн

Гуравдугаар хуралдааны ... тоот тогтоолын

Хавсралт

 

ТӨВ АЙМГИЙН ЗУУНМОД СУМЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙГ

2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ТОВЧОО

Үзүүлэлт

Зорилтын тоо

Хэрэгжүүлэх арга замын тоо

Шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ /сая.төгрөг/

УТ

ОНТ

Төсөл, хөтөлбөр

1

Санхүү, эдийн засгийн эрх зүйн харилцааг хэрэгжүүлэх

8

20

0

48.3

0

2

Дэд бүтэц, хот тохижилт, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт

12

38

5.587.8

1.126.0

0

3

Хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний өсөлтийг хангах

10

26

0

507.0

0

4

Нийгмийн хөгжлийн бодлого

14

51

0

23.0

15.9

5

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлого

7

22

0

362.0

0

6

Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн хүрээнд

16

31

0

2.250

0

 

Дүн

 

67

188

5.587.8

2.096.0

15.9

7.699.7

                                                                                                                              ТАНИЛЦСАН:

 СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА                                Г.МӨНХБАДРАЛ

                                                                                                                            ХЯНАСАН: ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                 П.ЦЭЛМЭГ

   НЭГТГЭСЭН:

ДОТООД АЖИЛ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ

                   ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                         Б.ЦЭЦЭГБАДАМ

 

 

ТӨВ АЙМГИЙН ЗУУНМОД СУМЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙГ

2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

2016.12.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Зуунмод

Зорилт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

2016 онд хүрсэн түвшин

2017 онд хүрэх түвшин

Хөрөнгийн хэмжээ,

эх үүсвэр

Хугацаа /жил, улирал/

Хариуцах эзэн, хамтран ажиллах байгууллага

1

2

3

4

5

6

7

8

9

НЭГ. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

1.1. Эдийн засгийн өсөлтийг хангах чиглэл

1.

Сумын ДНБ-ний жилийн дундаж өсөлтийг  нэмэгдүүлнэ.

1.Сумын ДНБүтээгдэхүүнд  үйлдвэрийн салбарын эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн   тогтвортой  өсөлтийг хангана.

Сумын ДНБ-ний өсөлтөөр

 

 

 

 

Эдийн засгийн өсөлт:  2016 оны ХБГ-ээр 6,8% хувиар   өсч,  8,7 тэрбум төгрөгт хүрсэн

 

 

ДНБ-ий  өсөлтийг 7, 5 тэр бум төгрөгт хүрч, 4% -иас буураагүй байна

 

 

Хөрөнгө  шаардахгүй

 

 

 

Жилдээ

 

 

 

 

 

Сумын Засаг даргын орлогч,  Захирагчийн алба,  статистик хариуцсан мэргэжилтэн

2.ОУ-ын болон бусад хандивлагч байгууллагуудад хандаж төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

Төслийн тоогоор

Шинээр хийгдэж буй ажил

2 оос доошгүй төсөл бичих

Бусад эх үүсвэрээс

Жилддээ

Санхүүгийн алба

2.

Төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн үйл явцад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангаж, төсвийн  ил  тод  байдлыг  ханган, төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлнэ

 

3. Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулж, иргэд, олон нийтийн оролцоог ханган, хяналтыг иргэд, олон нийтийн байгууллага, төслийн багтай хамтран хэрэгжүүлнэ.

Төсвийн тухай хууль, холбогдох журам , заавруудын хэрэгжилтээр

 

 

 

 

Батлагдсан төсөв -155,0 сая Тодотгосон- 117,8 сая.төг Гэрэлтүүлэг ажилд -111,2 сая төг

Зураг төсөв-10.0 сая төг

Нийтийн тээврийн нөхөн олговор-18,4 сая

Баяр наадмын зардал 5.0 сая

Нийт: 151,2 сая

 

 

 

ОНХСан 48,3 сая төг

 

 

Улсын төсөвөөс

48,3 сая

 

 

Жилдээ

Санхүүгийн алба, Захирагчийн алба

4. Төсвийг зөв, оновчтой төлөвлөн, хуульд заасан хугацаанд зохих шатны байгууллагад хүргүүлэн,  хэмнэлтийн горимыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэн ажиллана.

Үйл ажиллагааны  хэрэгжилтээр

Сумын нийт төсөв 7,4  тэрбум төг.

Үүнээс ОНХСан- 117,8 сая  төгрөг,

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 6,8 тэрбум, 

Орон нутгийн төсөв 960,9  сая төгрөг

Сумын нийт төсөв 8,2  тэрбум төг.

Үүнээс ОНХСан- 48,3 сая  төгрөг,

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 7,3 тэрбум,

Орон нутгийн төсөв 914,6  сая төгрөг

Хөрөнгө  шаардахгүй

 

Жилдээ

Санхүүгийн алба

5.Төсвийн шууд захирагч нартай байгуулах үр дүнгийн гэрээнд  төсвийг үр ашигтай төлөвлөх, хэмнэлттэй зарцуулах  хариуцлагын талаар тодорхой заалт оруулж, үр дүнг хагас бүтэн жилээр дүгнэж ажиллана.

Гэрээний хэрэгжилтээр

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч сумын хэмжээнд нийт 3 сургууль, 6 цэцэрлэг, ИТХ, ЗДТГ, ХТГ-ын төсвийн шууд захирагч нартай “Төсвийн тухай хууль”-ийн 40-р зүйлийг баримтлан  үр дүнгийн гэрээ байгуулсан.

Төсвийн шууд захирагч нарын санхүүгийн сахилга, хариуцлага дээшлэнэ.

Хөрөнгө  шаардахгүй

 

Жилдээ

Санхүүгийн алба

6. Төрийн сангийн нэгдсэн тогтолцооны дотоод хяналт болон харьяа төсөвт байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Санхүүгийн дотоод  хяналт хийх  төлөвлөгөөг гарган, 2016 оны 07-р сарын 18-ний өдрийн А/150 тоот  захирамжаар дотоод хяналт хийх журам батлуулсан. Төрийн сангийн үйл ажиллагаа, харьяа төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд сумын ЗДТГ-ын даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу хийсэн.

Төрийн сангийн алдаатай гүйлгээний тоо багасч, эрсдэл буурна, санхүүгийн сахилга бат сайжирна.

Хөрөнгө  шаардахгүй

Жилдээ

Санхүүгийн алба

7.Төсвийн ил тод байдал, Шилэн дансны хуулийг хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтээр

Харъяа бүх төсөвт байгууллагад шилэн данс ажиллаж байна. Сумын цахим хуудас, байгууллагын ил тодын самбарт мэдээллийг тогтмол байршуулж байна.

Шилэн дансны хууль бүрэн хэрэгжинэ.

Хөрөнгө  шаардахгүй

Жилдээ

Санхүүгийн алба

3.

Татварын  бааз суурийг  өргөжүүлж, татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх чиглэлээр татварын байгууллагатай хамтран оновчтой арга хэмжээг авч, татварын тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг бий болгоно.

 

8. Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг бүртгэлд бүрэн хамруулан, татварын татвар ногдуулалтыг бүрэн хийж, татварын бүртгэл мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулах ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Суманд бүртгэлтэй 550 аж ахуйн нэгж байгууллага байна.

2016 ХБГ-ээр 3 шатны орлого:

Сум-265,5 сая төгрөг төлөвлөснөөс 248,2 сая төгрөг 93,5 хувь

Аймаг-3018,1сая төгрөг төлөвлөснөөс 2187,3 сая төгрөг 105,6 хувь

Улс-652,9 сая төгрөг төлөвлөснөөс 582,9 сая төгрөг буюу 89,3 хувь

Нийт дүнгээрээ 3936,5 сая төгрөг төлөвлөснөөс 4018,5 сая төгрөг буюу 102 хувьтай биелэсэн байна.

Татвар төлөгчдийн тоо өсч, гадны бүртгэлгүй  аж ахуйн нэгжүүд бүртгэлд бүрэн хамрагдана.

Хөрөнгө  шаардахгүй

 

Жилдээ

Татварын алба, Санхүүгийн алба

9. Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй ИААНБ-уудад НӨАТ-ын урамшуулалын нэгдсэн системийг  бүрэн нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 

НӨАТ-ын урамшуулалын нэгдсэн системд холбогдсон ИААН-ийн тоогоор

Нийт 131 ИААН идэвхитэй үйл ажилгаа явуулж байгаагаас 48 буюу 40 хувь нь    НӨАТ-ын урамшуулалын нэгдсэн системд холбогдсон.

Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй ИААНБ-ууд НӨАТ-ын урамшуулалын нэгдсэн системийг бүрэн нэвтрүүлсэн байна.

ОНТболон  бусад эх үүсвэрээр

 

Жилдээ

Татварын алба, Санхүүгийн алба, ЗАА, ТББ

10.Татварын он дамжсан өр, төлбөрүүдийг хураан барагдуулж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.

Өр барагдуулсан тоо хэмжээ барагдуулснаар

Татварын урьд оны дутуу төлөлт:  821.272,5 мян  төгрөгөөс  370.190,5 мян төгрөгийн өрийг барагдуулж   45,1 %  буюу  үйл ажиллагааны стандартаар 40,9%-р,  Хяналт шалгалтын актаар тавигдсан өрийн дутуу төлөлт 73.318.5 мян төгрөгөөс 11.471,5 мян төгрөгийн өрийг барагдуулж 15,6% буюу үйл ажиллагааны стандартаар 14,4%-р урьд оны дутуу төлөлтийг барагдуулсан.

Татварын урьд онуудын өрийг 80 хүртэл хувиар бууруулна.

 

 

 

Төсөв шаардахгүй

 

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

 

Татварын алба, Санхүүгийн алба

4.

Орон нутаг дахь санхүүгийн зах зээлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.

 

11. Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг гэнэтийн аюул осол, байгалийн гамшиг, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлнэ.

Даатгуулагчдын тоог нэмэгдүүлснээр, нөхөн төлбөрийн барагдуулалтын дүнгээр

 Даатгалын  байгууллагад  3348 иргэн, 45 аж ахуйн нэгж даатгалд хамрагдсан. 5 даатгуулагч 27.4 сая төгрөгийн нөхөн олговор авсан.

Даатгуулагчдын тоо өснө.Нөхөн төлбөрийг барагдуулсан байна

Төсөв шаардахгүй

 

 

 

 

Жилдээ

 

Санхүүгийн алба, даатгалын компаниуд

 

12. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн бизнесийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэн үйл ажиллагаагаа тогтмолжуулахад нь  банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, Сум хөгжүүлэх сан, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан гэх мэт санхүүгийн байгууллагуудад  хамруулах ажлыг зохион байгуулж ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

“Бичил бизнесийг санхүүгээр дэмжих” төслөөс 12 иргэнд  22.5 сая төг,   “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих” төслөөс 16 иргэнд 16.0 сая төг, Малжуулах төслөөс 5 өрхөд 24.0 сая төг,  Залуучуудыг дэмжих, Ахмадын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх төслөөс 3 ахмадад 600.0 мян. Төг тусламж,  сум хөгжүүлэх сангаас 18 иргэнд 88.0 сая.төгрөгний зээлийг тус тус олгосон.

Иргэн, ААН  Зээл, тусламжинд хамрагдснаар үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон  бэхжиснээр сумын эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлнэ.

Бусад эх үүсвэрээс

 

 

Жилдээ

Санхүүгийн алба

Банк, Банк бус санхүүгийн байгууллага, Сангууд

 

5.

Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон улсын стандартыг хэрэгжүүлнэ.

 

13.Харьяа төсөвт байгууллагууд бүртгэлдээ НББОУС-ын тусган удирдлага олон нийтэд мэдээллээ үнэн зөв гаргаж ажиллах.

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, НББОУ Стандартын хэрэгжилтээр

Байгууллага тус бүр нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримт боловсруулсан.

Байгууллага тус бүр Нягтлан бодох бүртгэлийн бичиг баримтаа НББОУС, шинэчлэгдсэн хууль тогтоомжийн дагуу шинэчлэн баяжуулан мөрдөж ажиллах

 

Төсөв шаардахгүй

 

 

 

Жилдээ

Санхүүгийн алба, Харьяа төсөвт байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч нар

14. Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг санхүүгийн тайлагнал, нягтлан бодох бүртгэлд хамруулах ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Урьд нь хийгдэж байгаагүй

Шинээр байгуулагдсан аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн тогтвортой орчин бүрдэнэ.

 

Төсөв шаардахгүй

 

 

Жилдээ

 

Санхүүгийн алба, ХХЭрхлэгчид

6.

Сумын нийгэм, эдийн засгийн  статистик мэдээллийн санг баяжуулан, боловсронгуй болгож, төлөвлөлт, хяналт, удирдлагын хэрэглэгдэхүүн болгоно.

 

15.Албан ёсны статистикийн мэдээллийн санд хамрагдагсдын хүрээг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдэд мэдээллийг зөвшөөрөгдсөн түвшинд нээлттэй хэрэглүүлэх боломжийг бүрдүүлж ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Мэдээллийн сангийн Devinfo программд 9 салбарын 159 багц үзүүлэлтээр 37 засаг захиргааны нэгжээр, 5-63 жилийн 315975 нэгж мэдээлэл бүрдүүлсэн      2013-2015 оны мал тооллогын  цахим сангийн үр дүнг 6 багийн үндсэн хэрэглэгч ашигладаг болсон.

 

 

 

 

125000 нэгж мэдээлэлд хүргэнэ

 

 

 

Төсөв шаардахгүй

 

 

 

Жилдээ

 

 

 

Санхүүгийн алба

 

16.Статистикийн бодит мэдээ тайланг үндсэн нэгжээс цуглуулах, дамжуулах, мэдээлэх,  тархаах үйл явцыг боловсронгуй болгоно.

 

Сумын түвшинд статистикийн мэдээ тайланг цуглуулах, боловсруулах дамжуулах, мэдээлэх, тархаасан мэдээний төрлийн тоогоор

tuv.nso.mn сайтад 2016 онд нийт хандсан хэрэглэгчийн тоо 101512.        

ДУС-ээр мэдээлэл авсан хэрэглэгчийн тоо 550                      Статистикийн мэдээ тайланг аймагт цахимаар дамжуулж мэдээлсэн тоо-15

1. tuv.nso.mn сайтын нийт хандалт 20000                                                                2.ДУС-ээр мэдээлэл авсан хэрэглэгчийн тоо 350                      3.Цахимаар аймагт мэдээлсэн мэдээ тайлангийн  тоо-15-д тус тус хүргэнэ

 

 

Төсөв шаардахгүй

 

 

Жилдээ

 

 

Санхүүгийн алба

 

17.Захиргааны статистик мэдээлэл  гаргадаг холбогдох мэргэжилтнүүд мэдээллийн сангийн үзүүлэлтүүдийг  сум, салбар бүрээр бүрдүүлж  ажиллана.

ҮСХ-ноос зөвшөөрч батлагдсан захиргааны статистикийн мэдээ, тайлангийн үзүүлэлт бүрээр мэдээллийн сангуудыг холбогдох мэргэжилтнүүд салбар бүрээр бүрдүүлж, жил бүр баяжуулж ашигласнаар

ҮСХ-ноос зөвшөөрч батлагдсан захиргааны статистикийн мэдээ, тайлангийн үзүүлэлт бүрээр сумын Засаг даргын захирамжийг гаргуулж,  мэдээ дамжуулах графикийг  мөрдүүлснээр ТГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд салбар бүрээр мэдээллийн санг бүрдүүлж, жил бүр баяжуулж ажилласан.

Мэдээллийн сангийн үзүүлэлтийн баяжилт сайжирна

 

 

 

 

Төсөв шаардахгүй

 

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

 

 

Санхүүгийн алба

 

1.2.Эдийн засаг, бизнес, өмчийн харилцааны чиглэлээр

7.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, ашигт ажиллагааг дээшлүүлнэ.

 

18.Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн санг бүрдүүлэн, баяжуулж, бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллогод 11 төсөвт байгууллагууд хамрагдаж, удирдлагыг мэдээлэлжүүлэх системд бүрэн шивж тайлагнасан. Тооллогоор сумын ОНӨмчид 19,9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө тоологдсон.

 

Сумын өмчийн нэгтсэн мэдээллийн сан баяжиж, шинэчлэгдсэн байна.

 

 

 

Төсөв шаардахгүй

 

 

 

 

Жилдээ

Санхүүгийн алба, Төсвийн шууд захирагчид, нягтлаг бодогч нар

8.

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

19. Төрийн өмчийн худалдан авах ажиллагааг  олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, хууль, журмын дагуу зохион байгуулна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Гэр хорооллын гэрэлтүүлэгийн ажлын тендерийг Сумын цахим хуудас-Zuunmod.to.gov.mn, “Зууны мэдээ” өдөр тутмын сонин, худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас- “e-procument.mof.gov.mn” тус тус мэдээлж, тендерийн худалдан авах ажиллагааны хуулийн дагуу зохион байгуулсан.

Худалдан авах ажиллагааны үйл явц  олон нийтэд ил тод, нээлттэй болж, хууль, журмын дагуу зохион байгуулагдана.

 

 

 

 

УТөсвийн болон ОНТөсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрүүд

 

 

 

 

Жилдээ

Сумын орлогч дарга, Захирагчийн алба

 

 

20.Худалдан авах ажиллагаанд хөндлөнгийн болон дотоод хяналт тавих ажлыг үр дүнтэй, оновчтой зохион байгуулж ажиллана.

Сумын ИТХ-ын дэргэдэх “Олон нийтийн аудит” гэр хорооллын гэрэлтүүлэг, 29, 30-р байрны гадна пасатны  ажлын явц гүйцэтгэл дээр хяналт шалгалтыг хийж, Монголын Үндэсний олон нийтийн телевизтэй хамтран нэвтрүүлэг хийж мэдээлсэн.

 

 

Хөндлөнгийн хяналт, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллана.

 

 

 

Бусад эх үүсвэрээс

 

 

 

Жилдээ

Сумын ХШҮ-ны баг

Хөндлөнгийн хяналтын ТББ

ХОЁР. ДЭД БҮТЭЦ, ХОТ ТОХИЖИЛТ, ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

2.1.Барилга хот байгуулалтын чиглэлээр

1

 

Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцлийг хангана.

 

1.Зуунмод хотын “Соёл амралтын хүрээлэн байгуулах ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

2013 онд Хөлбөмбөгийн талбайн суурийн ажил,

2014 онд Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулсан.

Хүүхдийн тоглоомын талбай, хөлбөмбөгийн талбайг хийж ашиглалтанд оруулна.

БХС,

сумын ОНХС

250,0 сая. төгрөг

 

Жилдээ

 

2.3-р улиралд

ЗАА

ХОХБТХ,

БОАЖГ,

ГХБХБГ

2.“Одонт хөтөл” өндөрлөгийг засварлаж, тохижуулна.

Зарцуулсан хөрөнгөөр

2003 онд барьснаас хойш засвар үйлчилгээ хийгдээгүй.

 

Засварын ажлыг гүйцэтгэсэн байна.

ОНХО

106 ,0 сая. төгрөг

2-р улиралд

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

3.Гэр хорооллын айл өрхүүдийг хашаандаа тохилог амьдрах “Эко тохилог хашаа төслийг иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

“Шинэ хашаа” төслийн хүрээнд 5,6-р багийн 80 айл өрхийн хашааг шинэчилсэн.

Төсөлд хамрагдсан айл өрхийн тоогоор-30

 

ОНХО,

ХХО, бусад эх үүсвэр

 

 

 

Жилдээ

 

 

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

4. Гэр хорооллын усан хангамжийн нөхцлийг сайжруулан, шинэчлэн засварлах ажлыг зохион байгуулна..

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Гүний худаг-4

Усан сан – 14

Цахимжуулсан -

Шинээр 1 усан сан барьж, 3 усан санг цахимжуулсан байна.

БХСан

80,0 сая

2,3-р улиралд

Төв-Чандмань ДЭХГ,

ЗАА

5.ОУ-ын болон бусад хандивлагч байгууллагуудад хандаж 2-оос доошгүй төсөл бичиж хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлсэн байна.

Бичиж, хэрэгжүүлсэн төслийн тоогоор

Тайваны хөрөнгө оруулалтаар Зүүндэлгэрт багт нэг усан сан, ДЗОУБ-аас 27 ширхэг нарны зайн гэрэл шинээр хийгдсэн.

2-оос доошгүй төсөл бичиж, хамтран хэрэгжүүлэгч иргэн байгууллагад хүргүүлсэн байна.

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

ЗАА

 

2

 

 Хүн амын өсөлт, орон сууны хэрэгцээтэй уялдуулан орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

 

6. 1000 айлын орон сууц”-ны хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр

 

246 айлын орон сууц ашиглантанд орсон.

Шинээр 90 айлын  орон сууц барьж ашиглалтанд оруулсан байна.

 

УХО,ХХО

 

 

Жилдээ

 

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

7.Нийтийн зориулалттай орон сууцнуудын гадна фасад, дээврийг засварлах ажлыг ээлж дараатай хэрэгжүүлнэ.

Ажлын гүйцэтгэлээр

7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18а,б, 27, 19, 20, 21, 22,11,12,28,40,41-р байруудын гадна фасадын засвар, 3,4,13,27-р байрны дээврийн засвар хийгдсэн.

 1,19,20,21,22-р байрны   дээврийн засварын ажил хийгдсэн байна.

ОНХО

232,7 сая. төгрөг

 

3-р улиралд

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

8.Нийтийн орон сууцнуудын гадна тохижилт, гэрэлтүүлэг, орц хонгилыг  СӨХ болон иргэдийн  оролцоотойгоор засварлаж,  тохилог цэвэр орчинд амьдрах  нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Ажлын гүйцэтгэлээр

27-р байрны 3-р орцыг иргэдийн оролцоотойгоор засварласан

1,19,20,21,22,29,30-р байрны орц хонгилын засварын ажил хийгдсэн байна.

 

 

ХХО

 

2,3-р улиралд

 

 

ГХБХБГ, ЗАА, СӨХ

9.Иргэдийн хөрөнгө, хүч санаачилгыг өрнүүлэн  “Амины орон сууц” төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Цэлмэг хотхоны 76 айл өрхийн дэд бүтцийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Ажлын гүйцэтгэлээр

Цэлмэг хотхоны баруун хойно инженерийн шугам сүлжээний зураг төсвийг хийлгэж дулаан, цэвэр ус, бохир усны шугам сүлжээний ажлыг эхлүүлсэн.

Инженерийн шугам сүлжээний ажил бүрэн хийгдсэн байна.

УХО, ХХО

442,8 сая төгрөг

 

Жилдээ

 

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

10.Зуунмод хотын хуучин байруудыг дахин төлөвлөлтөнд оруулж, шинэ хороолол байгуулах ажлыг хувийн хэвшлийн оролцоог хангах замаар эхлүүлнэ.

Ажлын гүйцэтгэлээр

Барилгын 29,30-р , Бамын байр, Хүнсний үйлдвэрийн байруудыг дахин төлөвлөлтөнд хамруулах төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарласан боловч амжилтгүй болсон.

Зураг төслийг боловсруулж, оршин суугч иргэдтэй  гэрээ хэлэлцээр хийх ажлыг эхлүүлнэ.

ОНХО

ХХО

 

 

 

Жилдээ

 

 

 

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

11.Зуунмод хотод Автомашины төвлөрсөн граж болон автозогсоолыг нэмэгдүүлнэ.

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

-

Зураг төсөл боловсруулсан байна.

 

ХХО

 

Жилдээ

 

ГХБХБГ, ЗАА

3

 

 Нийгмийн салбарын  барилга, байгууламжуу-дыг шинээр барих, өргөтгөх, засварлах ажлуудын ээлж дарааллыг шинэчлэн тогтоож, дарааллын дагуу  хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ.

 

12.Нийгмийн салбарын барилга, байгууламжуудыг шинээр барих, өргөтгөх, засварлах ажлуудыг зохион байгуулна.

Засварласан эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн тоо, зарцуулсан хөрөнгөөр

4,5-р сургуулийн их засвар, спорт заалны засвар, “Хүмүүн цогцолбор” ахлах сургуулийн гадна фасадны засвар зэрэг ажлууд хийгдсэн. 275 хүүхдийн  хүчин чадалтай 3 цэцэрлэг ашиглалтанд орсон.

Хүмүүн ахлах сургуулийн гадна тохижилтын ажил хийгдсэн байна.

 

 

УХО

ОНХО

145сая төгрөг

 

 

Жилдээ

 

 

 

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

13. Нэг багийг  Багийн  байртай болгоно.

Иргэдэд хүрэх төрийн үйлчилгээний чанар  хүртээмж сайжирна.

6 багаас 4 баг өөрийн байртай

Баг өөрийн байртай болж үйлчилгээ тогтмолжсон байна

 

 

ОНХО

 

 

Жилдээ

 

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗДТГ

4

Чимээгүй хотыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

14.Чимээгүй хотыг  орчин үеийн шаардлага  онцлогт нийцүүлэх судалгаа хийж шийдвэрлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Одоогоор Зуунмод сумын баруун урд хэсэгт “Бараатын  энгэрт” 20га газрыг хамарч байна.

Орчин үеийн шаардлагад нийцсэн хараа хяналт, зохион байгуулалттай болсон байна.

ХХО, төсөл хөтөлбөр

2,3 улиралд

Сумын ЗДТГ,

ЗАА,

Аж ахуй нэгж байгууллага

2.2.Эрчим хүчний салбарын чиглэлээр

5

 

 Зуунмод хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан  дулаан болон цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулна.

 

15. Дулааны  станц  барих хөрөнгийн асуудлыг холбогдох байгууллагуудад тавьж шийдвэрлүүлэн, ажлыг эхлүүлнэ.

-

 

Дулааны станц барих газрыг олгосон.

 

Зураг төсөв ТЭЗҮ хийгдсэн байна

 

УХО, төсөл хөтөлбөр

5,0 тэрбум

 

 

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

16. Сэргээгдэх эрчим хүч болон бусад хэмнэлттэй технологит суурилсан дулаан хангамж нэвтрүүлэх боломжийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран судалж  үе шаттай хэрэгжүүлнэ.

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Зуунмод сумын Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгасанаар сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр буюу 10МВт нарны цахилгаан станц барих зориулалтаар төсөл сонгон шалгаруулалтаар  “Люкстюм” ХХК-д 30 га газрыг 15 жилийн хугацаатай эзэмшүүлэхээр шийдвэрлэсэн.

 

 

 

Сэргээгдэх эрчим хүчний станц барилгын ажил эхэлж, эхний ээлжтийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна.

 

 

 

ХХО

 

 

 

Жилдээ

 

 

 

 

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

17.Төв суурингийн гэр хорооллын айл өрхүүдийг төвлөрсөн халаалтын системд холбох асуудлыг ээлж дараатай шийдвэрлэнэ.

Төвлөрсөн халаалтын системд холбогдсон айл өрхийн тоогоор

 Зуунмод сумын Баруун Зуунмод багийн 20 айлыг төвлөрсөн халаалтын системд холбосон.

 

Төвлөрсөн халаалтын системд  20 –оос доошгүй айл өрх холбогдсон байна

 

ОНХО

140,0 сая төгрөг

 

2,3-р улиралд

 

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

18. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу шинээр суурьшсан айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчний шугамд холбох ажлыг зохион байгуулна.

Ажлын гүйцэтгэлээр

Дэнж 2-р баг хөтөлд 26 айл өрх цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй байна.

Дэнжийн хөтөл орчмын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчинд холбох ажлыг эхлүүлсэн байна.

ОНХО

80,0 сая төгрөг

3,4-р улиралд

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

6

Нийтийн эзэмшлийн гудамж,зам талбайн  гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлнэ.

19.Судалгаанд үндэслэн шаардлагатай  гудамж, зам талбайн  гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж эрчим хүчний хэмнэлттэй технологийг нэвтрүүлнэ.

Нэмэгдсэн гэрэлтүүлгийн тоо, зарцуулсан хөрөнгө оруулалтаар

Зуунмод хотын гэрэлтүүлгийн систем замын  770ш, эрчим гэр хорооллын гудамжны 1500ш, цамхагт гэрэл 18ш,  нарны зайн гэрэлтүүлэг 47ш байна.

 

 

Хотын гэрэлтүүлэг,  нэмэгдсэн байна.

 

 

ОНХО, сумын ОНХС

 

 

Жилдээ

 

 

ЗАА, ХТГ

2.3. Зам тээврийн салбарын чиглэлээр


7

 

Хотын  хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан сумын автозамын сүлжээг өргөтгөн  сайжруулж иргэдийн ая тухтай аюулгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлнэ.

 

20.“Гудамж төсөл”-ийн хүрээнд  Зуунмод хотын автозамын сүлжээг өргөтгөнө. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Ерөнхий төлөвлөлт хийгдсэн.

Зураг төсвийг хэсэгчилэн 2-оос доошгүй байршилд хийлгэсэн байна.

 

УХО

ОНХО

 

Жилдээ

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

21. Сайжруулсан шороон зам бүхий 0,546 км замыг хатуу хучилттай болгон сайжруулна.

 

Ажлын гүйцэтгэлээр

 

Хатуу хучилттай зам-16,4 км.

Хатуу хучилттай замын урт-16,946км-ээр нэмэглэнэ.

Замын сан

166,0 сая

Жилдээ

ЗАА, ХОХБТХ

22. Баянхошуу, Баруун Зуунмод багуудын асфальт бетон замуудыг барьж дуусгана.

Ажлын гүйцэтгэлээр

Авто замын суурийн ажил хийгдсэн

Баруун-Зуунмод багийн 3,36 км, Баянхошуу багийн 1,5 км автозамын ажлыг дуусгана.

УХО

 

 

Жилдээ

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

23. Ланс 2-р баг гэр хорооллын дундуур хатуу хучилттай автозамын зураг төсөв хийлгэнэ.

Зарцуулсан хөрөнгөөр

-

Зураг төсөв хийгдсэн байна.

Замын сан

12,3 сая

2-р улиралд

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

24. Шаардлагатай  багуудад  үерээс хамгаалах далан шуудууг  оршин суугч иргэдийн оролцоотойгоор   хийж, ус зайлуулах хоолойг шинээр суурилуулах буюу шинэчилж засварлах ажлыг хийж  гүйцэтгэнэ.  

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

5-р багийн гэр хорооллын  хойгуур үерийн далан хийгдсэн.

1-р багт борооны  ус зайлуулах хоолой шинээр суурилуулж, 2-р баг дахь ус зайлуулах хоолойг засварлаж, 3-р баг Жишиг хороолол, 5-р баг УАА хэсэг болон 6-р багийн гэр хороололд үерээс хамгаалах далан шуудууг хийнэ.

ОНХО

Замын Сан

65.0 сая

 

 

 

 

3-р улиралд

ХОХБТХ,

БОАЖГ,

ГХБХБГ, ЗАА

25. Зам, гүүрийг ээлж дарааллын дагуу шинэчлэх, засварлах, тэмдэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

16,4 км хатуу хучилттай зам байна.

Автозамын  засвар арчлалт хийгдэж, шаардлагатай газар замын тэмдэг тэмдэглэгээг суурилуулсан байна.

Замын сан

36,0 сая

 

 

Жилдээ

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ЗАА

26. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний зам талбайг нэмэгдүүлж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан стандартад нийцүүлнэ.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан налуу зам болон явган замын хэмжээгээр

Нийт 8850 м2 явган хүний замтай, 21 аж ахуй нэгж байгууллага  хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан налуу замтай болсон.

5-аас доошгүй ААНБ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан налуу замтай болсон байна.

ОНХО, сумын ОНХС, ХХО

 

 

Жилдээ

ЗАА,ГХБХГ, ХТГ, ААНэгж байгууллага

 

 

27. Хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд дугуйн замтай болох ажлыг судалж шийдвэрлэнэ.

Дугуйн замын хэмжээгээр

 

     Дугуйн зам байхгүй

Судалгаа хийж зураг төсвийн хөрөнгийг шийдвэрлэнэ.

УХО, ОНХО

Төсөл хөтөлбөр

3,4 улиралд

ЗАА,ГХБХБ ААНэгж байгууллага

8

 

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.

 

28. Нийтийн зорчигч тээврийн чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж автомашины парк шинэчлэлтийг бодлогоор дэмжиж ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

2,3,4-р багийн иргэдэд  дунд оврийн автобусаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

 

1-ээс доошгүй чиглэлийн дунд оврын автобусны парк шинэчлэл хийгдсэн байна.

ХХО, Төсөл хөтөлбөр

 

 

Жилдээ

ЗАА, ХОХБТХ, ТҮТ,

29. Зуунмод хотын такси үйлчилгээг стандартын шаардлагад нийцүүлнэ.

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

Хотын хэмжээнд такси үйлчилгээний 4 компаний 103 жолооч үйлчилгээ үзүүлж  байна.

Такси үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирна.

ХХО

 

Жилдээ

ЗАА, ТҮТ

2.4. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт

9

Сумын иргэдэд газрыг үнэгүй өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

 

30.Сумын 2017 оны Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг сумын ИТХ-аар батлуулж газар эзэмшүүлж өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Газрын тухай хуулийн дагуу иргэдэд газрыг үнэгүй эзэмшүүлж өмчлүүлнэ.

Зуунмод сумын иргэдийн 20% нь газраа өмчилсөн

Зуунмод сумын иргэдийн 40% нь өмчилсөн газартай болно.

Хуулийн дагуу үнэ төлбөргүй

Жилдээ

ЗАА, Газрын даамал

31.Тухайн оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан газраас эзэмшүүлж, өмчлүүлсэн газарт аймгийн газрын албатай хамтран кадастр хийлгэж эрхийг баталгаажуулна.

Газрын тухай хууль, Газрын кадастрын тухай хууль, ГХГЗЗГ-аас гаргасан журмын дагуу кадастрын мэдээллийн нэгдмэл санг бүрдүүлэн ажиллах.

Зуунмод сумын  хашаатай өрхийн 70% нь кадастрын зураглалд орсон.

Зуунмод сумын  хашаатай өрхийн тоо 80% хүрнэ.

Иргэн ААНБ-ууд хуулийн дагуу төлбөр төлнө.

Жилдээ

ЗАА, Газрын даамал

10

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газрыг эзэмшүүлэх, ашиглуулах ажлыг зохион байгуулна.

 

32.Хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө,  хэсэгчилсэн төлөвлөлтөнд тулгуурлан суурьшлын бүсэд орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах төслийг  сонгон шалгаруулж газрыг олгоно.

Хотын байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон тухайн жилийн      ГЗБ-ын төлөвлөгөөний дагуу газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж ажиллана.

Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу үйлдвэрийн бүсэд 48 га газар олгосон.

Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу үйлдвэрийн бүсэд 40 га газар олгоно.

Засгийн газраас баталсан “Төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах журам”-н дагуу зардалын эх үүсвэрийг бүрдүүлнэ.

Жилдээ

ЗАА, Газрын даамал

33.Газар эзэмшилт, ашиглалт, өмчлөлийн талаарх зөрчлийг таслан зогсоож иргэдэд ил тод байдлыг хангаж хэвлэл мэдээллээр сурталчилна.

Зөвшөөрөлгүй хашаа барих болон, баригдсан хашааг сунгах зөрчил байнга илэрдэг.

2013-2016 оны хугацаанд нийт 318 зөрчил илэрсэн.

Зөвшөөрөлгүй хашаа бариж, сунгасан асуудлыг тухай бүрд нь хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ..

Шаардлагатай зардалыг зөрчил гаргасан хуулийн этгээдээр төлүүлнэ.

Жилдээ

ЗАА, Байгаль орчины байцаагч, Газрын даамал

 

34.Газраа эзэмшиж ашиглаагүй иргэдийн судалгааг гаргаж, цуцалж дахин хувиарлах ажлыг зохион байгуулна.

Дахин хувиарлаж иргэдэд олгосон газрын тоогоор

135 иргэний газрыг хуулийн дагуу цуцлаж, 64 иргэнд дахин олголт хийгдсэн.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

ОНХО

Жилдээ

ЗАА, Газрын даамал

35.Зуунмод сумын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу нефтийн задгайн гэр хорооллыг барилгажуулна.

Хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд шинэ хотын төв байгуулахаар тусгагдсан

2016 оны байдлаар Монгол туурагтан театр баригдаж байна.

Хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд “Тотари”хороолол байгуулахаар тусгасан   4 га газарт төсөл хэрэгжүүлэгчийг шалгаруулж хамтарч ажиллана.

Төсөл хэрэгжүүлэгч өөрийн хөрөнгөөр

Жилдээ

ЗАА, Газрын даамал

11

Зуунмод хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй  уялдуулан хаягжуулалтыг шинэчлэн, Ланд Менежер программ ашиглаж бүртгэх ажлыг зохион байгуулна.

36.Хаягжуулалтын тухай хуулийн дагуу сумын ИТХ-ын тогтоолоор батлагдсан хаягаар нэгж талбар тус бүрийг газар  дээр нь тэмдэгжүүлнэ.

Хаягжуулал-тын тухай хуулийн дагуу “Олон улсын хаягийн системд” шилжих шаардлага тулгарсан

Гэр хороолол болон орон сууц, гудамж талбай, нийтийн эдэлбэрийн газрууд хуучин хаягаар дугаарлагдсан.

Бүх нэгж талбар олон улсын стандартын дагуу шинэ хаягтай болно

Улсын төсвөөр, ОНХО

 

Жилдээ

ЗАА, Газрын даамал

 

37.Шинээр хэрэгжиж буй Газрын нэгдмэл сангийн бүртгэлийн “ЛАНД МЕНЕЖЕР” программ ашиглаж нэгж талбар бүрийг бүртгэнэ.

ГХГЗЗГ-аас хэрэгжүүлж буй “land meneger” программ 21 аймагт хэрэгжиж байгаа. Төв аймаг Зуунмод суманд 2016.09.01-ны өдөр нэвтэрсэн.

Шинэ программд газар эзэмшиж, өмчилсөн иргэдийн 5%  бүртгэгдсэн.

 

 

 

 

30%-д хүргэнэ.

Хөрөнгө шаардахгүй.

Жилдээ

ЗАА, Газрын даамал

12

ОУ-ын болон бусад хандивлагч байгууллагуудад хандаж төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

38.Шинэ хаягжуулалтын ажлыг хийх зорилгоор дэмжлэг болгож, төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

Жилд 2-оос доошгүй төсөл бичигдсэн байх

Төсөл хөтөлбөрөөр хийгдсэн ажил байхгүй.

Төсөл амжилттай хэрэгжиж, шинэ хаягжуулалттай болсон байна.

 

 

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

Газрын даамлууд

 

ГУРАВ. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ

3.1.Мал аж ахуйн чиглэлээр

1

 

Мал сүргийн үүлдэр угсааг сайжруулах, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ.

 

1. Малын үүлдэр, угсааг сайжруулах ажлыг малчин, мал бүхий иргэн мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах.

 

Үйл ажиллаггааны үр дүнгээр

Богийн 342, бодын 296 хээлтүүлэгчид үзлэг, хянан баталгаажуулалт хийж, 50 хээлтүүлэгчийг заазалж, богийн 25 , бодын 16 хээлтүүлэгч шинээр тавьсан.

 

Ашиг шим өндөртэй малын тоо нэмэгдсэн байна.

Иргэн, ААН, хөрөнгө оруулал

таар

Жилдээ

ХAA -н мэргэжилтэн

2.Шинээр фермер байгуулах иргэн, ААН-ийг дэмжиж ажиллах, сүү боловсруулах бага оврын цех байгуулж ард иргэдийг сүү сүүн бүтээгдэхүүн цагаан идээгээр хангах.

Аж ахуйн тоо өссөн дүнгээр

18 фермерийн аж ахуйтай.

1 фермерийн аж ахуй шинээр нэмэгдүүлэх.

Зээлийн дэмжлэг, ХХО, Төсөл хөтөлбөр

Жилдээ

ХAA -н мэргэжилтэн

2

 

Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх

 

 

.

3. Малын өвс тэжээл бэлтгэх, өвс, тэжээлийн аюулгүй нөөцийг бүрдүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Сумын нөөцөнд өвс тэжээл нөөцлөөгүй

Аюулгүй нөөцөд 100 тн өвс, 50 тн гар тэжээл бэлтгэн нөөцалсөн байна.

ОНТөсөв

5000,0 төг

3-р улиралд

ХАА-н мэргэжилтэн Багийн Засаг дарга нар

4.  Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын зохион зохион байгуулна

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Адуу -7708

Тэмээ -7

Үхэр -5676

Хонь -27270

Ямаа – 19837

Нийт -60498

Мал сүргийн тоо толгой

ОНТөсөв

2000.0 төг

2, 4-р улиралд

мэргэжилтэн Багийн Засаг дарга нар

5. Малчин, мал бүхий иргэдийг түүхий эдийн урамшуулал, дэмжлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулна.

Хамрагдсан малчны тоогоор

Арьс, ширний урамшуулалд 117, ноосны урамшуулалд 44  малчин, мал бүхий иргэдийг  хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. 

 

 

Нийт малчдын 50-аас доошгүй %-ийг хамруулна

 

 

 

Улсын төсөв

 

 

 

Жилдээ

 

ХАА-н мэргэжилтэн Багийн Засаг дарга нар

3.2.Мал, амьтны эрүүл мэндийг баталгаажуулж, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаална

3

Мал сүргийг гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

 

6.Халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулж, халдварт, гоц халдварт, паразиттах өвчнөөс  урьдчилан сэргийлэх  вакцинжуулалтад нийт мал сүргийн 80-иас доошгүй хувийг хамруулна.

Хамрагдалтын хувиар

12 нэр төрлийн тарилгад -121000 толгой мал, Параззиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд- 45300 толгой мал  халдваргүйжүүлэлт хийсэн хашаа хороо- 29500м

Тарилгад нийт мал сүргийн 80%-аас доошгүйг хамрагдаж, халдваргүйжүүлэлтийг өмнөх оны гүйцэтгэлээс бууруулахгүй.

Улсын болон орон нутгийн төсөв

Жилдээ

ХAA -н мэргэжилтэн

7. Жижиг амьтны тоо толгойг нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран  хэрэгжүүлнэ.

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

 

 

Нохой устгалын ажлыг 3-аас доошгүй удаа зохион байгуулж 830 нохойд устгал хийсэн.

Эзэнгүй, золбин нохой, муурны тоо толгой буурсан байна

ОНТөсөв, бусад эх үүсвэр

Жилдээ

ХAA -н мэргэжилтэн ХТГ

8. Гэрийн тэжээвэр амьтан /нохой, муур/-ы  судалдгааг нарийвчлан гаргаж, пайзжуулан гэрчилгээжүүлж, эзэмшигчдийг хариуцлагажуулах ажлыг зохион байгуулна.

 

 

801 нохой муурыг пайзжуулан гэрчилгээжүүлсэн.

 

 

Судалгаатай болсон байна.

 

 

 

Орон нутгийн төсөв

 

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

 

ХАА-н мэргэжилтэн БОХУБ, багийн засаг дарга нар

4

Мал амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тавих хяналтыг сайжруулах.

9. Мал амьтны гаралтай түүхий эд худалдан борлуулж буй иргэдийг хотын төвөөс гаргаж, төвлөрсөн цэгт үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Түүхий эд борлуулах газар олгогдсон.

Түүхий эдийн худалдаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг заасан байршилд явуулж тогтмолжуулах.

Төсөв шаардахгүй

Жилдээ

Сумын Засаг дарга, ЗДТГазар, холбогдох хяналтын байгууллага

10. Мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн худалдан борлуулж буй ИААНБ-уудын үйл ажиллагаанд  хяналт тавих ажлыг зохион байгуулна.

Зөрчил гаргасан 5 иргэнд 115,000 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч, 13 ААН, 8 иргэнд сумын Засаг даргын албан даалгавар, улсын байцаагчийн мэдэгдэх хуудсыг  хүргүүлсэн. 

Аймгийн МХГ, ХХААГ болон холбогдох хяналтын байгууллагатай хамтран 2-оос доошгүй удаа хяналт хийсэн байна.

Төсөв шаардахгүй

Жилдээ

ХАА-н мэргэжилтэн, МЭХУБ

5

Мал аж ахуйн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төсвөөс гадуур хөрөнгийн эх үүсвэр төвлөрүүлэх

11. ОУ-ын болон бусад хандивлагч байгууллагуудад төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

 

Хэрэгжсэн төсөл байхгүй

2-оос доошгүй төсөл бичигдсэн байх

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

ХААМэргэжилтэн

 

3.3. Газар тариалангийн чиглэлээр

6.

 

Өрхийн тариалалтын хэмжээг нэмэгдүүлэнэ.

12. Төмс,хүнсний ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлнэ

Тарьсан талбай хураасан ургацын тоогоор

55 өрх төмс-6.7 га,

хүнсний ногоо-1.7 га,

нийт 8.4  га-д тариалалт хийсэн

Төмс-15.0 га, хүнсний ногоо-5.0 га-д тариалалт хийнэ.

 

ХХОруулалтаар

   

   Жилдээ

 

 

 

 

 

 

 

ЗАА-ны ГТХ мэргэжилтэн, ИААНБ

13.Жимс, жимсгэнэ,  чацаргана  тариалах, хураан авах ургацыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна

Тарьсан талбай, ургацын  хэмжээгээр

22 өрх 8.0

 га-д жимс, жимсгэнэ тариалсан.

Тариалалтыг 1.0 га-гаар нэмэгдүүлнэ.

 

ХХОруулалтаар

 

Жилдээ

14.Сумын агропаркын үйл ажиллагаа, ашиглалтыг сайжруулна.

Ашиглалтын хувиар

0.9 га-д тариалалт

 

хийж, 9.5 тн ургац

хураан авсан.

 

 

Урьд оныхоос 10%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

 

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

 

 

Жилдээ

15.Агропаркийн ашиглагдаагүй талбайд тариалалт эрхлүүлэх.

Ашигласан            талбайн хэмжээгээр

Агропарк 3 га газартай, үүнээс 2016 онд 0,9 га-д тариалалт хийсэн.

 

0,5 га-д тариалалт хийж эхлүүлсэн байна.

 

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

 

Жилдээ

16.Хүлэмжийн аж ахуйг  нэмэгдүүлнэ.

Нэмэгдсэн хүлэмжийн тоогоор

Сумын хэмжээнд

     1476 м2 хүлэмжийн аж ахуй эрхэлж байна

1500 м2 хүргэнэ.

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

 

Жилдээ

17.Төмс, хүнсний ногоо,жимс, жимсгэнэ тарих, арчлах, хураах, боловсруулах технологийн сургалт зохион байгуулна.

Сургалтанд хамрагдсан иргэдийн тоогоор

      Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ хатаах дадлага сургалтанд 30 иргэнийг  хамруулсан

60-80 иргэнийг сургалтанд хамруулна.

 

 

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

 

2-3-р улиралд

3.4. Үйлдвэр үйлчилгээний өсөлтийг хангах чиглэлээр

7.

 

Үйлчилгээний  газруудад тавих хяналтыг сайжруулж, стандартын шаардлагыг хангуулж ажиллана.

 

18.“Худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам”-ыг мөрдүүлж ажиллах.

Үйл ажиллагааны хэрэгжил

тээр

Үйлчилгээний газруудад журмыг мөрдүүлж 40% нь кассын машин, 90% нь камертай болсон.

Кассын

машин -50%,

камер-100 %-тай болсон байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

Жилдээ

 

 

 

ЗАА-ны ХҮХМэргэжилтэн, холбогдох хяналтын байгууллага

 19.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх журмын хэрэгжилтийг ханган, хяналт тавин ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Тусгай зөвшөөрөл бүхий

 101 цэг, салбарт 2 удаа хяналт хийсэн

Хүнсний дэлгүүр- 82

Нийтийн хоолны цэг-19

 

Хяналт шалгалтыг 2-оос доошгүй удаа, хийж, стандарт хангуулсан байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

   Жилдээ

 20.Худалдаа, нийтийн хоолны,  мэргэжил олгох, давтан сургах сургалтыг зохион байгуулна.

 

Мэргэжилтэй ажилчдын тоо нэмэгдсэнээр.

Худалдагчийн мэргэжил олгох сургалтад 40 иргэн, тогоочийн мэргэжил олгох сургалтанд   16 иргэнийг хамруулсан.

Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран  1-2  удаа сургалт зохион байгуулж, хамрагдах иргэний тоог нэмэгдүүлсэн байна.

 

 

Төсөл хөтөлбөрөөр

 

 

 

Жилдээ

ЗАА-ны ХҮХМэргэжилтэн

Мэргэжлийн байгууллага, холбоод

 

8

 

Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжиж ажиллана.

 

21.Жижиг, дунд үйлдвэр, цехүүдийг    үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах үйл ажиллагаа үзүүлнэ. 

Үйл ажиллагаа нь тогтворжсон үйлдвэр цехийн тоогоор

 

Хэрчсэн гурилын цех-1, мах махан бүтээгдэхүүн-3, талх, нарийн боовны цех-3, цэвэр усны үйлдвэр-1

Зөвлөн туслах ажлыг 3-аас доошгүй удаа зохион байгуулна.

Хөрөнгө шаардахгүй

 

Жилдээ

 

Б.Батжаргал

22.Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч нарын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг   сурталчлах, хэрэглэгчдийг чанартай олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр хангах ажлыг зохион байгуулна.

Зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдааны тоогоор

 

Сумын хэмжээнд “Нэг баг-Нэг бүтээгдэхүүн” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж сумын шилдэг бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдааг  зохион байгуулсан.

 

 

 

 

2-3 удаа үзэсгэлэн зохион байгуулсан байна.

 

 

 

 

 

 

 

ОНТөсөв-500.0

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

 

 

ЗАА

Багууд

 23. Тэргүүлэх чиглэлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бодлогоор дэмжин, эхний ээлжинд

аймгийн ЖДҮ-ийг дэмжих болон  сум  хөгжүүлэх сан гэх мэт төсөл хөтөлбөрт хамруулна

Төсөл, хөтөлбөрт хамрагдсан ИААН-ийн тоогоор

Сум хөгжүүлэх сангаас 18 иргэнд 88.0 сая төгрөгний төслийн зээл олгож, 55 ажлын байр шинээр бий болгосон.

Өмнөх оны түвшингээс бууруулаагүй байна.

 

 

 

Улсын  болон ОНТөсөв, бусад эх үүсвэрээр

 

Жилдээ

 

Б.Батжаргал

СХС-ийн зөвлөл

24.Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Махны үйлдвэр 5.0 тн махыг  үйлдвэрийн аргаар болвсруулж, худалдан борлуулсан

Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэж, болвсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүнийг 8.0 тн хүргэсэн байна.

ХХО-аар

Жилдээ

 

9

 Ахуй үйлчилгээний салбарыг бодлогоор дэмжиж ажиллах.

25.Ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах болон өргөтгөх ажилд хөрөнгө оруулалтын бодлогоор  дэмжлэг үзүүлнэ.

 Ахуй үйлчилгээний  чиглэлээр төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан нэр төрлийн тоогоор

 

Ахуй үйлчилгээний чиглэлээр   7 иргэнд 22 сая төгрөгийн дэмжлэгийг СХСангаас үзүүлсэн.

 

 

Өмнө оны түвшингээс бууруулахгүйгээр

 

 

АЖДҮХСан, СХСан, ХЭДСан гэх мэт

 

 

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

 

 

 

 

Б.Батжаргал

10.

ОУ-ын болон бусад хандивлагч байгууллагуудад хандаж төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

26.Газар тариалан, үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор дэмжлэг болгож, төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

Бичсэн төслийн тоогоор

2016 онд бичиж, хэрэгжүүлсэн төсөл байхгүй.

2-оос доошгүй төсөл бичэн байна

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

ХҮХМэргэжилтэн

 

ДӨРӨВ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

4.1.Боловсрол, соёлын хөгжлийн салбар

1

Цэцэрлэг, ЕБС-иудын үйл ажиллагааны чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна.

1.Хувийн хэвшлийн цэцэрлэг байгуулах ажлыг дэмжиж, мэргэжлийн байгууллагтай хамтран арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. Багт байгаа цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг  өргөжүүлэн “Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

 

 Хамрагдалтын хувиар

2016-2017 оны хичээлийн жилд цэцэрлэгүүдийн үндсэн сургалтаар-1417, хувилбарт сургалтанд-104, хүүхэд харах үйлчилгээгээр дамжуулан 27 нийт 1548 хүүхэд хамрагдаж хамран сургалтын цэвэр жин 90%-д хүрсэн.

 

 “Бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандарт”-ыг хэрэгжүүлэн үндсэн  болон хувилбарт сургалтыг явуулна СӨБ-ын хамран сургалт -92%.

Улсын төсөв

Жилдээ

[U1] [U2] [U3]  НХМ,

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

2.Цэцэрлэгийн анги дүүргэлт харилцан адилгүй байгаад тулгуурлан  цэцэрлэгийн хамран сургах тойргыг  тогтооно.

Хамран сургах тойргыг тогтоосон шийдвэр гаргасан байх

Төрийн-7, хувийн хэвшлийн-4 цэцэрлэг ажиллаж байна.

Хүмүүн цогцолбор сургуулийн цэцэрлэгийн  үйл ажиллагааг өргөтгөн шинээр 75-н хүүхдийн цэцэрлэгийг барьж ашиглалтанд оруулсан.

Анги дүүргэлт тэнцвэржиж, багуудын суралцагчид тойргийн дагуу суралцана.

 

 

Хөрөнгө шаардахгүй

 

 

3-р улиралд

 

 

НХМ,

Цэцэрлэгийн эрхлэгч, Багийн Засаг дарга

3.Бага, суурь боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлэн сургууль завсардахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

 

Бага, суурь боловсролын хамран сургалтын хувиар

Сургууль завсардаж байсан 4 хүүхдийг буцаан суралцуулсан.

Сургууль завсардалт гаргахгүй ажиллана.

 

Хөрөнгө шаардахгүй

 

1,2,3-р улиралд

НХМ,

ЕБС-ийн захирал,

Багийн Засаг дарга

4.“Хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

Шинээр батлагдсан аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэнэ.

 

Хөрөнгө шаардахгүй

 

Жилдээ

НХМ,

ЕБС-ийн захирал,

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

5.Сургууль, цэцэрлэгүүдийн аюулгүй байдлыг  хангаж,  орчин үеийн шаардлага хангасан хяналтын камер  суурьлуулна.

Хяналтын камер суурьлуулсан сургууль, цэцэрлэгийн тоогоор

Хандиваар Дэгдээхий- 8 камер 2,6 сая.төгрөгөөр, БСШУЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар

Бүжинхэн цэцэрлэг  13 камер 4.3 сая.төг,  Төслөөр 4-р сургуульд-5, дотуур байранд 4 камерын хамт , Хүмүүн цогцолбор ахлах сургууль 16 камер 16,5 сая.төгрөгийг, өөрийн орлогоос 5-р сургууль 5 камер суурьлуулсан.

Бумбардай цэцэрлэгт шинээр,  ЕБС-ийн зарим анги танхимд нэмэлт камерыг байршуулна.

 

 

 

 

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

3 сая.төгрөг

 

 

 

 

 

3-4-р улиралд

 

 

 

 

 

ЕБС-ийн захирал,

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

2.

ОУ-ын болон бусад хандивлагч байгууллагуудад хандаж төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

6.Сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг болгож төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

Жилд 2-оос доошгүй төсөл бичигдсэн байх

Шинээр хийгдэх ажил

Төсөл амжилттай хэрэгжиж, хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна.

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

 

 

 

Жилдээ

 

НХМ,

ЕБС-ийн захирал,

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

3.

Хүүхдийг мэдлэг боловсролтой, амьдрах ухаантай, хөдөлмөрч, эх оронч, үндэсний бахархалтай, эрүүл чийрэг, зөв зан суртахуун, хүмүүжил төлөвшилтэй хүн болгоно.

7.Хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн төрөл бүрийн дугуйлангуудыг хичээллүүлэн амжилттай суралцсан сурагчдыг ЗД-ын шагналаар шагнаж урамшуулна.

Хүүхдийн хөгжлийн чиглэлийн арга хэмжээ, секц, дугуйланд хамрагдсан хүүхдийн тоогоор

ЕБС, цэцэрлэгийн  96-н арга хэмжээнд 10115 хүүхэд хамрагдсан байна.

 

Авъяаслаг хүүхдийн тоо нэмэгдэж, уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцоно.

УТ,ОНТ  /шилжих үлдэгдлээс/

 

 

 

 

1,2,3-р улиралд

 

 

 

НХМ,

ЕБС-ийн захирал,

Багийн Засаг дарга

8. ЕБС-ийн дотуур байранд амьдарч байгаа сурагч,эцэг эхчүдийн оролцоотойгоор зөөлөн эдлэлийг шинэчлэн “Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр

Хүмүүн цогцолбор сургууль болон 4-р сургуулийн дотуур  байранд  нийт 162 хүүхэд хамрагдсан.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

 

УТ болон Төсөл хөтөлбөр

ОНХСан

 

1,2,3-р улиралд

НХМ,

ЕБС-ийн захирал,

Багийн Засаг дарга

9.Ардын аман зохиолын төрөл болох хэл зүгшрүүлэх үг болон хэлц үг, түргэн-жороо хэллэгээр дүрийн тоглолт,  тэмцээн, мэтгэлцээн зохион байгуулна.

Яруу найргийн, илтгэл мэтгэлцээний  дугуйлангийн тоогоор,

-Бүтээлчээр унших чадвартай хүүхдийн хувиар

Тус арга хэмжээ зохион байгуулагдаж  байгаагүй

Эх хэлний соёлын гайхамшгийг сурагч, хүүхдүүдийн дунд түгээх, мартагдаж буй өвийг түгээн дэлгэрүүлнэ.

 

 

 

ОНТөсөв

 

1,2,3-р улиралд

НХМ,

ЕБС-ийн захирал,

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

10.Цэцэрлэг, сургуулийн “Хяналтын зөвлөл”-ийн  үйл ажиллагааг сайжруулан, эрүүл, аюулгүй хоол хүнсээр үйлчилж, хоолны халдвар гаргахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Үдийн цай хөтөлбөрийн явцын шалгалтыг сумын ЗДТГ-аас 1 удаа зохион байгуулсан.

“Үдийн цай” хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл, аюулгүй хүнсээр хангаж, шаардлагад нийцсэн орчин, нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллана.

 

 

 

Улсын төсөв

 

1,2,3-р улиралд

 

ЗАА, НХМ,

ЕБС-ийн захирал,

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

11.“Багш хөгжлийн төв”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багшийн ажлын байран дээр хөгжих нөхцөл боломжийг сайжруулна.

Шинээр байгуулагдсан багш хөгжлийн төвийн тоогоор

ЕБ-ын 3-сургууль, 7-н цэцэрлэг “Багш хөгжлийн   төв”-ийг байгуулан үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан.

Сент поул сургуульд “Багш хөгжлийн төв”-ийг байгуулан, интернэтэд холбогдоно.

 

 

Төсөл хөтөлбөр

 

 

1,2,3-р улиралд

 

 

 

НХМ,

ЕБС-ийн захирал,

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

4.

Орон нутаг дахь бааз суурийг түшиглэн их, дээд сургуулийн салбартай болж, зарим Ерөнхий боловсролын сургуулийг төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ.

 

12.Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр Зуунмод суман дахь  МСҮТ-д ХАА-н их сургуулийн анхан шатны салбар ангиудыг нээнэ.

Шинээр нээгдсэн мэргэжлийн ангийн тоогоор

Одоо байгаа  ангийн тоо нэмэх

ХАА-н чиглэлийн сургалтын хөтөлбөрүүдтэй болсон байна.

 

Төсөл хөтөлбөр

1,2,3-р улиралд

 

НХМ,

МСҮТ-ийн захирал

13.СЭЗИС-ийн лицей, байгалийн ухааны “Эко” ангийг Зуунмод сумын V, IV сургуульд нээж, хичээллүүлнэ.

Шинээр нээгдсэн ангийн тоогоор

5-р сургуульд 1 анги хичээллэж байна.

XI ангийн 16 сурагч,

Зуунмод IV сургуульд сургалт, дадлагын танхимын өргөтгөлтэй болсон байна.

Төсөл хөтөлбөр, “Тогтвор-той хөгжлийн боловсрол” төсөл

 

1,2,3-р улиралд

 

 

 

НХМ,

IV,Vсургууль

14. Зуунмод сумын 4-р сургуульд байгалийн ухааны сургалт, дадлагын танхимыг байгуулна. 

 

 

-

 

 

Зураг төсөв хийгдсэн.

                      

 

 

                   -

ОНХСан

20 сая.төгрөг

“Тогтвор-той хөгжлийн боловсрол” төсөл-96 сая.төгрөг

 

4-р улиралд

 

 

 

НХМ,

IV сургууль

5.

Хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлж, материаллаг баазыг жигд сайжруулна.

15.Соёл урлагийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, хүүхэд залуучууд  болон иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-12

Дуулъя, бүжиглэе цэнгүүнийг сар бүр зохион байгуулан 1.2 сая төгрөгийг зарцуулсан.

Иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн төрөл бүрийн арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.

 

 

 

Хандиваар

1,2 сая. төгрөг

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

 

НХМ,

“Он жилийн хэлхээ” ТББ

16.Соёлын өвийг судлан, бүртгэж мэдээллийн санг  нэмэгдүүлнэ.

Шинээр бүртгэгдсэн түүх соёлын дурсгалын тоо-3

Улс, аймгийн хамгаалалттай 5-н түүх соёлын дурсгалын танилцуулга, товч тайлбарыг бичиж,  гэрэл  зурагжуулав.

Сумын бүртгэл мэдээллийн санд баяжилт хийгдэнэ.

 

Хөрөнгө шаардахгүй

 

 

 

2-3-р улиралд

 

 

 

НХМ

 

17.Айл өрхийг “Гэрийн  номын сант”-ай болгох ажлыг эрчимжүүлнэ.

Өрхийн тоогоор

Нийт өрхийн 5%-д хүрсэн байна.

 

Үйл ажиллагааны зардал

Жилдээ

НХМ, Аймгийн Нийтийн номын сан

6.

Иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан насан туршийн боловсрол олгоно.

18. Сумын хүн амын боловсролын түвшиний судалгаан дээр тулгуурлан бичиг үсэг үл мэдэгч, зорилтот, захиалгат, амьдрах ухааны сургалтыг иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн аймаг, сум, баг, ТББ-тай хамтран явуулахын зэрэгцээ сайхан бичигтэн уралдаан зарлаж дүгнэнэ.

Зорилтот, захиалгат,амьдрах сургалтад хамрагдсан хүний иргэдийн тоо

 

Зорилтот, захиалгат, амьдрах ухааны  4 төрлийн сургалтад 100 гаруй иргэн хамрагдсан.

Бичиг үсэг үл мэдэгч иргэдийг сургалтанд хамруулан бичиг үсэг, амьдрах ухааны сургалт явуулна

 

УТ болон хандиваар

 

1,2,3-р улиралд

НХМ,

ЕБС-ийн захирал,

Багийн Засаг дарга

19. Өсвөр залуу үе, ахмад настныг хөдөлгөөний хомсдлоос сэргийлэх зорилгоор бүжиг, хийн дасгал, сэтгэл зүйн /иог/ спортыг төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ.

Шинээр байгуулагдсан хамтлагын тоогоор

Ахмадын хороог түшиглэн хийн дасгалын хамтлаг байгуулагдсан.

Бүжиг, хийн дасгалын клубууд шинээр байгуулагдсан байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

 

1,2,3-р улиралд

НХМ,

ЕБС-ийн захирал,

Багийн Засаг дарга

4.2. Биеийн тамир спорт, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн салбар

7.

Нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцлийг бүрдүүлж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

20. Биеийн тамирын гадаа талбай, алхалт, гүйлт, дугуйн замын үлгэрчилсэн загварын дагуу аялалын маршрут тогтоон, тохижилтыг сайжруулна.

Зуунмод Ланс уулыг гороолох бренд аялал-1

Зуунмод-Манзушир Цэцээ гүний чиглэлийн аялалын машруттай болсон.

 

 

-Аялалын маршрутын тоог 1-ээр нэмэгдүүлэн үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан байна.

УТ болон

ОНТ

 

 

2-р улиралд

 

НХМ,

ЕБС-ийн захирал,

Багийн Засаг дарга

21. Бүх нийтийн бие тамирын арга хэмжээг  иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын оролцоотойгоор зохион байгуулна.

Үйл ажилаагааны хэрэгжилтээр

Нийтийн бие тамирын төрөл, түүгээр хичээлэгсэд эрс буурсан.

Бүх нийтийн бие тамирын төрлийг хөгжүүлэх хөдөлгөөнийг өрнүүлж эхэлсэн байна

ОНТ бусад эх үүсвэрээр

 

 

Жилдээ

СЗДТГ НБМэргэжилтэн, БТСГазар, ХГБЗХГ, иргэд олон нийт, ААНБ

22.Ажлын байранд өдөр бүр 30 минутын идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийх, 10000 алхам алхах, ЕБС-ын сурагчдын завсарлагаанаар хийх дасгал хөдөлгөөнийг хийлгэж хэвшүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

 

 

Ажлын байранд хийх дасгал хөдөлгөөний диск болон зурагт хуудсыг олгосон.

 

ЕБС-ын сурагчдын 90-ээс хувийг,  ажиллагсадын 60-аас дээш хувийг хамруулна

 

Хөрөнгө шаардахгүй

 

 

Жилдээ

НХМ,

ЕБС-ийн захирал,

 Төрийн болон төрийн бус байгуул-лагууд

23.Аймаг,  сумын аварга шалгаруулах тэмцээн болон орон нутгаас төрөн гарсан спортын алдартнуудын нэрэмжит уралдааныг зохион байгуулна.

Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-12

Зуун хотын захирагчийн нэрэмжит тэмцээнийг 10 гаруй удаа зохион байгуулсан

Сар бүр 1-ээс доошгүй спортын арга хэмжээ зохион байгуулна.

 

 

УТ болон ОНТ

3 сая. төгрөг

 

 

Жилдээ

НХМ,

Төрийн болон төрийн бус байгуул-лагууд

24.Олимпийн алдартнуудыг сурталчилах “Олимп” өргөөтэй болно.

Байгуулагдах өргөөний тоогоор

 

 

 

Цогцолбор байгуулах асуудлыг судалж ажлыг эхлүүлсэн байна

ОНТ, УТ

 

 

Жилдээ

СЗДТГ,

БТСГ,

Аймгийн ЗДТГ

25. Зуунмод сумаас төрсөн алдарт бөхчүүдийн намтар, түүхийг судлан тогтоохын зэрэгцээ үндэсний бөхөөр хичээллэгчдийн тоо, хүрээг өргөжүүлэн, хэрэглэл, материалыг нэмэгдүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Зуунмод сумын үндэсний бөхийн холбоо байгуулагдсан.

Үндэсний бөхөөр хичээллэгчдийн тоо хүрээ нэмэгдсэн байна.

ОНТөсөв бусад эх үүсвэрээр

Жилдээ

ЗДТГ, Зуунмод сумын үндэсний бөхийн холбоо

8.

Гэр бүлийн үнэт зүйлийг бэхжүүлж, хүүхдийн эрхийг дээдэлж, залуучуудыг  хөгжих таатай орчин нөхцлөөр хангана.

26. Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулан үлгэр жишээч, манлайлагч гэр бүлийг алдаршуулна.

Гэр бүл рүү чиглэсэн сургалт, сурталчилгаанд хамрагдсан хүний тоо-12

Сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээнд хамрагдсан хүний тоо

Гэр бүлийн соёл, үнэ цэнэ, бат бэх харилцааг бэхжүүлэх ажил  эрчимжсэн байна.

2.1 сая. төгрөг

/Олон улсын төсөл, хөтөлбөр/

2-р улиралд

СЗДТГ, Амйгийн ЗДТГазар, Дэлхийн зөн ОУБТөв ОНХХ

27.Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар

 

 

 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 30%-аас дээш байна.

ОНТ, УТ

 

 

 

Жилдээ

 

 

НХМ,

ЕБС-ийн захирал

28. Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, эрх нь зөрчигдсөн хүүхдэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлнэ.

Хамгааллын үйлчилгээ авсан хүүхдийн тоогоор

Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн хурлыг 10 удаа хийж, хамгааллын үйлчилгээнд 16 хамрагдсан.

Эрсдэлт нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдүүдэд хамгааллын үйлчилгээг үзүүлэн  гэр бүлийн орчинд өсгөж хүмүүжүүлнэ.

Төсөл, хөтөлбөрөөр

 

 

Жилдээ

        НХМ,

Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг,

Хүүхдийн төлөө зөвлөл

29. Залуучуудын талаар баримтлах аймгийн бодлогыг хэрэгжүүлэн ажиллана

Төлөвлөгөө боловсрогдсон байх

Бодлого байхгүй.

Сумын хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулсан байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

СЗДТГ

Аймгийн  ЗДТГ

4.3. Эрүүл мэндийн хөгжлийн салбар

9

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.

30.Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт иргэдийг хамруулж ажиллана.

Хамрагдсан иргэдийн тоогоор

Давхардсан тоогоор 27449 иргэн хамрагдсан

Давхардсан тоогоор 28000 иргэнийг хамруулна.

Хөрөнгө шаардахгүй

Жилдээ

    ӨЭМТөв

31. “Хөдөлгөөн- эрүүл мэнд аян”-ыг зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллана.

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр

Цэцээ гүн рүү 3 удаагийн явган аялал хийсэн ба 67 иргэн хамрагдсан.

4 удаа зохион байгуулсан байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

Жилдээ

    ӨЭМТөв,

 Сумын ЗДТГ

32.ӨЭМТөвийн эмч нарыг тогтвортой ажиллуулах нөхцөл бололцоогоор хангах

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр

2 эмчийг орон байртай болоход нь дэмжлэг үзүүлсэн.

 

Журам боловсруулсан байна.

Хөрөнгө шаардахгүй.

2 улиралд

   НХМ

ӨЭМТөв

33.Багийн иргэдэд нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийг хийнэ.

Үзлэгт хамрагдсан иргэдийн тоогоор

ӨЭМТөв дээр АШУҮИС-ийн НЭМС, АУС ДЭМБ-тай хамтран “Хавдрын үндэсний когорт судалгаа”-г 10-64 насны нийт 164 хүн хамрагдаж,  мөн Япон улсын "МУТА" эмнэлгийн эмч нарыг урьж, ясны сийрэгжилт, артерын даралт ихсэх өвчнийг Танидо аппаратаар 120 иргэдэд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрүүл мэндийн  зөвлөгөө өглөө

6 багт 2 удаа зохион байгуулагдсан байна.

Хөрөнгө шаардахгүй.

2,4 улиралд

НХМ

ӨЭМТөв, АНЭ

10

Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл аж төрөх дадлыг эзэмшүүлэх нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг түлхүү авч хэрэгжүүлэн, өвчлөл, эндэгдлийг бууруулна.

34.Жирэмсний хяналтыг сайжруулж, эхийн эндэгдэл гаргахгүй ажиллан, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулна.

Эх, нялхас, хүүхдийн эндэгдлийн түвшин, жирэмсний эрт хяналтын хувиар

Эхийн эндэгдэл 
гараагүй, хүүхдийн эндэгдэл-2,

жирэмсний эрт үеийн хяналт 71,2%

Эхийн, хүүхдийн эндэгдэл гаргахгүй,

Жирэмсний эрт үеийн хяналт 73%


Хөрөнгө шаардахгүй.

Жилдээ

  ӨЭМТөв

35.Эрүүл зан үйлийг хэвшүүлэх, эрсдэлт зан үйлийг бууруулах чиглэлээр нийгмийн эрүүл мэндийн сургалтуудыг тогтмол явуулна.

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр

Давхардсан 2115 иргэнд сургалт явуулсан.

Давхардсан тоогоор 2500 иргэнийг сургалтанд хамруулна.

Улсын төсөв, ОНТөсөв

Улирал бүр

 

 

 

 

      НХМ

   ӨЭМТөв

36.Элэгний хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх “Элэг бүтэн Төв аймагчууд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөр хэрэгжилтийн хувиар

-

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 30%

Хөрөнгө шаардахгүй.

Жилдээ

НХМ

       ӨЭМТөв

37.Эрт илрүүлгийн үзлэгийг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг тооцно.

Үзлэгт хамрагдалтын хувиар

Эрт илрүүлгийн

үзлэг 67%

Эрт илрүүлэгийн

үзлэгийг 69%

Хөрөнгө шаардахгүй.

Жилдээ

    ӨЭМТөв

38.Амьсгалын замаар дамжих халдварт өвчин, ялангуяа улаан бурхан, улаанууд зэрэг өвчний дархлаажуулалтын хамралтыг сайжруулж, өвчлөлийг бууруулна.

Улаан бурхан, улаанууд дархлаажуулалтын хамралтын хувиар

Улаан бурханы нэмэлт дархлаажуулалт 92.5%

Улаан бурханы нэмэлт дархлаажуулалт 95%-

УТ, ОНТ

Жилдээ

     ӨЭМТөв

11.

ӨЭМТ-ийн тоног төхөөрөмж болон хүний нөөцийн стандарт хангалтын хувийг нэмэгдүүлнэ.

39.ӨЭМТ-ийн тоног төхөөрөмжийн хангалтыг  нэмэгдүүлж,  ашиглалтыг сайжруулна.

Өрхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн стандарт хангалтын хувиар, ашиглалт

ӨЭМТ-ийн тоног төхөөрөмжийн хангалтыг  70%

ӨЭМТ-ийн тоног төхөөрөмжийн хангалтыг 75%

УТ, ОНТ

 

ӨЭМТөв

НХМ

 

 

12.

ОУ-ын болон бусад хандивлагч байгууллагуудад хандаж төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

40.ӨЭМТ-ийн үйл ажиллагаа, зорилтот бүлэгт дэмжлэг болгож, төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

Жилд 2-оос доошгүй төсөл бичигдсэн байх

Шинээр хийгдэх ажил

Төсөл амжилттай хэрэгжиж, хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна.

 

 

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

НБМэргэжилтэн

 

4.4. Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын салбар

13.

Төр, хувийн хэвшил, ажил олгогчдын дэмжлэгтэйгээр тогтвортой шинэ ажлын байр бий болгох замаар ажилгүйдлийг бууруулна

41.“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн холбогдох заалтыг  хяналтанд авч ажиллана.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар

 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 30%

Улс, орон нутгийн төсөв

Жилдээ

НХМ

 

42. Хөнгөлөлттэй зээл, хөтөлбөр, төсөлд иргэдийг хамруулж   ажлын байрны тоог нэмэгдүүлнэ.

Шинээр бий болсон ажлын байрны тоогоор

2016 онд 71 иргэнд 112 сая төгрөгний төсөл хөтөлбөрт хамруулж ажлын байртай  болсон.

80 иргэнийг ажлын байртай болгоно.

ХЭДСан,  ЖДҮДСан, СХСан,

Жилдээ

НХМ, ХХҮГ

43. Иргэдийг ажлын байранд зуулчилна.

132 иргэнийг ажлын байранд зуулчилсан

Ажилтай болсон иргэдийн тоогоор

140 иргэнийг ажилд зуулчилна.

ХЭДСан

Жилдээ

НХМ, ХХҮГ

Ажил олгогч байгууллага

44.ЕБС, МСҮТ-ийн сурагчид, ажилгүй иргэдийг мэргэжлийн чиг баримжаа, олгох сургалтад хамруулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

Сургалт, зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоогоор

Мэргэжлийн чиг баримжаа, олгох сургалтад 254  иргэн хамрагдсан.

 

Сургалт, зөвлөх үйлчилгээнд  280 иргэн хамруулна.

ХЭДСан

Жилдээ

НХМ, ХХҮГ

сургалтын байгуул-лагууд

45.“Эрэлт - Сургалт - Ажлын байр” арга хэмжээг зохион байгуулна.

Сургалтын дараах ажлын байрны өсөлтийн хувиар

Сургалтын дараах ажлын байрны өсөлт 10%-тай байна

Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран  1-2  удаа сургалт зохион байгуулсан байна. Сургалтын дараах ажлын байр 20%

ХЭДСан

Жилдээ

НХМ, ХХҮГ

Ажил олгогч байгууллага, сургалтын байгуул-лагууд

14.

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай зорилтот бүлэгт нийгмийн халамжийн  үйлчилгээг оновчтой хүргэж, төсөл хөтөлбөр, сургалтанд хамруулна.

46.“Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ

Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар

 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 30%

ХЭДСан, ЖДҮДСан, Халамжийн сан

 

Жилдээ

НХМ

ХХҮГ

БЗД нар

47. Өрх толгойлсон эцэг, эх, өндөр настан зэрэг нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа  шаардлагатай өрхөд хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлнэ.

Хамрагдсан өрхийн тоогоор

Халамжийн сан

140 өрх  хүнсний эрхийн бичигт хамрагддаг

130 өрх  хүнсний эрхийн бичигт хамруулна.

Халамжийн сан

 

Жилдээ

НХМ

ХХҮГ

БЗД нар

48.Зорилтот бүлгийн өрхийн гишүүдийг Сайн дурын ажилд татан оролцуулж, сургалтанд хамруулна. 

Сайн дурын ажил, сургалтанд хамрагдсан иргэний тоогоор

Зорилтот бүлгийн 20-иос доошгүй иргэн сайн дурын ажил хийсэн байна.

Сургалтанд 40 иргэнийг хамруулсан

Сайн дурын ажил, сургалтанд хамрагдсан иргэний тоог буруулахгүй байх

Халамжийн сангаас

Жилдээ

НХМ

ХХҮГ

БЗД нар

49.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх боловсрол, эрүүл мэндийн болон бусад үйлчилгээг өргөжүүлэн, нийгмийн амьдралд хэвийн оролцох нөхцлийг сайжруулна.

Үзүүлсэн үйлчилгээ, хамрагдсан иргэдийн тоогоор

ХБИ-дийн амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, төсөл хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах зэрэг сургалт, зөвөлгөөг өгсөн

Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран  1-2  удаа сургалт зохион байгуулсан байна.

Улсын, орон нутгийн төсөв

Халамжийн сан

 

Жилдээ

 

НХМ

ХХҮГ

       БЗД нар

50. Ахмад настны талаар төрөөс явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

Халамжийн үйлчилгээнд хамруулсан байдлаар

2485 иргэнд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлтийн үйчилгээ үзүүлсэн.

Иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлтийн бууруулахгүй байх

Халамжийн сангаас

Жилдээ

НХМ

ХХҮГ

Ахмадын хороо

БЗД нар

51.Чийрэгжүүлэлтийн танхимын тоог нэмэгдүүлж, ашиглалтыг хэвшүүлж ажиллана.

Чийрэгжүүлэлтийн танхимын ашиглалт болон хүртээмжээр

Ахмадын өргөөний чийрэгжүүлэлтийн танхимаар ахмадууд хичээллэж байгаа.

 

Чийрэгжүүлэлтийн танхимуудын ашиглалтыг сайжруулна

 

Жилдээ

НХМ

Ахмадын хороо

БЗД нар

ТАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

5.1. Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр

1.

Хотын ногоон байгууламжийг хэмжээг нэмэгдүүлж, мод бут тарих ажлыг зохион байгуулна

1.Ерөнхийлөгчийн Зарлигаар бүх нийтээр мод тарих өдрийг  /хавар, намар/ зохион байгуулж, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх ажилд иргэд байгууллагуудын  идэвх оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

Тарих мод, бут, сөөг,  суулгацын тоо /ширхэг/,

2010-2015 онд нийт 10452 мод бут тарьж ургуулсан. Амьдралтын хувь 65%-тай буюу сумын хэмжээнд 6794 мод бут ургаж байна.

Шинээр 3000-аас доошгүй мод бут тарьж, амьдралтын хувь 75%-тай байна

 

 

 

ОНХО, БХС

 

 

 

5, 10-р  сард

 

 

 

ЗДТГ, БОХУБ, ААНБ

МЕРИКО ХХК

2.Ногоон байгууламжийн арчлалт хамгаалалтын талаар иргэдэд сургалт хийж, иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Нэг удаагийн сургалтад 30 хүнийг хамруулсан.

Иргэд, хүүхэд, залуучуудын дунд  2-оос доошгүй удаа сургалт зохион байгуулсан байна.

ОНХО, ХХҮХ

 

 

2,3-р улиралд

ЗАА, ХТГ

3.Ногоон байгууламжийн арчлалт хамгаалалтыг сайжруулах, менежментийг оновчтой төлөвлөх ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Мал амьтны журмын хашаа байгуулан, “эко эргүүл” 5-10-р саруудад ажилуулж, ногоон байгууламжийг мал амьтан идэж сүйтгэхээс хамгаалж, амьдралтын хувь 68%-д хүрсэн.

Менежмент сайжирсан байна.

ОНТөсөв,Төсөл хөтөлбөр,

Жилдээ

ЗАА, ХТГ

5.2 Орчны бохирдолыг  бууруулах чиглэлээр

2.

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

4.Сумын хогийн цэгийн талбайн хэмжээг багасгах оновчтой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг – 28 га

Төвлөрсөн хогийн цэгийн талбайг 10%-аар багассан байна.

ОНХО, БХС, бусад эх үүсвэр

Жилдээ

 

 

БОАЖГ

ХТГ

ЗАА

5. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг тогтмолжуулж, ААНБ, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

Зохион байгуулсан ажлын тоогоор

2016 оны байдлаар 6 удаа нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулж 487.1м3 хог хаягдлыг цэвэрлэсэн.

Иргэн, ААН байгууллагад орчны талбайг хувиарлан өгч бүх нийтийн цэвэрлэгээг 6 доошгүй удаа зохион байгуулна.

ОНХО, БХС

Жилдээ

 

 

ХТГ, БОХУБ, ААНБ

6. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн хогийн савны тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион бйагуулна. 

Нэмэгдсэн тоо, хэмжээгээр

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд  - 22 хогийн сав байршуулсан.

Нийтийн эзэмшлийн талбайд 20 сав нэмж байршуулсан байна.

ОНХО

Жилдээ

 

 

ХТГ, ЗАА, ААНБ

 

7.ААНБ-ын эзэмшлийн  талбай дахь хогийн савны тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион бйагуулна. 

Нэмэгдсэн тоо, хэмжээгээр

ААНБ-ын эзэмшлийн  талбайд 21 хогийн сав.

ААНБ-ын эзэмшлийн  талбайд 10 хогийн сав нэмж байршуулсан байна.

ААНБ-ын хөрөнгөөр

Жилдээ

 

 

ХТГ, ЗАА, ААНБ

 

8.Хот тохижуулах газрын техник, технологийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Ковш -1, Hоwo-2, ЗИЛ130-2, кантер-1, Hino-1, Маяти -1 нийт 8ш техник хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж байна

Техник хангамж сайжирсан байна.

 

Аймгийн БХС, бусад эх үүсвэр

 

 

Жилдээ 

 

 ЗАА, ХТГ

3

Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлыг оновчтой зохион байгуулна.

 

 

9.Агаарын бохирдуулагч суурин эх үүсвэрийн тооллого, судалгаа хийнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 Халаалтын хэсэг-10

Нам даралтын зуух-44

Ердийн галлагаатай зуух-2442

Сайжруулсан зуух - 12  Ханан пийшинтэй -105

Судалгаа хийгдсэн байна.

 

 

 

Хөрөнгө шаардахгүй

 

 

 

Жилдээ

 БОХУБ, УЦУОШГ

10. Гэр хорооллын айл өрхүүдийг сайжруулсан зуухаар хангах ажлыг эхлүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Сайжруулсан зуухтай өрхийн тоо- 12

Гэр хорооллын айл өрхийн 30 -аас дээш  хувийг сайжруулсан зуухаар хангасан байна.

Улсын төсөв, хандив тусламж

жилдээ

ЗДТГ, багууд

11.Автомашины тооллогыг зохион байгуулж, судалгаа, мэдээллийн сантай болно.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

Тооллогыг хийж, мэдээллийн санг шинээр хийсэн байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

жилдээ

ЗАА

4

Хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр

 

 

12.Хөрсний бохирдолын хэмжээг тодорхойлон, авах арга хэмжээг төлөвлөн ажиллана.

 

 

 

 

 

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Номт багийн нийтийн эзэмшлийн тайлбайд  10 байршилд хөрсний дээж авч бохирдлыг тодорхойлсон

Номт, Баруун-Зуунмод, Нацагдорж багийг УАА хэсэг орчмын хөрсний бохирдлыг тодорхойлж, авах арга хэмжээг төлөвлөсөн байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

 

 

2-3 улиралд

 БОХУБ

13.Хөрсний бохирдлыг багасгах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.

4425м2 талбайд халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн.

6000 м2 талбайд халдваргүйжүүлэлтийг хийсэн байна.

ОНТөсөв

1200,0

 

 

 

2-3 улиралд

 БОХУБ

14.Гэр хорооллын айл өрхийн нүхэн жорлонгийн 50-иас доошгүй  хувийг халдваргүйжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Хийгдээгүй

2000-аас доошгүй нэгжид халдваргүйжүүлсэн байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

 

 

2-3 улиралд

 БОХУБ

5.3.Усны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр

5.

Усны нөөцийг  зүй зохистой ашиглах, хамгаалах ажлыг зохион байгуулна.

15.Ус ашиглагч ИААНБ, бүртгэн, мэдээллийн санг шинэчлэн, Усны тухай хуулийн хэрэгжилтйиг ханган ажиллана.

Мэдээллийн сангийн баяжилтаар

Ус ашиглагч ААНБ -2

Ус ашиглагчын нэгдсэн судалгаа бүрэн гаргаж, мэдээллийн санг шинэчилсэн байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

Жилдээ

БОХУБ

16. Усны  тооллогыг явуулан, мэдээллийн санг шинэчлэнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Гол-1, булаг-1,  гүний худаг-46, цэвэрлэх байгууламж-1, даралтад цамхаг-2, усны нөөцийн сан-1, үерийн далан-2

Тооллого хийгдэж, мэдээллийн сан шинэчлэгдсэн байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

3-р улиралд

ЗАА

17.Айл өрхийн тоолууржуулалтын  ажлыг эрчимжүүлнэ.

Тоолууржуулсан айл өрхийн тоогоор

ААНБ-ууд 100% тоолууржсан, айл өрхийн 60 % нь тоолууртай.

 

Айл өрхийн 10%

Хөрөнгө шаардахгүй

Жилдээ

БОХУБ, Төв ДЭХГ

18.Зуунмод голын энгийн хамгаалалтын бүсийг  газрын мэдээллийн санд баталгаажуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Аймгийн ИТХ-ын 2013 оны 03-р сарын 27-ний өдрийн 44 дугаар  тогтоолоор  Зуунмод голын 114,07га газрыг аймгийн тусгай хэрэгцээнд авсан.

 Энгийн хамгаалалтын бүсийг газрын мэдээллийн санд баталгаажуулсан байна.

 

Хөрөнгө шаардахгүй

 

 

2,3-р улиралд

БОХУБ, Газрын даамал

19. Хөв цөөрөм байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Хөв цөөрөмийн зураг төсөв хийгдсэн.

Ажил эхэлсэн байна.

БХСан

350.0 сая

 

2,3-р улиралд

ХОХБТХ,

БОАЖГ,

ГХБХБГ, ЗАА

5.4.Байгаль орчны багц хуулийг хэрэгжүүлэх

6

 

ЕБС-ийн суралцагсад, иргэдийн дунд экологийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулах.

20.Дэлхийн усны өдрөөр ус ашиглагч, хэрэглэгчдэд “Усны тухай хууль болон усыг зохистой ашиглах” тухай сургалт, сурталчилгаа хийх 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

“Усны тухай хууль болон усыг зохистой ашиглах” тухай “Усны чанар, хатуулаг, зохистой хэрэглээ”сэдэвт сургалт, гар зургийн уралдааныг дунд сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан.

Иргэд усны зүй зохистой хэрэглээ, ундны усны аюулгүй байдлын тухай мэдлэгтэй болно.

 

 

 

-

2-р улиралд

Төв-Чандмань ДЭХГ, ЗДТГ, БОХУБ

21.Сумын хэмжээнд иргэдэд экологийн боловсрол олгох сургалт зохион байгуулах гарын авлага материалаар хангах

Тараах материал болон сургалтанд хамрагдах хүний тоо

6 багийн 30 иргэнийг сургалтанд хамруулж, 900ш гарын авлага тараасан.

Сургууль, цэцэрлэгийн 500 хүүхдэд орчны бохирдолын талаар сургалт хийнэ.

 

 

БХС

 

1, 2-р улиралд

 

 

 

ХТГ

БОХУБ

7

ОУ-ын болон бусад хандивлагч байгууллагуудад хандаж төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

22.Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зорилгоор дэмжлэг болгож, төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

Жилд 2-оос доошгүй төсөл бичигдсэн байх

КОЙКА ОУБ-ын “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх” 27,900$-ийн төсөл хэрэгжүүлж байна.

Төсөл амжилттай хэрэгжиж, хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна.

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

БОХ-ын

Улсын байцаагч

 

ЗУРГАА. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД

6.1. Төрийн захиргааны хүрээнд/цэрэг, гадаад харилцаа/

1.

Төрийн албаны стандартыг хэрэгжүүлнэ

1. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний  албан тушаалын сул орон тоог журмын дагуу нөхөх арга хэмжээ авна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

-

Төрийн алба мэргэшсэн тогтвортой байх нөхцөл бүрдэнэ.

Хөрөнгө шаардахгүй

Жилдээ

ЗДТГ

2.Төрийн албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн чиг үүрэг, мэдлэг, ур чадвар,  хариуцлага, ёс зүйн түвшинг дээшлүүлж ажил сайжруулах, зөрчил арилгах арга хэмжээ зохион байгуулна

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Ажлын байрны тодорхойлолтуудыг шинэчлэн баталгаажуулсан

Зөрчил дутагдлыг арилгаж, стандарт хэрэгжсэн байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

Жилдээ

ЗДТГ

2.

Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгахад төрийн албан хаагчдыг  чадваржуулан, иргэд, ААНБ-уудыг, удирдлагаар хангана.

3. Сумын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийж хэрэгжүүлж ажиллана.  

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

2016 оны 11-р сард тодотгол хийгдсэн

төлөвлөгөөнд тодотгол хийгдсэн байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

Жилдээ

ОБГ

ЗДТГ

4.Гамшиг осол, гал түймрийн аюул, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт сурталчилгаа зохион байгуулна

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

-

 

2 удаа сургалт зохион байгуулсан байна

Хөрөнгө шаардахгүй

Жилдээ

ОБГ

ЗДТГ

3

Батлан хамгаалах нь бүх нийтийн үйл хэрэг байх зарчимд тулгуурлан орон нутаг дахь үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.

5.Сумын хэмжээнд цэрэг техникийн тоо бүртгэл болон хугацаат албаны цэрэг татлагыг зохион байгуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын хүрээнд мөнгөн төлбөрийг барагдуулж ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Цэрэг техникийн тоо бүртгэлийг зохион байгуулж аймгийн цэргийн штабт тушаасан.

 

цэрэг техникийн тоо бүртгэлийг зохион байгуулсан байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

Жилдээ

 

ЗДТГ, Багийн Засаг дарга нар

6.Дүйцүүлэх албаны иргэдтэй давтан болон шинээр сургалт зохион байгуулж, орон нутгийн бүтээн байгуулалтын ажилд татан оролцуулна.

 

Дүйцүүлэх албаны иргэдийг 4  удаа орон нутгийн бүтээн байгуулалтын ажил болон гамшгийн үед дайчлан ажиллуулсан.

Дүйцүүлэх албаны иргэдийг 2-оос доошгүй удаа дайчлан ажиллуулсан байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

Жилдээ

 

ЗДТГ, Багийн Засаг дарга нар

4

“Баг” төслийг шинэчлэн боловсруулж зорилтот бүлгийн иргэдэд чиглэсэн төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

7.Номт багийн төв /контор/-ийн барилгын асуудлыг шийдвэрлэнэ.

төслийн хэрэгжилтээр

 

 

6 багийн 4 нь өөрийн байртай

Номт багийн төв /контор/-ийн барилгын асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

ОНХС

Жилдээ

 

Сумын ЗД, ЗДТГ, Багийн Засаг дарга

 

 

8.Хүн амын нягтралын судалгаа гаргаж, багийн тоог нэмэгдүүлэх талаар зохих шатны байгууллагад уламжлах ажлыг зохион байгуулж ажиллана.

Шинээр бий болсон багийн тоогоор

Одоогоор Зуунмод сум 16758 хүн амтай, 6 багтай.

Судалгаа, хийж, үндэслэлийг тогтоон, иргэдээс санал асуумж авч сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлсэн байна.

ОНТөсвөөс

Жилдээ

ХЭЗМ, Багийн ИНХ-ын дарга , Сумын ИТХ-ын ажлын алба, ЗДТГ

 

5.

Гадаад, дотоод харилцаа хамтын ажиллагааг  өргөжүүлнэ 

Мэдээллийг  иргэдэд шинэлэг арга хэлбэрээр хүргэх,  ил тод байдлыг хангаж ажиллана

 

 

9.Шууд харилцаат нэгжийн хамтын ажиллагааны хүрээнд тодорхой төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж ажиллана.

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

 

 

 

 БНСУ-ын Инчон хотын Нам дүүрэг, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ын Шилийн гол аймгийн Хөвөөт шар хошуутай байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичигт тусгагдсан.

Төлөвлөгөөний дагуу гадаад харилцаа хамтын хамтын ажиллагаа тасралтгүй үр дүнтэй явагдана.

Төсөл хөтөлбөр

 

Жилдээ

1-р улиралд

 

 

Засаг даргын туслах, гадаад харилцааны ажилтан

Сумын ЗДТГ

ОНИМТ ажилтан

10.Дотоодын хамтын ажиллагаатай   нэгжид  төрийн албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, дадлагажуулах, туршлага судлуулах ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

2016 онд Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд 23 албан хаагч туршлага судласан.

Чадварлаг боловсон хүчний тоо 3-аас доошгүйгээр нэмэгдэнэ

Төсөл хөтөлбөр

 

11.Аймгийн шууд харилцаат мужуудтай хамтын ажиллагаа тогтооно

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

БНСУ-ын Кангвон мужийн ИТХ-ын 4 төлөөлөгчтэй Зуунмод хотод уулзалт зохион байгуулж цаашид хамтын ажиллагаа тогтоож болох талаар ярилцсан.

1-2 улс, мужтай харилцаа тогтооно

Төсөл хөтөлбөр

Засаг даргын туслах, гадаад харилцаа

Сумын ИТХ, ЗДТГ

12.Цахим хуудсыг шинэчилнэ

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

5-р сургууль, Хүмүүн цогцолбор сургуулиуд албан ёсны цахим хуудастай болсон

Цахим хуудас шинэчлэгдсэн байна.

500,000

Орон нутгийн төсөв

Төсөл хөтөлбөр

13.Олон нийтийн интернет мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж иргэдэд мэдээллийг шуурхай хүргэх ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Зуунмод сумын хэмжээнд болж буй үйл явдал болон сумын ЗДТГ-аас зохион байгуулж буй тэмцээн уралдаан, олон нийтэд чиглэсэн Засаг даргын албан даалгавар, захирамж, ИТХ-ын тогтоол шийдвэрүүдийг   тухай бүр нь вэб хуудсандаа байршуулж олон нийтэд сурталчилан ажиллаж байна.

 Сумын вэб сайтанд мэдээллийг баяжилтыг түргэн шуурхай тогтмол байршуулж хэвших

 

 

Хөрөнгө шаардахгүй

 

 

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

 

 

 

 

ЗДТГ, ОНИМТ-ийн ажилтан

14.ДУС-ийн ашиглалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,  ашиглалтыг сайжруулж сургалт зохион байгуулна

ABLE програмын ашиглалтаар

Зуунмод сумын ЗДТГ-ийн 37 албан хаагч,  харъяа байгууллагын 15  албан хаагч, шинээр 10 албан хаагчийг бүртгэж нийт 62 хэрэглэгч тогтмол хэрэглэж байна. ДУС-ийн дэд программуудыг     ЗДТГ-ын хэрэглэгчид бүрэн ашиглаж хэвшсэн

Албан бичгийн програмыг ашигладаг болгоно

Хөрөнгө шаардахгүй

 

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

ОНИМТ-ийн ажилтан

 

6.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр

6.

“Сумын Засаг даргын нэрэмжит үзлэг”–ийг харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлнэ.

15.“Сумын Засаг даргын нэрэмжит үзлэг”-ийг харьяа байгууллагуудад зохион байгуулна.

Засаг даргын нэрэмжит үзлэгийн дүнгээр

Засаг даргын нэрэмжит үзлэг зохион байгуулагдаагүй.

Харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүн сайжирсан байна.

 

Төсөв шаардахгүй

 

 

    3-р улиралд

 

ДАХШҮХМ, ХШҮБаг

7.

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO олон улсын стандарт нэвтрүүлнэ.

16.Төрийн байгууллагуудад чанарын тогтолцоо ISO олон улсын стандарт нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.

Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн

 

 

Нэвтрүүлсэн байгууллага байхгүй.

 

 

Сумын  ЗДТГ-т 5S зарчим хэрэгжүүлж эхэлнэ.

 

 

 

ОНХО

1,0 сая төгрөг

 

 

Жилдээ

 

 

ДАХШҮХМ, ЗДТГ

8.

Төрийн албаны стандартыг бүрэн хангах зорилгоор “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн карт”-ыг нэвтрүүлж, хариуцлагын тогтолцоо бүрдүүлнэ.

17.“Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн карт”-ыг хэрэжүүлэх журам боловсруулж батлуулна.

Журмын боловсруулалт үр дүнгээр

-

“Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн карт”-ыг хэрэгжүүлэх журамтай болно.

 

 

Төсөв шаардахгүй

 

 

2-р улиралд

 

 

ДАХШҮХМ,  ХШҮБаг

18.Сумын ЗДТГ-ын албан хаагчдад нэвтрүүлж хариуцлагын тогтолцоо бүрдүүлнэ.

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүнгээр

-

“Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн карт” сумын ЗДТГ-ын албан хаагчид бүрэн нэвтрүүлсэн байна.

Төсөв шаардахгүй

3-4-р улиралд

 ДАХШҮХМ

9.

ОУ-ын болон бусад хандивлагч байгууллагуудад хандаж төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

19.Төрийн албан хаагч, иргэдэд  сургалт зохион байгуулах зорилгоор дэмжлэг болгож, төсөл бичиж хэрэгжүүлнэ.

Жилд 2-оос доошгүй төсөл бичигдсэн байх

 

 

Шинээр хийгдэх ажил

Төсөл амжилттай хэрэгжиж, хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна.

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

 

 

 

Жилдээ

 

 

ДАХШҮХМ, ХЭЗМ

 

6.3. Хууль эрх зүйн салбарын хүрээнд

10.

Хууль эрх зүйн сургалт мэдээллийн болон иргэд байгууллагад үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

20.Эрх зүйн сургалт мэдээллийн ажлыг төлөвлөгөөний дагуу албан байгууллага иргэдийн дунд зохион байгуулна.

 

Төлөвлөгөө батлагдсан байна.

төлөвлөгөөг 3 зорилт 14 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр батлуулан 82,3 хувьтай хэрэгжсэн.

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт  90 хувьд хүрсэн байна.

 

 

 

 

250,0 мянган

Төсөл хөтөлбөр

 

 

 

1-р улиралд

 

 

 

Сумын ЗДТГ

ХЭЗМ

11.

Хууль тогтоомж захиргааны шийдвэр гаргахад бүх түвшний оролцоог нэмэгдүүлнэ..

21.Хэсгийн ахлагч, гэрээр айлчлагч сайн дурын ажилтнуудыг судалгааг гаргаж  мэргэшүүлэх сургалтанд үе шаттай хамруулна.

Эрх зүйн мэдлэг дээшилсэн байна

Хэсгийн ахлагч, гэрээр айлчлагч 10 иргэний мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулсан

баг бүрээс 3-аас доошгүй хэсгийн ахлагчийг сургагч багшаар бэлтгэнэ.

     

 

     Төсөв шаардахгүй

 

 

Жилдээ

Сумын ЗДТГазар,

БЗДарга нар

Төрийн байгууллагууд

22.Захиргааны хэм хэмжээний актыг төслийн шатанд нь сонсох ажиллагааг хийлгэж, хувийн хэрэгтэй болгож, улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлнэ.

Хууль хэрэгжинэ.

Нийтлэг хэм хэмжээ тогтоосон актыг улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлээгүй

Нийтлэг  хэм хэмжээний  актад  хувийн хэрэг хөтөлж, улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн байна.

Төсөв шаардахгүй

Жилдээ

Сумын ИТХ, ЗДТГ

12.

Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

23.Сумын хэмжээнд хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017-2020 оны төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг хангана.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр

Хүний эрхийн 2013-2016 оны төлөвлөгөөг 16 зорилт 40 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр  батлуулан хэрэгжилт 92  хувьтай

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг  30 хувьд хүргэнэ

Төсөл, хөтөлбөрөөс

Жилдээ

Сумын ЗДТГазар

Төв аймаг дахь ХЭҮК-ын мэргэжилтэн, ТББ

24.Хүний эрхийн сургалтыг  төр, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэнэ.

Сургалтын тоогоор

Дэлхийн Зөн ОУБ, Хөтөч гэрэл  ТББ, Хүний эрхийн Үндэсний комисс, Үйлдвэрчний зөвлөл  зэрэг байгууллагуудтай хамтран сургалтыг 8 удаа явуулж 300 гаруй иргэдийг хамруулсан.

Иргэдийн эрхээ хамгаалах мэдлэг чадвар сайжирсан байна.

Төсөл хөтөлбөр

Жилдээ

Сумын ЗДТГазар

Төв аймаг дахь

ХЭҮК-ын мэргэжилтэн ТББ

13.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж,  иргэний нийгмийн байгуул-лагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулна.

25.Эрсдэлтэй гэр бүлүүдэд гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх  , хандлага харилцааг өөрчлөх сургалтуудыг үе шаттай зохион байгуулна.

 

Эрсдэлтэй гэр бүл, хүүхдэд нөхцөл байдлын үнэлгээг хийгдсэн байна.

Эрүүл баяр хөөртэй гэр бүл, жаргалтай гэр бүл, аз жаргалтай ирээдүйтэй гэр бүл сургалтуудыг 3 үе шаттай мэргэшсэн байгууллагатай хамтран зохион байгуулж 300 гаруй иргэдийг хамруулсан.

 

Сургалтанд хамрагдсан хүний тоогоор

Төсөв шаардахгүй

Жилдээ

Сумын ЗДТГазар

Төв аймаг дахь ХЭҮК-ын мэргэжилтэн ТББ

14.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлнэ.

 

26.Архидалтын эсрэг-Төв аймаг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллана.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 20% хувьтай

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 30-аас дээш хувьд хүргэнэ.

Төсөв шаардахгүй

жилдээ

Сумын ЗДТГ, ГХУСАЗЗ  ХЭЗМ

27.Архины хамааралтай болон архины хамаарлаас гарсан иргэдийг нийгэмшүүлж, төсөл хөтөлбөрт хамруулна

Хамрагдсан хүний тоогоор

Хорих ангиас суллагдсан 3 иргэнд гэр олгож, 2 иргэн төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан.

Архины хамааралтай архинд донтох өвчтэй иргэнийг албадан эмчилгээнд явуулах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. 

500,000

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт

жилдээ

Сумын ЗДТГ, ГХУСАЗЗ  ХЭЗМ

28.Багийн иргэд, залуучууд, МСҮТөв, ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад эрүүл мэнд архины хор уршгийн талаар сургалт, лекц уралдаан тэмцээнийг зохион зохион байгуулна.

Сургалт, уралдаан тэмцээн зохион байгуулснаар

Иргэд, ЕБС,МСҮТөвийн сурагчдад сургалтуудыг 2-3 удаа зохион байгуулсан.

Иргэдийн мэдлэг, харилцаа хандлагыг өөрчилнө.

Төсөл хөтөлбөр

2, 4-р улиралд

Сумын ЗДТГ, ГХУСАЗЗ

ТББ

15

Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

29.Төрийн байгууллагын албан хаагчдад сургалт сурталчилгааг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Төрийн албан хаагчдын дунд 2   удаа зохион байгуулсан

Сургалт 2-оос доошгүй удаа хийгдсэн байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

Жилдээ

Сумын ЗДТГазар

30.Авлига ашиг сонирхлын талаар иргэд, албан байгууллагын талаар судалгааг шинэчилж баяжуулна.

Харьцуулалтын судалгаатай болсон байна.

Судалгаа мэдээллийн сантай болсон.

Харьцуулалтын судалгаатай болсон байна.

 

Жилдээ

Сумын ЗДТГазар

16

Архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, архивын үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлнэ

31.Архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

 

Архивын баримтыг цахимд шилжүүлсэн хувийн өсөлтөөр

Байгууллагын архивт хадгалагдаж байгаа  удирдлагын баримтын 30%-ийг скайнердан цахим санд шилжүүлэх ажлыг хийж эхлээд байна.

70 жил болон  удирдлагын баримтын  5%-ийг скайнердан цахим санд шилжүүлнэ

 

 

зориулалтын скайнертай болох

 

жилдээ

 

Сумын АБХЭ,

 

/Хүмүүн,

4-р сургууль/

 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР