Лхагва 6-р сар 20, 2018

Сумын ИТХ-ын 2016 оны 12 сарын 14-ний өдрийн

Гуравдугаар хуралдааны ... тоот тогтоолын

Хавсралт

ЗУУНМОД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

                        2016.12.12                                                                                                                                                                                                         Зуунмод

 

Үзүүлэлт

Зорилтын тоо

Арга хэмжээний  тоо

Шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ /сая.төгрөг/

УТ

ОНТ

Төсөл, хөтөлбөр

1

Санхүү, эдийн засгийн эрх зүйн харилцааг хэрэгжүүлэх

8

17

28.000.0

4.580.0

0

2

Дэд бүтэц, хот тохижилт, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт

13

40

47.600.0

3.311.0

7.500.0

3

Хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний өсөлтийг хангах

12

21

56.0

6.6

222.0

4

Нийгмийн хөгжлийн бодлого

12

50

0

15.0

16.8

5

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлого

4

16

0

704.0

3.100.0

6

Төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн бодлого

17

29

0

118.0

12.5

 

Дүн

 

66

173

75.656.0

8.734.6

10.851.3

95.241.9

                                                                                                                                                           ХЯНАСАН:

                     СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА                              Г.МӨНХБАДРАЛ

                      ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                              П.ЦЭЛМЭГ

                                                                                      НЭГТГЭСЭН:

         ДОТООД АЖИЛ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                             Б.ЦЭЦЭГБАДАМ

ЗУУНМОД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ

АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

ЗОРИЛТ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Суурь түвшин

Шаардагдах

хөрөнгийн хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх түвшин, үр дүн

Хэрэгжүүлэх байгууллага

2017 он

2018 он

2019 он

2020 он

Үндсэн

Оролцогч

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

НЭГ. САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

2.1. Эдийн засгийн өсөлтийг хангах чиглэлээр

1.

Сумын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэнд аж үйлдвэр, барилгын  салбарын эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх замаар  эдийн засгийн бүтцийг  шинэчилж,   сумын ДНБ-ний жилийн дундаж өсөлтийг  нэмэгдүүлнэ.

1.Сумын ДНБүтээгдэхүүнд эзлэх  барилга, аж үйлдвр, салбарын  тогтвортой  өсөлтийг хангана.

 

 

 Эдийн засгийн өсөлт:

2012 онд -  6,2%

2013онд  - 7,8 %

2014 онд – 19,7% өсч

2015 онд - 23,4% буурсан.

2016 онд  6,8% хувиар өссөн ДНБүтээгдхүүн:

2012 онд - 7,0 тэр бум

2013онд  - 8,4 тэрбум

2014 онд – 12,7тэрбум

2015 онд – 9,9 тэрбум

202016 оны ХБГ-ээр  8,7 тэрбум төгрөгт хүрсэн.

Сумын ДНБ-ний өсөлтөөр

 

ДНБ-ний хэмжээ тэрбум төгрөгөөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% -иас доошгүй

 

7,5

 

 

 

 

 

 

4% -иас доошгүй

 

7,5

 

 

 

 

 

 

 

4% -иас доошгүй

 

8,0

 

 

 

 

 

 

 

4% -иас доошгүй

 

8,5

 

 

 

 

 

 

 

Сумын Засаг даргын орлогч,  захираг

чийн алба, сумын статистик хариуцсан мэргэжилтэн

Санхүүгийн алба

2.

2. Төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн үйл явцад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангаж, төсвийн  ил  тод  байдлыг  ханган, төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлнэ

 

2.Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулж, иргэд, олон нийтийн оролцоог ханган, хяналтыг иргэд, олон нийтийн байгууллага, төслийн багтай хамтран хэрэгжүүлнэ.

2016 оны байдлаар нийт төсөв 7,4  тэрбум төг.

Үүнээс ОНХСан 117,8 сая  төгрөг, Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 6,8 тэрбум, Орон нутгийн төсөв 960,9  сая төгрөг болсон.

 

Нийт төсөв 32,6  тэрбум төг.

Үүнээс: ОНХСан 480,0 сая  төгрөг, Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 28,0 тэрбум, Орон нутгийн төсөв 4,1 тэр бум төгрөг болно.

Төсвийн тухай хууль, холбогдох журам, заавруудын хэрэгжилтээр

 

 

 

 

ОНХСан 50,0 сая төг

Орон нутгийн төсөв 1,0

Тусгай зориулалтын шилжүү

лэг 7,0 тэр бум

ОНХСан 80,0. сая     т өг

Орон нутгийн төсөв 1,0

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 7,0 тэр бум

ОНХСан 150,0 сая төг

Орон нутгийн төсөв 1,0

Тусгай зориулалтын шилжүү

лэг 7,0 тэр бум

ОНХСан 200,0 сая төг

Орон нутгийн төсөв 1,1

Тусгай зориулалтын шил

жүүлэг 7,0 тэр бум

Санхүүгийн алба, Захирагчийн алба

Засаг дарга

3. Төсвийг зөв, оновчтой төлөвлөн, хуульд заасан хугацаанд зохих шатны байгууллагад хүргүүлэн,  хэмнэлтийн горимыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэн ажиллана.

Улсын их хурлын

 2016  оны 09 сарын 09 өдрийн 47 дугаар

“Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” тогтоолын дагуу төсвийн хэмнэлтийн горимыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж байна.

 

 

 

 

Төсөв

шаардахгүй

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

Төсвийн зарцуулалтын үр ашиг дээшилнэ.

 

Санхүүгийн алба

 

Засаг дарга

4. Төсвийн шууд захирагч нартай байгуулах үр дүнгийн гэрээнд  төсвийг үр ашигтай төлөвлөх, хэмнэлттэй зарцуулах  хариуцлагын талаар тодорхой заалт оруулж, үр дүнг хагас бүтэн жилээр дүгнэж ажиллана.

Нийт 3 сургууль, 6 цэцэрлэг, ИТХ, ЗДТГ, ХТГ-ын төсвийн шууд захирагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулсан.

 

 

 

Төсөв

 шаардахгүй

Гэрээний хэрэгжилтээр

 

Төсвийн шууд захирагч нарын санхүүгийн сахилга, хариуцлага дээшлэнэ.

 

Санхүүгийн алба

 

Засаг дарга

 

 

5.Төрийн сангийн нэгдсэн тогтолцооны дотоод хяналт болон харьяа төсөвт байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллана.

Санхүүгийн дотоод  хяналт хийх  төлөвлөгөөг гарган, 2016 оны 07-р сарын 18-ний өдрийн А/150 тоот  захирамжаар дотоод хяналт хийх журам батлуулсан. Төрийн сангийн үйл ажиллагаа, харьяа төсөвт байгууллагуудад санхүүгийн сумын ЗДТГ-ын даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу хийсэн.

 

 

 

 

Төсөв

 шаардахгүй

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

Төрийн сангийн алдаатай гүйлгээний тоо багасч, эрсдэл буурна, санхүүгийн сахилга бат сайжирна.

 

Санхүүгийн алба

 

Засаг дарга

6.Төсвийн ил тод байдал, Шилэн дансны хуулийг чанд мөрдөн ажиллана.

Харъяа бүх төсөвт байгууллагад шилэн данс ажиллаж байна. Сумын цахим хуудас, байгууллагын тодын самбарт мэдээллийг тогтмол байршуулж байна.

 

 

 

Төсөв

 шаардахгүй

Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтээр

 

Шилэн дансны хууль бүрэн хэрэгжинэ.

 

Санхүүгийн алба

 

Засаг дарга

3

Татварын  бааз суурийг  өргөжүүлж, татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх чиглэлээр татварын бүртгэл, хураалтын системийг боловсронгуй болгох арга хэмжээг авч, татварын тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг бий болгоно.

 

7. Татвар төлөгчдийн тооллого явуулж, сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг бүртгэлд хамруулан, татварын бааз суурийг өргөтгөж, татвар ногдуулалтыг бүрэн хийж, татварын бүртгэл мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулах ажлыг зохион байгуулна.

Суманд бүртгэлтэй 550 аж ахуйн нэгж байгууллага байна.

2016 ХБГ-ээр 3 шатны орлого:

Сум-265,5 сая төгрөг төлөвлөснөөс 248,2 сая төгрөг 93,5 хувь

Аймаг-3018,1сая төгрөг төлөвлөснөөс 2187,3 сая төгрөг 105,6 хувь

Улс-652,9 сая төгрөг төлөвлөснөөс 582,9 сая төгрөг буюу 89,3 хувь

Нийт дүнгээрээ 3936,5 сая төгрөг төлөвлөснөөс 4018,5 сая төгрөг буюу 102 хувьтай биелэсэн байна.

 

 

 

 

Төсөв

шаардахгүй

Улсын бүртгэлийн тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль, шинээр нэмэгдсэн,  аж ахуйн нэгжийн тоогоор

 

Татвар төлөгчдийн тоо өсч, гадны бүртгэлгүй  аж ахуйн нэгжүүд бүртгэлд бүрэн хамрагдана.

Татварын алба, санхүү

гийн алба

Засаг дарга

8.Татварын он дамжсан өр, төлбөрүүдийг хураан барагдуулж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.

2016 онд Татварын урьд оны дутуу төлөлт:  Санхүүгийн тайлангаар гарсан өрийн дутуу төлөлт 821.272,5 мян  төгрөгөөс  370.190,5 мян төгрөгийн өрийг барагдуулж   45,1%  буюу  үйл ажиллагааны стандартаар 40,9%-р,  хяналт шалгалтын актаар тавигдсан өрийн дутуу төлөлт 73.318.5 мян төгрөгөөс 11.471,5 мян төгргийн өрийг барагдуулж 15,6% буюу үйл ажиллагааны стандартаар 14,4%-р урьд оны дутуу төлөлтийг барагдуулсан.

 

 

 

Өр барагдуулсан тоо хэмжээ

Татварын өр барагдуул-сан дүнгээр

 

 

Татварын урьд онуудын өрийг 80 хүртэл хувиар бууруулна.

Татварын алба, санхүү-гийн алба

Засаг дарга

4

Орон нутаг дахь санхүүгийн зах зээлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.

 

9. Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг гэнэтийн аюул осол, байгалийн гамшиг, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлнэ.

 Даатгалын  байгууллагад  3348 иргэн, 45 аж ахуйн нэгж даатгалд хамрагдсан.

5 даатгуулагч 27.4 сая төгрөгийн нөхөн олговор авсан.

 

 

 

Төсөв

шаардахгүй

Даатгуулагч-дын тоог нэмэгдүүлс-нээр, нөхөн төлбөрийн барагдуулал-тын дүнгээр

 

 

Даатгуулагчдын өсөлтөөр, нөхөн төлбөрийн барагдуулалтаар.

Санхүүгийн алба

 

 

Даатгалын компаниуд

10. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн бизнесийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэн үйл ажиллагаагаа тогтмолжуулахад нь  банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, Сум хөгжүүлэх сан, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан гэх мэт санхүүгийн байгууллагуудад  хамруулах ажлыг зохион байгуулж ажиллана.

“Бичил бизнесийг санхүүгээр дэмжих” төслөөс 12 иргэнд  22.5 сая төг,   “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих” төслөөс 16 иргэнд 16.0 сая төг, Малжуулах төслөөс 5 өрхөд 24.0 сая төг,  Залуучуудыг дэмжих, Ахмадын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх төслөөс  3 ахмадад 600.0 мян. Төг тусламж,  сум хөгжүүлэх сангаас 18 иргэнд 88.0 сая.төгрөгний зээлийг тус тус олгосон.

 

 

 

Бусад эх үүсвэрээс

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Иргэн, ААН  Зээл, тусламжинд хамрагдснаар үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон  бэхжснээр сумын эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлнэ

Санхүүгийн алба

 

Банк, Банк бус санхүүгийн байгууллага Сангууд

5

НББОУС-ыг хэрэгжүүлнэ

 

11.Харьяа төсөвт байгууллагууд бүртгэлдээ НББОУС-ын тусган удирдлага олон нийтэд мэдээллээ үнэн зөв гаргаж ажиллах

Байгууллага тус бүр нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын бичиг баримт боловсруулсан.

 

 

 

Төсөв

шаардахгүй

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, НББОУ Стандартын хэрэгжилтээр

Байгууллага тус бүр Нягтлан бодох бүртгэлийн бичиг баримтаа НББОУС, шинэгдсэн хууль тогтоомжийн дагуу шинэчлэн баяжуулан мөрдөж ажиллах

Санхүүгийн алба

Төсвийн шууд захирагчид, Төсөвт байгууллагыэ нягтлаг бодогч нар

12. Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг санхүүгийн тайлагнал, нягтлан бодох бүртгэлд хамруулах ажлыг зохион байгуулна.

Урьд нь хийгдэж байгаагүй

 

 

 

Төсөв

шаардахгүй

Шинээр байгуулагд-сан аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн тогтвортой орчин бүрдэнэ.

Үйл жиллагааны хэрэгжилтээр

Санхүү-гийн алба, статистик хариуцсан мэргэжилтэн

Засаг дарга

6.

Сумын нийгэм, эдийн засгийн  статистик мэдээллийн санг баяжуулан, боловсронгуй болгож, төлөвлөлт, хяналт, удирдлагын хэрэглэгдэхүүн болгоно.

 

13.Албан ёсны статистикийн мэдээллийн санд хамрагдагсдын хүрээг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдэд мэдээллийг зөвшөөрөгдсөн түвшинд нээлттэй хэрэглүүлэх боломжийг бүрдүүлж ажиллана.

Мэдээллийн сангийн Devinfo программд 9 салбарын 159 багц үзүүлэлтээр 37 засаг захиргааны нэгжээр, 5-63 жилийн 315975 нэгж мэдээлэл бүрдүүлсэн      2013-2015 оны мал тооллогын  цахим сангийн үр дүнг 6 багийн үндсэн хэрэглэгч ашигладаг болсон.

 

 

 

Төсөв

шаардахгүй

Албан ёсны статистикийн мэдээллийн чанар сайжирч, хэрэглэгчдэд мэдээллийг зөвшөөрөгдсөн түвшинд нээлттэй хэрэглүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.

125000 нэгж мэдээлэлд хүргэнэ

135000 нэгж мэдээлэлд хүргэнэ

145000 нэгж мэдээлэлд хүргэнэ

14.Статистикийн бодит мэдээ тайланг үндсэн нэгжээс цуглуулах, дамжуулах, мэдээлэх,  тархаах үйл явцыг боловсронгуй болгоно.

 

tuv.nso.mn сайтад 2016 онд нийт хандсан хэрэглэгчийн тоо 101512.        

ДУС-ээр мэдээлэл авсан хэрэглэгчийн тоо 550                      Статистикийн мэдээ тайланг аймагт цахимаар дамжуулж мэдээлсэн тоо-15

 

 

 

 

 

Төсөв

шаардахгүй

Сумын түвшинд статистикийн мэдээ тайланг цуглуулах, боловсруулах дамжуулах, мэдээлэх мэдээний төрлийн тоогоор

1.uv.nso.mn сайтын нийт хандалт 5000     

                                                          2.ДУС-ээр мэдээлэл авсан хэрэглэг-чийн тоо 350

                      3.Цахимаар аймагт мэдээлсэн мэдээ тайлан-гийн  тоо-15

1. tuv.nso.mn сайтын нийт хандалт

8000                                                               

 

2.ДУС-ээр мэдээлэл авсан хэрэглэгчийн тоо 450 

                    3.Цахимаар аймагт мэдээлсэн мэдээ тайлан-гийн  тоо-20

1. tuv.nso.mn сайтын нийт хандалт

8500                                                               

 

2.ДУС-ээр мэдээлэл авсан хэрэглэгчийн тоо 550  

                   3.Цахимаар аймагт мэдээлсэн мэдээ тайлан-гийн  тоо-30

1. tuv.nso.mn сайтын нийт хандалт

9000                                                              

 

2.ДУС-ээр мэдээлэл авсан хэрэглэгчийн тоо 600  

                   3.Цахимаар аймагт мэдээл-сэн мэдээ тайлан-гийн  тоо-35

Санхүүгийн алба

Сумын ЗДТГазар

 

 

15.Захиргааны статистик мэдээлэл  гаргадаг холбогдох мэргэжилтнүүд мэдээллийн сангийн үзүүлэлтүүдийг  сум, салбар бүрээр бүрдүүлж  ажиллана.

ҮСХ-ноос зөвшөөрч батлагдсан захиргааны статистикийн мэдээ, тайлангийн үзүүлэлт бүрээр сумын Засаг даргын захирамжийг гаргуулж,  мэдээ дамжуулах графикийг  мөрдүүлснээр ЗДТГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд салбар бүрээр мэдээллийн санг бүрдүүлж, жил бүр баяжуулж ажилласан.

 

 

 

Төсөв

шаардахгүй

ҮСХ-ноос зөвшөөрч батлагдсан захиргааны статистикийн мэдээ, тайлангийн үзүүлэлт бүрээр мэдээллийн сангуудыг холбогдох мэргэжилтнүүд салбар бүрээр бүрдүүлж, жил бүр баяжуулж ашиглана.

Мэдээллийн сангийн үзүүлэлтийн баяжилт сайжирна

Холбогдох мэргэжилтнүүд, сумын статистик хариуцсан мэргэжил

тэн

Статистикийн мэдээлэл гаргадаг дарга, эрхлэгчид,

1.2.Эдийн засаг, бизнес, өмчийн харилцааны чиглэлээр

7

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, ашигт ажиллагааг дээшлүүлнэ.

 

16.Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн санг бүрдүүлэн, баяжуулж, бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллогод 11 төсөвт байгууллагууд хамрагдаж, өмчийн цахим системд бүрэн шивж тайлагнасан. Тооллогоор сумын ОНӨмчид 19,9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө тоологдсон.

Төсөв

шаардахгүй

 

 

 

 

Сумын өмчийн дүнг жил бүр ИТХ-аар хэлэлцүүлэн баталгаажуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Санхүүгийн алба

Төсвийн шууд захирагчид, Төсөвт байгууллагын нягтлаг бодогч нар

8

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

17. Төрийн өмчийн худалдан авах ажиллагааг  олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, хууль, журмын дагуу зохион байгуулна.

Гэр хорооллын гэрэлтүүлэгийн ажлын тендерийг Сумын цахим хуудас-Zuunmod.to.gov.mn, “Зууны мэдээ” өдөр тутмын сонин, худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас- “e-procument.mof.gov.mn” тус тус мэдээлж, тендерийн худалдан авах ажиллагааны хуулийн дагуу зохион байгуулсан..

 

 

 

 

УТ, ОНТ

Худалдан авах ажиллагааны үйл явц  олон нийтэд ил тод, нээлттэй болж, хууль, журмын дагуу зохион байгуулагдснаар,төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр-

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Сумын орлогч дарга, Захирагчийн алба

Сумын ЗДТГ

ХОЁР. ДЭД БҮТЭЦ, ХОТ ТОХИЖИЛТ, ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

2.1.Барилга хот байгуулалтын чиглэлээр

1.

“Төвийн бүсийн тулгуур төв- Зуунмод хот”-ын ерөнхий төлөвлөгөөг  “Шинэ Зуунмод хороолол”, Олон улсын нисэх буудал зэрэг томоохон бүтээн байгуулалттай уялдуулан шинэчилж, шинэ хороолол суурьшлийн бүсүүдийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнүүдийг хийж хэрэгжүүлнэ.

1.Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дагуу багуудад хэсэгчилсэн төлөвлөгөө боловсруулан мөрдөж ажиллана.

Зуунмод сумын Номт багийн нутаг дэвсгэрт 1000 айлын хорооллын хэсэгчилсэн төлөвлөлт хийсэн.

 

 

 

 

ОНХО

150 сая

 

 

 

5 баг хэсэгчилсэн төлөвлөгөөтэй болсон байна.

6-р баг

2-р баг

5-р баг

3,4-р баг

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ХОХБТХ ГХБХБГ

2.

Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцлийг хангана

2.Зуунмод хотын “Соёл амралтын хүрээлэн” байгуулах ажлыг хэрэгжүүлж, дуусгана.

УХО, ОНХОруулатаар 2012-2013 онд 500,0 сая төгрөгийн тохижилтын эхний ажил хийгдсэн. Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулсан.

УХО

 

1,0 тэрбум төгрөг

Зуунмод хотын үндэсний соёл амралтын хүрээлэнг ашиглалтанд оруулсан байна.

Хүүх

дийн тоглоомын талбай, хөл бөмбөгийн талбай

Сурын талбай, шагайн харвааны талбай, газрын теннис талбай

Усан бассейн бүхий чийрэгжүүлэлтийн төв, Ногоон байгууламж, амралтын чөлөөт бүс

Бүрэн ашиглалтанд орно.

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ГХБХБГ,

БОАЖГ, НБХ

 

3.Зуунмод хотод орчин үеийн стандарт, шаардлагад нийцсэн  худалдаа үйлчилгээний төвлөрсөн “Битүү зах” байгуулах асуудлыг хувийн хөрөнгө оруулагчтай хамтран шийдвэрлэнэ.

Стандарт нийцсэн битүү зах байхгүй.Андуудзах, Нэмэх худалдааны төв, Содон г.м жижиг худалдааны төв, Хүнсний дэлгүүр 82, Нийтийн хоолны газар 27, Бараа гоо сайхны дэлгүүр 15, Барилгын материалын дэлгүүр 6 ажиллаж байна.

Хувийн хөрөнгө оруулалтаар

500,0 сая төгрөг

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

-

.

Битүү зах баригдаж, ашиглалтанд орсон байна.

-

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ХОХБТХ

4. “Одонт хөтөл” өндөрлөгийг засварлаж, тохижуулна.

2003 онд барьснаас хойш засвар үйлчилгээ хийгдээгүй.

ОНХО

106,0 сая төгрөг

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Засварын ажлыг гүйцэтгэсэн байна.

 

-

-

-

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ХОХБТХ,

ГХБХБГ,

5. Гэр хорооллын айл өрхүүдийг хашаандаа тохилог амьдрах “Эко тохилог хашаа” төслийг иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ.

“Шинэ хашаа” төслийн хүрээнд 5,6-р багийн 80 айл өрхийн хашааг шинэчилсэн.

 

ОНХО,

ХХО

240 сая

Төсөлд хамрагдсан айл өрхийн тоогоор-120

 

30-аас доошгүй

 

30-аас доошгүй

 

30-аас доошгүй

 

 

 

30-аас доошгүй

 

 

Сумын    ЗДТГ,

ЗАА

 

 

  ХОХБТХ,

ГХБХБГ

6.Зарим багуудад үерийн далан байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

5-р багийн гэр хорооллын  хойгуур үерийн далан хийгдсэн.

ОНХО

Замын Сан

65.0 сая

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

1, 2-р багт

6-р багийн гэр хороололд

5-р баг УАА хэсэгт

3-р багийн гэр хороо-лолд

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

БОАЖГ,

ГХБХБГ,

7.Шаардлагатай хөв цөөрөм байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Хөв цөөрөм байхгүй.

БХСан

350.0 сая

Ажил эхэлсэн байна.

Зуунмод гол дагуу

 

 

 

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

БОАЖГ

8. Гэр хорооллын  худаг усан сангуудыг шинэчлэн сайжруулж нэмэгдүүлнэ.

18 худаг усан сантай

БХСан

 

Шинээр баригдсан болон сайжруулсан худгийн тоогоор

1

1

1

1

 

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

 

БОАЖГ

3.

Хүн амын өсөлт, орон сууцны хэрэгцээтэй уялдуулан орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

9. “1000 айлын орон сууц” Манзушир өргөө  хорооллыг барьж дуусгана.

Эхний ээлжийн 246 айлын орон сууц ашиглалтанд орсон.

УХО ХХО

 

Шинээр ашиглалтанд орсон орон сууцны тоо айлаар -420

 

120 айл

 

90 айл

 

120 айл

 

 

90 айл

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

 

ААНэгж

10.  “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Одоогоор Зуунмод хотод түрээсийн орон сууц байхгүй байна.

УХО

1,2 тэрбум

Түрээсийн орон сууцны тоо айлаар-40

Зураг төсөв хөрөнгийг шийдвэр

лэх

-

20 айл

20 айл

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

 

ГХБХБГ,

11.Нийтийн зориулалттай орон сууцнуудын гадна тохижилт, гэрэлтүүлэг, гадна фасад, орц, хонгил, дээврийг засварлах ажлыг   СӨХ болон оршин суугч иргэдийн оролцоотойгоор ээлж дараатай хэрэгжүүэх ажлыг зохион байгуулна.

7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18а,б, 27, 19, 20, 21, 22,11,12,28,40,41-р байруудын гадна фасад засвар, 3,4,13,27-р байрны дээврийн засвар хийгдсэн.

ОНХО болон бусад эх үүсвэрээр

800,0 сая төгрөг

 

Ажлын гүйцэтгэлээр

 

 

1,19,20,21,22 дүгээр  байруудын дээврийн засвар АОНХС

 

 

 

 

 

3-оос доошгүй байранд засвар үйлчилгээ хийгдсэн байна.

 

 

 

 

 

2 доошгүй байранд засвар үйлчилгээ хийгдсэн

 

 

 

 

 

2 доошгүй байранд засвар үйлчилгээ хийгдсэн

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

 

ГХБХБГ,

12.Зуунмод хотын хуучин байруудыг дахин төлөвлөлтөнд оруулж, шинэ хороолол байгуулах ажлыг хувийн хэвшлийн оролцоог хангах замаар эхлүүлнэ.

Хүнсний үйлдвэрийн байр, бамын 31, 32,33-р байруудад төсөл сонгон шалгаруулалт хийгдсэн боловч амжилттгүй болсон.

Төсөл хөтөлбөр, ХХО

Дахин төлөвлөлтөнд хамрагдсан байрны тоогоор

Зураг төсөв хийгдсэн байна.

Иргэдийн оролцоотойгоор ажлыг эхлүүлнэ.

 

 

  Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

 

ХОХБТХ

 

13.Иргэдийн хөрөнгө, хүч санаачилгыг өрнүүлэн  “Амины орон сууц” төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Амины орон сууцанд 268 айл өрх амьдарч  байна.

ХХО

 

Шинээр ашиглалтанд орсон амины орон сууцны тоогоор

15

15

15

15

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

 

ГХБХБГ ААН, иргэд

14.Зуунмод хотод Автомашины төвлөрсөн граж болон авто зогсоолыг нэмэгдүүлнэ.

Төвлөрсөн граж байхгүй, авто зогсоол 4, орон сууцны гадна 11, байгууллагын гадна  21 автозогсоол  байна.

 

ХХО

Ашиглалтанд орсон автозогсоол , машины гражийн тоогоор

 

-

 

Зураг төсөл боловс

руулна.

 

20 машины граж

 

 

20 машины граж

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

 

ГХБХБГ, ААН, байгууллага

4.

Нийгмийн салбарын  барилга, байгууламжуудыг шинээр барих, өргөтгөх, засварлах ажлуудын ээлж дарааллыг шинэчлэн тогтоож, дарааллын дагуу  хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ.

15.Барилга, байгууламжуудыг шинээр барих, өргөтгөх, засварлах

 

ажлуудыг зохион байгуулна.

 4,5-р сургуулийн их засвар, спорт заалны засвар, “Хүмүүн цогцолбор”

ахлах сургуулийн гадна фасадны засвар зэрэг ажлууд хийгдсэн. 275 хүүхдийн  хүчин чадалтай 3 цэцэрлэг ашиглалтанд орсон.

 

 

УХО,

ОНХО

Хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд суралцах чанар хүртээмж нэмэгдэнэ.

“Хүмүүн цогцол

бор” ахлах сургуулийн гадна тохижилтийн ажил

Бүжинхэн цогцолбор цэцэрлэгийн “А” байрны их засвар

 

 

 

-

“Хүмүүн цогцол

бор” дунд сургуулийн их засвар

 

 

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

 

ХОХБТХ,      ГХБХБГ, ААН

Байгууллага

16.Багийн төвүүдийн иргэдэд үйлчлэх, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулна.

2,3-р багийн иргэний танхим хурлын заалыг өргөтгөж засварласан, 4,5-р  багийн төвийг засаж сайжруулсан

 

УХО,

ОНХО

Иргэдэд хүрэх төрийн үйлчилгээний чанар  хүртээмж сайжирна.

Нэг багийн төвийг байртай болгоно.

 

-

2-оос доошгүй багийн байрны урсгал засварлана.

 

-

 

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

ХОХБТХ,

ГХБХБГ

5.

Чимээгүй хотыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулна.  

17.Чимээгүй хотыг орчин үеийн шаардлага, онцлогт нийцүүлэх судалгаа  хийж, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлно.

Одоогоор Зуунмод сумын баруун урд “Бараатын  энгэр”-т 20га талбайг  хамарсан газар байна.

 

 

 

ХХО, төсөл хөтөлбөрөөр

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

 

 

Орчин үеийн шаардлагад нийцсэн оршуулгын газрын шийдлийг бий болгож,хараа хяналт, зохион байгуулалттай болсон байна.

 

 

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

 

Аж ахуй нэгж байгууллага

2.2.Эрчим хүчний салбарын чиглэлээр

6.

Зуунмод хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан  дулаан болон цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулна.

18.Дулааны  станц  барих хөрөнгийн асуудлыг холбогдох байгууллагуудад тавьж шийдвэрлүүлэн, ашиглалтанд оруулна.

 

Төвлөрсөн дулааны станц байхгүй.

 

 

УХО

5,0 тэрбум

 

Төвлөрсөн дулааны станцтай болсон байна.

ТЭЗҮ хийгдсэн байна

Ажлын явц -10%-

Ажлын явц -50%

Ажлын явц -100%

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ХОХБТХ, ГХБХБГ

19.Хотын усан хангамжийн системийг өргөтгөх шинэчлэх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

 

2000 м3 цэвэр усны

нөөцийн усан сантай,

шугам сүлжээний

нийт урт 18.4 км

 

 

УХО

5,0 тэрбум төгрөг

өргөтгөж, шинэчилсэн  усан хангамжийн системийн тоогоор

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

 

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

 

 

ХОХБТХ,

ГХБХБГ

 

 20.Сэргээгдэх эрчим хүч болон бусад хэмнэлттэй технологит суурилсан дулаан хангамж нэвтрүүлэх боломжийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран судалж  үе шаттай хэрэгжүүлнэ.

 

 

 

 

Судалгааны ажил хийгдэж байна.

 

 

 

 

 

ХХО

 

 

 

 

Сэргээдэх эрчим хүчний станц баригдсан байна.

-

Зураг төсөл хийгдсэн байна.

Станц баригдсан байна

-

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ГХБХБГ, ХОХБТХ

21.Төв суурингийн гэр хорооллын айл өрхүүдийг төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбох асуудлыг ээлж дараатай шийдвэрлэнэ.

 Зуунмод сумын Баруун Зуунмод багийн 20 айлыг төвлөрсөн халаалтын системд холбосон.

ОНХО

800,0 сая төгрөг

төвлөрсөн халаалтын системд холбох айл өрхийн тоо-80

6-р багт 20

5-р багт 20

2-р багт  20

3,4-р багт 

20

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ГХБХБГ ХОХБТХ

Иргэд

7.

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу шинээр суурьшсан айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангана.

 22.Сум суурин газруудын шинээр суурьшсан айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах ажлыг зохион байгуулна.

 

Зуунмод сумын хэмжээнд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу олгосон 8 хэсэг газрын 1696 айл өрх цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй байна.

УХО    ОНХО

1,8 тэрбум төгрөг

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Бүх айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангасан байна.

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ХОХБТХ,

Аймгийн ЭХЗЗ

23.Төв суурингийн цахилгаан эрчим хүчний дэд станцуудыг өргөтгөх, дамжуулах шугамыг шинэчилнэ.

Төвийн хэсгийн чанрын шаардлага хангахгүй хуучин кабель шугамууд байгаа тул шинэчлэх шаардлагатай .

УХО, ОНХО

400,0 сая төгрөг

Өргөтгөж, шинэчилсэн дэд станцын

 

 

 тоогоор

Дэд станцуудыг өргөтгөж шинэчилсэн байна.

 

 

Сумын ЗДТГ,

 

 

ЗАА

ХОХБТХ Аймгийн ЭХЗЗ

8.

Зуунмод хотын гудамж, зам талбайн  гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлнэ.

24. Зуунмод хотын гудамж, зам талбайн  гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж эрчим хүчний хэмнэлттэй технологийг нэвтрүүлнэ.

Зуунмод хотын гэрэлтүүлгийн систем замын  770 ш,  гэр хорооллын гудамжны 1500ш, цамхагт гэрэл 18ш,  нарны зайн гэрэлтүүлэг 47ш байна.

 

 

ОНХО,
Сумын ОНХС

 

 

Шинэчилсэн болон шинээр суурилуулсан гэрэлтүүлгийн тоогоор

100

100

100

 

 

 

 

 

    100

 

 

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

 

 

 

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ХТГ

2.3. Зам тээврийн салбарын чиглэлээр

9.

Хотын  хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан сумын автозамын сүлжээг өргөтгөн  сайжруулж иргэдийн ая тухтай аюулгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлнэ.

25.“Гудамж төсөл”-ийн хүрээнд  Зуунмод хотын автозамын сүлжээг өргөтгөнө. 

Ерөнхий төлөвлөлт хийгдсэн.

УХО, ОНХО

3 тэрбум төгрөг

Шинээр байгуулагдсан  уулзвар, гудамжийн тоогоор-6

 

Зураг төсвийг боловсруулна.

2

2

 

 

 

2

 

 

 

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

   ХОХБТХ,

ГХБХБГ

 26. Зуунмод хотод Баянхошуу, Баруун Зуунмод, Ланс багуудын 7,3 км асфальт бетон замуудыг барьж дуусгана.

Хатуу хучилттай авто зам 16,4 км, сайжруулсан шороон зам 12,2 км байна.

УХО 4,1 тэрбум төгрөг

 

Ашиглалтанд орсон замын уртаар

 

БХ-1,5 км

 

БЗМ-3,3 км

 

Ланс-2,5 км

-

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ХОХБТХ, ГХБХБГ

 27. Зам, гүүрийг ээлж дарааллын дагуу шинэчлэх, засварлах, тэмдэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

 

-

Замын сан

100 сая төгрөг

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Хот доторх хатуу хучилттай автозам

Баянхошуу-Нисэх сайжруулсан шороон автозам

-

-

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ХОХБТХ,

ГХБХБГ

28.Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний зам талбайг нэмэгдүүлж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан стандартад нийцүүлнэ.

Нийт 8850 м2 явган хүний замтай, 21 аж ахуй нэгж байгууллага  хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан налуу замтай болсон.

ОНХО, сумын ОНХС, ХХО

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан налуу зам болон явган замын хэмжээгээр

5 ААН

5 ААН

5 ААН

5 ААН

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ХОХБТХ,

ГХБХБГ, ААН Байгууллагууд

 

 

29.Хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд дугуйн замтай болох ажлыг судлаж шийдвэрлэнэ.

 

 

Одоогоор дугуйн зам байхгүй

УХО, ОНХО

Төсөл хөтөлбөр

Ажлын гүйцэтгэлээр

Судалгаа хийж зураг төсвийн хөрөнгийг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулна.

Зураг төсөв хийлгэнэ

Дугуйн зам барих ажлыг эхлүүлнэ.

Дугуйн замтай болсон байна.

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ГХБХБГ, ААН Байгууллагууд

10.

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.

30. Нийтийн зорчигч тээврийн чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

2,3,4-р багийн иргэдэд  дунд оврийн автобусаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

УХО, сумын ОНХС

нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар  хүртээмж  нэмэгдсэн байна.

Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийг хийх ажлыг эхлүүлсэн байна.

Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийг хийх ажлыг үргэлжлүүэн хэрэгжүүлсэн байна.

Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт бүрэн хийгдсэн байна.

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ХОХБТХ, ГХБХБГ, ТҮТ

31.Зуунмод хотын такси үйлчилгээг стандартын шаардлагад нийцүүлнэ.

Хотын хэмжээнд такси үйлчилгээний 4 компаний 103 жолооч үйлчилгээ үзүүлж  байна.

ХХО

Стандартын шаардлагад нийцсэн таксины хувь хэмжээгээр

такси үйлчилгээг стандартын шаардлагад нийцүүлэх ажлыг эхлүүлж 25-аас доошгүй хувийг стандартын түвшинд хүргэнэ.

50-аас доогшүй хувь нь стандартын түвшинд хүрмэн байна.

75-аас доогшүй хувь нь стандартын түвшинд хүрмэн байна

Зуунмод суманд үйлчилгээ үзүүлж буй такси 100% стандартын түвшинд хүрмэн байна

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ТҮТ

32.Зуунмод автовокзал шинээр байгуулах ажлыг бодлогоор дэмжиж ажиллана.

Иргэдэд үйлчлэх автовакзол байхгүй.

УХО

Ажлын гүйцэтгэлээр

-

Автовокзалын зураг төсөв хийлгэнэ.

Хөрөнгийг шийдвэрлэж, ажлыг эхлүүлнэ.

Автовокзал ашиглалтанд орсон байна.

Сумын ЗДТГ,

ЗАА

ТҮТ

2.4. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт

11.

Сумын иргэдэд газрыг үнэгүй өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

 

33.Зуунмод сумын хилийн цэсийн асуудлыг холбогдох газарт уламжлан шийдвэрүүлнэ.

1918 га газартай нийт иргэдэд өмчлүүлэх газар хүрэлцээгүй.

Хөрөнгө шаардахгүй.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Албан ёсны хүсэлтээ хүргүүлнэ.

Газрын даамал

Захирагчийн алба, ГХБХБГ

34.МУ-ын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагуу газрыг үнэ төлбөргүй олгох ажлыг хийнэ.

Зуунмод сумын иргэдийн 20% нь газраа өмчилсөн

Хөрөнгө шаардахгүй.

Газар өмчилсөн иргэдийн тоогоор

40% -д хүргэнэ.

50% -д хүргэнэ.

-

-

Газрын даамал

Захирагчийн алба, ГХБХБГ

35.Тухайн оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан газраас эзэмшүүлж, өмчлүүлсэн газарт аймгийн газрын албатай хамтран кадастр хийлгэж эрхийг баталгаажуулна.

Зуунмод сумын  хашаатай өрхийн 70% нь кадастрын зураглалд орсон.

 

Хөрөнгө шаардахгүй.

Мэдээллийн санд бүртгэсэн иргэдийн тоогоор

 

 

 

ГЗБЕТ-н дагуу газар эзэмшиж өмчилсөн иргэдийг кадастрын зураглалд бүрэн хамруулна.

Газрын даамал

Захирагчийн алба, ГХБХБГ

12.

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газрыг эзэмшүүлэх, ашиглуулах ажлыг зохион байгуулна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.Газрын тухай хуулийн хүрээнд  иргэн Аж ахуй нэгж байгууллагад эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрыг тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусган сумын ИТХ-аар батлуулж мөрдөж ажиллана.

Жил бүр төлөвлөгөөг батлуулж ажиллана.

Хөрөнгө шаардахгүй.

Тухайн жилийн ГЗБ-н ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

 

 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

 

 

 

Газрын даамал

 

 

Захирагчийн алба, ГХБХБГ

37.Хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө,  хэсэгчилсэн төлөвлөлтөнд тулгуурлан суурьшлын бүсэд орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах ,дуудлага худалдаа болон төслийг  сонгон шалгаруулж газрыг олгоно.

Нийт 54 га үйлдвэрлэлийн зориулалтаар олгосон.

 

Дуудлага худалдаа болон төслийг  сонгон шалгаруулж газрыг олгосон газрын хэмжээгээр

 

 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

Газрын даамал

Захирагчийн алба, ГХБХБГ

38.Газар эзэмшил, ашиглалт, өмчлөлийн талаарх зөрчлийг таслан зогсоож иргэдэд ил тод байдлыг хангаж хэвлэл мэдээллээр сурталчилна.

Зөвшөөрөлгүй  300  гаруй хашаа барих болон, баригдсан хашааг сунгах зөрчлийг арилгасан.

Хөрөнгө

шаардахгүй.

Зөрчил арилгасан иргэдийн тоогоор

 

 

Зөрчил бүрэн арилсан байна.

Газрын даамал

Захирагчийн ажлын алба, Байгаль орчины байцаагч

13.

Иргэдэд мэдээлэл нээлттэй хүргэх, зуунмод сумын газрыг нэгж талбар тус бүрээр нь бүртгэлд хамруулах газар эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгч хуулийн этгээдийн  мэдээллийг бүртгэх

 

 

 

 

 

39.Хаягжуулалтын тухай хуулийн дагуу сумын ИТХ-ын тогтоолоор батлагдсан хаягаар нэгж талбар тус бүрийг газар  дээр нь тэмдэгжүүлнэ.

 

Хаягжуулалтын тухай хуулийн дагуу “Олон улсын хаягийн системд” шилжих шаардлага тулгарсан.

Төсөл хөтөлбөр       30       сая төгрөг

Хаягийн шинэчлэлийг хийнэ.

Нийт нэгж талбарын 25% нь шинэ хаягтай болно.

Нийт нэгж талбарын 50% нь шинэ хаягтай болно.

Нийт нэгж талбарын 75% нь шинэ хаягтай болно.

Нийт нэгж талбарын 100% нь шинэ хаягтай болно.

Газрын даамал

 

Захирагчийн алба, Газрын даамал

 

40.Шинээр хэрэгжиж буй Газрын нэгдмэл сангийн бүртгэлийн “ЛАНД МЕНЕЖЕР” программ ашиглаж нэгж талбар бүрийг бүртгэнэ.

 

Техник технологийн дэвшилийн дагуу  Газрын нэгдмэл сангийн -ийн тоо бүртгэлийн LM программ 2016.09.01 ны өдрөөс эхлэн Зуунмод суманд  нэвтэрсэн

 

Бүртгэлд хамрагдсан иргэдийн тоогоор

 

ГЗБЕТ-н дагуу газар эзэмшиж өмчилсөн иргэдийг мэдээллийн санд бүрэн хамруулна.

Газрын даамал

-

ГУРАВ. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ

3.1.Мал аж ахуйн чиглэлээр

 

 

1.

 

Мал сүргийн үүлдэр угсааг сайжруулах, сүү, махны чиглэлээр эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжиж ажиллана.

1. Малын үүлдэр, угсааг сайжруулахын тулд ашиг шим сайтай хээлтүүлэгчийг сонгон тавих ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах.

Богийн 342, бодын 296 хээлтүүлэгчид үзлэг, хянан баталгаажуулалт хийж,

50 хээлтүүлэгчийг заазалж,  богийн 25 , бодын

16 хээлтүүлэгч шинээр тавьсан.

Төсөв шаардахгүй

Ашиг шим өндөртэй малын тоо нэмэгдэнэ

 

 

 

 

Сонгон тавьсан хээлтүүлэгчийн тоогоор

 

 

МЭҮ Тасаг

 

 

 

МЭҮНэгж

2.Шинээр фермер байгуулах иргэн, ААН-ийг дэмжиж ажиллана.

18 фермерийн аж ахуйтай.

Төсөл хөтөлбөр

80.0 сая

Аж ахуй тоо өссөн дүнгээр

20.0 сая

20.0 сая

20.0 сая

20.0 сая

МЭҮ Тасаг

Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага

2.

Малын өвс тэжээл бэлтгэх, өвс, тэжээлийн аюулгүй нөөцийг бүрдүүлнэ.

3.Сумын өвс, тэжээлийн аюулгүй нөөцийг бүрдүүлж,  малчин, мал бүхий өрхөд тусламж үзүүлэх.

Аймгийн нөөцийн салбартай хамтран малчдад  10 тн өвс, 300 шуудай тэжээл олгосон

Орон нутгийн төсөв

5.0 сая

Өвс,  тэжээлийн  нөөцтэй болсон байна.

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

МЭҮ Тасаг

Сумын Засаг даргын тамгын газар

3.

ХАА-н бараа бүтээгдэхүүнд олгодог урамшууллын ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.

4. Хонины ноос болон арьс шир бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох ажлыг зохион байгуулах.

Арьс, ширний урамшуулалд 117, ноосны урамшуулалд 44  малчин, мал бүхий иргэдийг  хамруулахаар уламжилсан бөгөөд нийт малчдын 32%-ийг эзлэж байна.

Улсын төсөв

Нийт малчдын 40-өөс доошгүй %-ийг хамруулсан байна.

 

 

 

34 %

 

 

 

36 %

 

 

 

 

 

 

38%

 

40%

 

 

 

МЭҮ Тасаг

Багийн Засаг Дарга, малчин мал бүхий иргэд

3.2.Мал, амьтны эрүүл мэндийг баталгаажуулж, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаална

4.

Мал сүргийг гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг цаг хугацаанд нь шуурхай зохион байгуулж, өвчнөөр тайван нөхцлийг хадгална.

5.Ариутгал халдваргүйжүүлэлт, халдварт, гоц халдварт, паразиттах өвчнөөс  урьдчилан сэргийлэх  вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах.

Давхардсан тоогоор 121,0 мянган малыг 12 нэр төрлийн тарилгад, параззиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 45,3 манган мал сүргийг хамруулж, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 29,5 мян.мталбай, 6410 авто тээврийн хэрэгсэлд хийж гүйцэтгэсэн. 

Орон нутгийн төсөв

Нийт мал сүргийн 80 %-аас доошгүйг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулж, Ариутгал халдваргүйтгэлийг өмнөх оны гүйцэтгэлээс бууруулахгүй

 

 

 

 

 

 

 

Хувиарлагдсан био бэлдмэлийн хэмжээ

 

 

МЭҮ Тасаг

 

 

 

 

МЭҮНэгжүүд

5.

Жижиг амьтны тоо толгойг нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран  дэвшилтэд арга ажиллагааг нэвтрүүлэх..

6. Эзэнгүй золбин нохой муурыг устгах, тоо, толгойг нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран  дэвшилтэд арга ажиллагааг нэвтрүүлж ажиллана.

Нохой устгалыг 3 удаа зохион байгуулан 830 нохой устгаж, 801 нохой муурыг пайзжуулан гэрчилгээжүүлсэн. 

Зээлийн дэмжлэг, Төсөл хөтөлбөр

Устгалд хамрагдсан золбин нохой, муурны тоогоор

 

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

МЭҮ Тасаг

БОХУБайцаагч, багийн засаг дарга нар

6.

Мал амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тавих хяналтыг сайжруулах.

7. Мал амьтны гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн худалдан борлуулж буй иргэдийг хотын төвөөс гаргаж, төвлөрсөн цэгт үйл ажиллагаа явуулдаг болгох.

Зөрчил гаргасан 5 иргэнд 115,000 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч, 13 ААН, 8 иргэнд сумын Засаг даргын албан даалгавар, улсын байцаагчийн мэдэгдэх хуудсыг  хүргүүлсэн.

               Төсөв        

       шаардахгүй

Төвлөрсөн цэгт түүхий эдийн үйл ажиллагаа явуулдаг болсон байна.

 

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

 

МЭҮ

Тасаг

 

 

ЗДТГазар

3.3. Газар тариалангийн чиглэлээр

7.

Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний тариалалтыг нэмэгдүүлэн, хүлэмжийн аж ахуйг дэмжиж ажиллана.

 

8.Өрхийн тариалалтыг нэмэгдүүлнэ.

Төмс-6.7 га, хүнсний ногоо-1.7 га, нийт 8.4  га-д 55 өрхөд тариалалт хийсэн.

СХС, Төсөл,      хөтөлбөр

Тарьсан талбайн хэмжээгээр

 

10.0 га

 

12.0 га

 

14.0 га

 

16.0 га

ХҮХМ

ЗАА,  Багууд

9.Хамгаалагдсан хөрсний үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр аж ахуйн нэгж, иргэдэд зуны болон өвлийн хүлэмж байгуулахад нь дэмжлэг үзүүлнэ.

Сумын хэмжээнд

1476 м2

хүлэмжийн

аж ахуй

эрхэлж

байна.

Төсөл, хөтөлбөр

 

 

Нэмэгдсэн хүлэмжийн тоогоор

 

 

 

1500м2

 

 

 

    1600м2

 

 

 

1700м2

 

 

 

1800м2

 

 

ХҮХМэргэжилтэн

 

 

ЗАА, Багууд

10.Жимс жимсгэний тариалалтыг нэмэгдүүлнэ.

22 өрх 8.0 га-д

жимс тариалсан.

Төсөл, хөтөлбөр

Талбай, ургацын  хэмжээгээр

 

9.0 га

 

 

10.0 га

 

 

11.0 га

 

 

12.0 га

 

    ХҮХМэр

гэжилтэн

ЗАА Багууд

11.Сумын агропаркын үйл ажиллагаа, ашиглалтыг сайжруулна.

0.9 га-д тариалалт

хийж, 9.5 тн ургац

     хураан авсан. Нийт 3 га  газраас 

      30%-д тариалалт хийсэн.

Төсөв

шаардахгүй

Ашиглалтын хувиар

 

      50%

 

60%

 

80%

 

100%

ХҮХМэргэжилтэн

ЗАА

 

 

12.Агропаркийн ашиглагдаагүй талбайд тариалалт эрхлүүлэх.

Агропарк 3 га газартай, үүнээс 2016 онд 0,9 га-д тариалалт хийсэн

Төсөв

шаардахгүй

Ашигласан            талбайн хэмжээгээр

 

 

0,5 га

 

 

0,5 га

 

 

0,5 га

 

 

 0,5 га

 

 

ХҮХМэргэжилтэн

 

 

ЗАА

3.4. Үйлдвэр үйлчилгээний өсөлтийг хангах чиглэлээр

8.

Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжиж, тэдгээрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг   сурталчлах, хэрэглэгчдийг чанартай олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр ханган

 13.“Нэг баг - Нэг бүтээгдэхүүн” арга хэмжээг  өөрийн гэсэн бренд  бүтээгдэхүүнтэй болгоход дэмжиж ажиллана.

Сумын хэмжээнд “Нэг баг-Нэг бүтээгдэхүүн” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж сумын шилдэг бүтээгдэхүүн зохион байгуулсан.

 

 

1,6 сая, төг

  Зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдааны тоогоор

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

ХҮХ

Мэргэжилтэн

 

ЗАА,

Багууд

14.Орон нутгийн бизнес эрхлэгчид, үйлчилгээний байгууллагуудыг дэмжин стандарт хангасан худалдаа, үйлчилгээний төв байгуулах үйл ажиллагааг дэмжинэ.

Андууд, Нэмэх  худалдааны төвүүд ажиллаж байна.

 

Гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт,

ХХОруулалт

Стандартын худалдаа үйлчилгээний төвтэй болсон байна.

 

 

1

 

 

-

 

 

-

 

 

1

 

 

ХҮХ

Мэргэжилтэн

 

 

ХОХБТХЗАА

9.

Үйлчилгээний  газруудад тавих хяналтыг сайжруулж, стандартын шаардлагыг хангуулж ажиллана.

15.“Худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам”-ыг мөрдүүлж ажиллах.

Үйлчилгээний газруудад журмыг мөрдүүлж 40% нь кассын машин, 90% нь камертай болсон.

      Төсөв шаардахгүй

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

 

50%

 

 

60%

 

 

70%

 

 

80%

 

Сумын ЗДТГ

 

ЗАА, Татварын хэлтэс

16. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх журмын хэрэгжилтийг ханган, хяналт тавин ажиллана

Тусгай зөвшөөрөл бүхий

 101 цэг, салбарт 2 удаа хяналт хийсэн

Хүнсний дэлгүүр- 82, Нийтийн хоолны цэг-19

 

Төсөв

шаардахгүй

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Хяналт шалгал

тыг 2-оос доошгүй удаа, хийж, стандарт хангуул

сан байна.

Хяналт шалгалтыг 2-оос доошгүй удаа, хийж, стандарт хангуул

сан байна.

Хяналт шалгал

тыг 2-оос доошгүй удаа, хийж, стандарт хангуул

сан байна.

Хяналт шалгалтыг 2-оос доошгүй удаа, хийж, стандарт хангуул

сан байна.

 

 

Сумын ЗДТГ

 

 

ЗАА, ХОХБТХ, СХЗХэлтэс

 17.Худалдаа, нийтийн хоолны стандартын шаардлагыг хангаж,  мэргэжил олгох, давтан сургах сургалтанд хамруулна.

 Худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг 46 худалдагчдад НӨАТТХууль болон е-баримтыг иргэдэд олгож байх  талаар сургалт зохион байгуулсан.  Монголын худалдагч нарын холбоо ТББ-тай хамтран сумын худалдаа үйлчилгээний газруудын 40 худалдагчид “Худалдааны газар мөрдөгдөх стандарт, дүрэм, журам”-ын талаар сургалтыг зохион байгуулж мэргэжлийн үнэмлэх олгосон.

 

1.0 сая,төг

ХХО,

Хандив

 

 

 

Мэргэжилтэй ажилчдын тоогоор.

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

Сумын ЗДТГ

 

ЗАА, Мэргэж

лийн байгуул

лага

10.

Орон нутгийн нөөц боломжид тулгуурласан,  байгаль орчинд ээлтэй боловсруулах чиглэлийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажиллана.

18.Жижиг, дунд үйлдвэр, цехүүдийг    үйл ажиллагаа явуулахад  нь дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана

Хэрчсэн гурилын цех-1, мах махан бүтээгдэхүүн-3, талх, нарийн боовны цех-3, цэвэр усны үйлдвэр-1

ЖДҮДСан, СХСан

ХЭДСан

Үйл ажиллагаа нь тогтворжсон үйлдвэр цехийн тоогоор

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Сумын ЗДТГ

 

ЗАА, ХХААГ

19.Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг чадавхжуулах   бизнес эрхлэгчдийн “сургалт мэдээллийн төв”-ийн  үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

 

    Одоогоор байхгүй

 

ОНТөсөв, ОУБайгууллага

Сургалт мэдээллийн тоогоор үйлчлүүлсэн бизнес эрхлэгчдийн тоо

 

-

 

1

 

-

 

-

 

 

Сумын ЗДТГ

Захирагчийн албаны мэргэжилтэн, ХОХБТХ, ХХААГ

11.

Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ

20.Махны үйлдвэрийг түшиглэн нөөцийн мах бэлтгэх ажлыг сэргээж иргэд, төсөвт байгууллагуудыг хямд үнэтэй махаар хангана.

Нөөцийн мах 5.0 тн-ыг бэлтгэсэн.

 

 

80сая,төг

ХХО

Нөөцөлсөн махны хэмжээгээр

 

 

8.0 тн

 

10.0 тн

 

15.0 тн

 

20.0 тн

 

Сумын ЗДТГ

 

ЗАА, Махны үйлдвэр

12.

Ахуй үйлчилгээний салбарыг бодлогоор дэмжиж ажиллах.

21.Ахуйн үйлчилгээний цэг салбарын тоог нэмэгдүүлэх төсөл хөтөлбөр бусад хөрөнгө оруулалтын бодлогоор  дэмжлэг үзүүлнэ.

 

2013-2016 онд

 СХС-аас 128 иргэн, ААНэгжид 717,1 сая. төг, аймгийн ЖДҮДС-с 2 иргэнд 90 сая төгрөг нийт 807,1 сая төгрөгний дэмжлэг үзүүлсэн.

 

 

 

 

ЖДҮДС СХС

ХЭДС Төсөл, хөтөлбөр

Хэрэгжүүл

сэн төслийн тоо, хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр

 

10-аас доошгүй төсөлд

 

 

15-аас доошгүй төсөлд

 

20-аас доош

гүй төсөлд

 

25-аас доош

гүй төсөлд

 

Сумын ЗДТГ

 

ЗАА,

ДӨРӨВ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

4.1.Боловсрол, соёлын хөгжлийн салбар

1.

Цэцэрлэг, ЕБС-иудын үйл ажиллагааны чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна.

1.Хувийн хэвшлийн цэцэрлэг байгуулах ажлыг дэмжиж, мэргэжлийн байгууллагтай хамтран арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. Багт байгаа цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг  өргөжүүлэн “Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

 

Үндсэн-1417, Хувилбарт-104,

Хүүхэд харах үйлчилгээгээр дамжуулан 27      нийт 1548 хамрагдаж хамран сургалт 90,5%-тай байна.

Улсын төсөв

 

СӨБ-ын хамран сургалт

95%-д хүрсэн байна.

 

 

 

 

92%

 

 

 

 

93%

 

 

 

 

94%

 

 

 

 

95%

 

 

 

 

Сумын ЗДТГ

 

 

 

 

 

Цэцэрлэгийн эрхлэгч нар

2.Цэцэрлэгийн анги дүүргэлт харилцан адилгүй байгаад тулгуурлан  цэцэрлэгийн хамран сургах тойргыг  тогтооно.

Төрийн-7, хувийн хэвшлийн-4 цэцэрлэг ажиллаж байна. Хүмүүн цогцолбор сургуулийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг өргөтгөн шинээр 75 хүүхдийн цэцэрлэгийг барьж ашиглалтанд оруулсан.

 

 

Хөрөнгө шаардахгүй

Цэцэрлэгийн хамран сургах тойргыг тогтоосон байх

1

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Сумын ЗДТГ, Цэцэрлэгийн эрхлэгч

 

Багийн Засаг дарга

3.Бага, суурь боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлэн сургууль завсардахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Сургууль завсардаж байсан 4 хүүхдийг буцаан суралцуулав.

 

Хөрөнгө шаардахгүй

Бага, суурь боловсролын хамран сургалтын хувиар

 

 

1

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

Сумын ЗДТГ

 

 

Багийн Засаг дарга, ЕБС-ийн захирал

4.“Хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлнэ.

-

 

Улсын төсөв

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар

 

50%

 

 

70%

 

 

90%

 

 

100%

 

Сумын ЗДТГ,

СӨБ, ЕБС

 

БСУГ

 

5.Сургууль, цэцэрлэгүүдэд аюулгүй байдлыг хангаж,  орчин үеийн шаардлага хангасан хяналтын камер  суурьлуулна.

Хандиваар Дэгдээхий- 8 камер 2,6 сая.төгрөгөөр, БСШУЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар

Бүжинхэн цэцэрлэг  13 камер 4.3 сая.төг,  Төслөөр   4-р сургуульд-5, дотуур байранд 4 камерын хамт , Хүмүүн цогцолбор ахлах сургууль 16 камер 16,5 сая.төгрөгийг, өөрийн орлогоос    5-р сургууль 5 камер суурилуулсан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хандив, төсөл хөтөлбөрөөр

 

12 сая.төгрөг

Ирээдүй, Бумбардай, Унагалдайн андууд цэцэрлэг болон

 ЕБС-ийн зарим анги танхимд нэмэлт камерыг байршуулна.

1

1

1

1

Сумын ЗДТГ

ЕБС, Цэцэрлэг

2.

Хүүхдийг мэдлэг боловсролтой, амьдрах ухаантай, хөдөлмөрч, эх оронч, үндэсний бахархалтай, эрүүл чийрэг, зөв зан суртахуун, хүмүүжил төлөвшилтэй хүн болгоно.

6.Хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн төрөл бүрийн дугуйлангуудыг  хичээллүүлэн амжилт үзүүлсэн сурагчдад ЗД-ын нэрэмжит шагнал олгоно.

Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо – 96

Хөгжлийн чиглэлийн арга хэмжээнд хамрагдсан хүүхдийн тоо- 10115

 

 

 

 

Улсын төсөв, төсөл хөтөлбөрөөс

Хөгжлийн чиглэлийн арга хэмжээнд хамрагдсан хүүхдийн тоо

Дугуйланд хамрагдсан хүүхдийн тоо

96

 

10115

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Сумын ЗДТГ

АЗДТГ, БСУГ, МТТ, Нийтийн номын сан, Дэлхийн зөн Төв ОНХХ, ТББ

7.  ЕБС-ийн дотуур байранд амьдарч байгаа сурагч, эцэг эхчүүдийн оролцоотойгоор зөөлөн эдлэлийг шинэчлэн “Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Хүмүүн цогцолбор сургуулийн

“А” дотуур байранд-43  хүүхэд,

“Б” дотуур байранд-84

4-р сургуулийн дотуур байранд-35 нийт 162 хүүхэд  амьдарч байна.

 

Улсын төсөв  болон Төсөл хөтөлбөр

 

 

- Дотуур байрны үйлчилгээний нэр төрөл чанарын шалгуур хангасан сургуулийн тоогоор

1

 

 

20-30%

жил бүр

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Сумын ЗДТГ,

ЕБС

 

БСУГ

8.“Утга зохиолын дугуйлан”-г хичээллүүлж, сурагчдын бүтээлчээр унших чадварыг дээшлүүлнэ.

 

-“Утга зохиолын дугуйлан”-гийн тоо-3,

 -Бүтээлчээр унших чадвартай хүүхэд 78.7%

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө шаардахгүй

-Яруу найрагийн, илтгэл мэтгэлцээний  дугуйлангийн тоогоор,

-Бүтээлчээр унших чадвартай хүүхдийн хувиар

 

3

 

 

 

 

81.7%

3

 

 

 

 

84.7%

3

 

 

 

 

87.7%

3

 

 

 

 

90.7%

Сумын ЗДТГ,

ЕБС

 

 БСУГ, ННС

9.Цэцэрлэг, сургуулийн “Хяналтын зөвлөл”-ийн  үйл ажиллагааг сайжруулан, эрүүл, аюулгүй хоол хүнсээр үйлчилж, хоолны халдвар гаргахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Хоолны хордлогот халдвар гаргаагүй.

 

 

 

Хөрөнгө шаардахгүй

Хоол тэжээлийн хордлогот халдвар гаргахгүй байна

-

-

-

-

Сумын ЗДТГ,

ЕБС, Цэцэр-лэг

 

ЭМГ,

МХГ

 

 

10.“Багш хөгжлийн төв”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багшийн ажлын байран дээр хөгжих нөхцөл боломжийг сайжруулна.

ЕБ-ын 3-сургууль, 7-н цэцэрлэг “Багш хөгжлийн   төв”-тэй.

 

 

Төсөл хөтөлбөр

 

Тухайн жилд тохижигдсон “Багш хөгжлийн төв”-ийн тоо

1

-

-

-

Сумын ЗДТГ,

ЕБС, Цэцэр-лэг

 

БСУГ

3.

Орон нутаг дахь бааз суурийг түшиглэн их, дээд сургуулийн салбартай болж, зарим Ерөнхий боловсролын сургуулийг төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ.

 

11.Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр Зуунмод суман дахь   МСҮТ-д ХАА-н их сургуулийн анхан шатны салбар ангиудыг нээнэ.

-

 

 

Төсөл хөтөлбөр

ХАА-н чиглэлийн сургалтын хөтөлбөрүүд

тэй болсон байна.

Хамгаалагд-сан болон ил хөрсний ногоочин,  сүлж

мэлийн үйлд

вэрийн техноло

гийн ажилтны анги

ХАА-н тоног төхөөрөм-жийн операторчны анги

МАА-н түүхий эд боловс

руулах анги,  малчны анги

 

Сумын ЗДТГ БСУГ

НБХ

 

МСҮТөв

12.СЭЗИС-ийн лицей, байгалийн ухааны “Эко” ангийг Зуунмод сумын V, IV сургуульд нээж, хичээллүүлнэ.

5-р сургуульд 1 анги хичээллэж байна.

Төсөл хөтөлбөр, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төсөл

XI ангийн 16 сурагч,

Зуунмод IV сургуульд сургалт, дадлагын танхимын өргөтгөлтэй болсон байна.

2

-

-

-

Сумын ЗДТГ,  IV,V

сургууль

БСУГ

 

13.Спортын төрөлжсөн сургалттай дунд сургууль байгуулна.

-

Улсын төсөв болон хандиваар

Дунд сургуультай болно

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр

Сумын ЗДТГ,

ЕБС

БТСГ,

БСУГ

4.

Хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлж, материаллаг баазыг жигд сайжруулна.

14.Соёл урлагийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, хүүхэд залуучууд  болон иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

Дуулъя, бүжиглэе цэнгүүнийг сар бүр зохион байгуулан 1.2 сая төгрөгийг зарцуулсан.

 

Хандиваар

 

4,8 сая. төгрөг

Төрөл бүрийн арга хэмжээг зохион байгуулсан байна

12

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Сумын ЗДТГ,

Багийн Засаг дарга

Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд

15.Соёлын өвийг судлан, бүртгэж мэдээллийн санг  нэмэгдүүлнэ.

Улс, аймгийн хамгаалалттай 5-н түүх соёлын дурсгалын танилцуулга, товч тайлбарыг бичиж,  гэрэл  зурагжуулав.

 

Хөрөнгө шаардахгүй

 

 

Улсын төсөв, ОНТөсөв

Түүх соёлын дурсгалуудын хамгаалалтын зэргийг шинэчлэн тогтоосон байна.

5

8

Шинээр байгуулагдсан түүх соёлын дурсгалт зүйлийг бүртгэлжүүлнэ.

Сумын ЗДТГ, Багийн Засаг дарга

Аймгийн Музей

16.Ардын авъяастан, иргэдийг оролцуулан “Ардын урлагийн их наадам”-ыг зохион байгуулна.

 

 

 

ОНТөсөв

 Шагнал урамшуулал 3,8 сая.төгрөг

-

1

-

-

Сумын ЗДТГ,

Багийн Засаг дарга

БСУГ, Монгол туургатан театр

5.

Иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан насан туршийн боловсрол олгоно.

17.Зорилтот, захиалгат, амьдрах ухааны сургалтыг иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн аймаг, сум, баг, ТББ-тай хамтран явуулна

Зорилтот, захиалгат, амьдрах ухааны  4 төрлийн сургалтад 100 гаруй иргэн хамрагдсан.

 

 

 

Улсын төсөв, ОНТөсөв

Зорилтот, захиалгат, амьдрах сургалтад хамрагдсан хүний иргэдийн тоо

 

100

110

120

130

Сумын ЗДТГ, АБНТБТ

БСУГ

18. Өсвөр залуу үе, ахмад настныг хөдөлгөөний хомсдлоос сэргийлэх зорилгоор бүжиг, хийн дасгал, сэтгэл зүйн /иог/ спортыг төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ.

Ахмадын хороог түшиглэн хийн дасгалын хамтлаг байгуулагдсан.

 

 

Хөрөнгө шаардахгүй

Бүжиг, хийн дасгалын клубууд шинээр байгуулагдсан байна.

5

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 Сумын ЗДТГ

 

Төрийн болон ТББ-лага

4.2. Биеийн тамир спорт, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн салбар

6.ы

Нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцлийг бүрдүүлж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

19.Биеийн тамирын гадаа талбай, алхалт, гүйлт, дугуйн замын үлгэрчилсэн загварын дагуу аялалын маршрут тогтоон, тохижилтыг сайжруулна.

Зуунмод-Манзушир Цэцээ гүний чиглэлийн аялалын машруттай болсон.

 

 

ОНТөсөв

-Аялалын маршрутын тоог 1-ээр нэмэгдүүлэн үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан байна.

1

Зуунмод Ланс уулыг гороолох бренд аялалыг бий болгоно.

СЗДТГ

 

Аймаг, сумын ЗДТГ

20.  Бүх нийтийн бие тамирын арга хэмжээг  иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын оролцоотойгоор зохион байгуулна.

Нийтийн бие тамирын төрөл, түүгээр хичээлэгсэд эрс буурсан.

ОНТ бусад эх үүсвэрээр

Үйл ажилаагааны хэрэгжилтээр

Бүх нийтийн бие тамирын төрлийг хөгжүүлэх хөдөлгөөнийг өрнүүлж эхэлсэн байна.

Бүх нийтийн бие тамирын төрлийг хөгжүүлэхэд олон нийтийн оролцоо идэвхижиж, үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна.

СЗДТГ НБМэргэжилтэн

Аймгийн БТСГазар, ХГБЗХГ, иргэд олон нийт, ААНБ

21.Ажлын байранд өдөр бүр 30 минутын идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийх, 10000 алхам алхах, ЕБС-ын сурагчдын завсарлагаанаар хийх дасгал хөдөлгөөнийг хийлгэж хэвшүүлнэ.

Ажлын байранд хийх дасгал хөдөлгөөний диск болон зурагт хуудсыг олгосон. 

 

 

 

Хөрөнгө шаардахгүй

ЕБС-ын сурагчдын 90-ээс хувийг,  ажиллагсадын 60-аас дээш хувийг хамруулна

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

 

 

СЗДТГ,

ЕБС

 

 

 

Төрийн болон ТТБ-лага

22.Аймаг,  сумын аварга шалгаруулах тэмцээн болон орон нутгаас төрөн гарсан спортын алдартнуудын нэрэмжит уралдааныг зохион байгуулна.

Зуунмод хотын захирагчийн нэрэмжит тэмцээнийг 10 гаруй удаа зохион байгуулсан.

ОНТөсөв , хандив төслөөр

12 сая. төгрөг

Орон нутгийн чанартай уралдаан тэмцээнийг тасралтгүй зохион байгуулсан байна.

 

12

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

СЗДТГ

 

 

 

Төрийн болон ТББ-лага

 

23.Олимпийн алдартнуудыг сурталчилах “Олимп” өргөөтэй болно.

-

 

 

Улсын төсөв

“Олимп” өргөө байгуулагдсан байна.

 

1

 

 

СЗДТГ,

БТСГ

 

Аймаг, сумын ЗДТГ

7.

Гэр бүлийн үнэт зүйлийг бэхжүүлж, хүүхдийн эрхийг дээдэлж, залуучуудыг  хөгжих таатай орчин нөхцлөөр хангана.

24.Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

 

 

 

Хөрөнгө шаардахгүй

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар

30%

50%

70%

90%

БСУГ

ЕБС, ГБХЗХГ

25.Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, эрх нь зөрчигдсөн хүүхдэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлнэ.

Хамгааллын үйлчилгээг 16-н   хүүхэд хамрагдсан.

 

 

Улсын төсөв, Төсөл, хөтөлбөрөөр

Хамгааллын үйлчилгээ авсан хүүхдийн тоогоор

16

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

СЗДТГ, Багийн Засаг дарга нар

Хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг

26.Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулна.

25.Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвийн тоо - 1

Олон улсын төсөл, хөтөлбөр

 

Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвийн тоо

1

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

СЗДТГ

 

 ЦГ, Дэлхийн зөн ОУБ, 

27. Залуучуудын талаар баримтлах аймгийн бодлогыг хэрэгжүүлэн ажиллана.

 

Бодлого байхгүй.

 

Сумын хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулсан байна.

 

-

 

 

    -

-

СЗДТГ

 

 

Аймгийн  ЗДТГ

28.Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллана.

Аймгийн “Төв цэнгэлдэх хүрээлэн”-д соёл амралтын  газрыг байгуулж эхлэсэн.

 

 

ОНХСангаас

750сая.төгрөг

Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын хүрээлэнтэй болно.

1

 

 

 

 

 

 

СЗДТГ

 

 

Аймгийн  ЗДТГ

29.Залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх газруудыг нэмэгдүүлнэ.

Орчин бүрдээгүй

Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар

Кофе шоп, автомат тоглоомын газар гэх мэт нэмэгдсэн байна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

СЗДТГ

 Төрийн болон төрийн бус байгууллага

4.3. Эрүүл мэндийн хөгжлийн салбар

8.

 

 

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

30.  Иргэдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж, чанар хүртээмжийг сайжруулна.

Урьдчилан                сэргийлэх үзлэгт 27449 иргэн хамрагдсан

Хөрөнгө шаардахгүй

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан иргэдийн тоогоор

28000

29000

30000

30000

ЗДТГ

ӨЭМТөв

31.Хөдөлгөөн эрүүл мэнд аяныг зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллана.

Цэцээ гүн рүү 3 удаагийн явган аялал хийсэн ба 67 иргэн хамрагдсан.

ОНТөсөв

Аянд хамрагдсан иргэдийн тоогоор

 

 

Байгуул

лага, ААН, багийн иргэдийг идэвхитэй хамруулж ажиллана.

Өмнөх жилээс бууруулахгүй байх

Өмнөх жилээс бууруулахгүй байх

Өмнөх жилээс бууруулахгүй байх

СЗДТГ, ИТХурал

ӨЭМТөв

32.ӨЭМТөвийн эмч нарыг тогтвортой ажиллуулах нөхцөл бололцоогоор хангах

2 эмчийг орон байртай болоход нь дэмжлэг үзүүлсэн.

 

ОНТөсөв

Өрхийн эмнэлэгт ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэсэн байдлаар

Журам боловс

руулсан байна.

2 эмчид

2 эмчид

2 эмчид

СЗДТГ

ӨЭМТөв

 

33.Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн автомашины парк шинэчлэл хийнэ.

машин -1 мотоцикл-2

Улс, орон нутгийн төсөв

парк шинэчлэл хийгдсэн байна.

-

1

-

-

 

ӨЭМТөв

 

 

СЗДТГ

 

 

34.Багийн иргэдэд нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийг хийнэ.

ӨЭМТөв дээр АШУҮИС-ийн НЭМС, АУС ДЭМБ-тай хамтран “Хавдрын үндэсний когорт судалгаа”-г 10-64 насны нийт 164 хүн хамрагдаж,  мөн Япон улсын "МУТА" эмнэлгийн эмч нарыг урьж, ясны сийрэгжилт, артерын даралт ихсэх өвчнийг Танидо аппаратаар 120 иргэдэд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан.

Хөрөнгө шаардахгүй.

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан иргэдийн тоогоор

6 багт

6 багт

6 багт

6 багт

СЗДТГ,

ӨЭМТ

АНЭ

9.

Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл аж төрөх дадлыг эзэмшүүлэх нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг түлхүү авч хэрэгжүүлэн, өвчлөл, эндэгдлийг бууруулна.

35.Жирэмсний хяналтыг сайжруулж, эхийн эндэгдэл гаргахгүй ажиллан, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулна.

Эхийн эндэгдэл 
гараагүй, хүүхдийн эндэгдэл-2

Жирэмсний эрт үеийн хяналт 71,2%
 

Хөрөнгө шаардахгүй

Эх, нялхас, хүүхдийн эндэгдлийн түвшин, жирэмсний эрт хяналтын хувь

73%

75%

78%

80%

ЭМГ

ӨЭМТөв

СЗДТГ

36.Нийгмийн эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлэн, халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношлогоог нэмэгдүүлнэ.

Эрт илрүүлгийн үзлэг-67%.

Улсын төсөв, ОНТөсөв

Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдсан иргэдийн хувиар

69%

70%

72%

74%

ӨЭМтөв

СЗДТГ

 

37.Элэгний хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх “Элэг бүтэн Төв аймагчууд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөр батлагдсан

ОНТөсөв,  бусад эх үүсвэр

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр

30%

50%

70%

90%

ӨЭМТөв

СЗДТГ

 

38.Амьсгалын замаар дамжих халдварт өвчин, ялангуяа улаан бурхан, улаанууд зэрэг өвчний дархлаажуулалтын хамралтыг сайжруулж, өвчлөлийг бууруулна.

Улаан бурханы нэмэлт дархлаажуулалт 92.5%

Улсын төсөв

ОНТөсөв

Улаан бурхан, улаанууд дархлаажуу

лалтын хамралтын хувиар

95%

97%

98%

99%

ӨЭМТ

СЗДТГ

10.

ӨЭМТ-ийн тоног төхөөрөмж болон хүний нөөцийн стандарт хангалтын хувийг нэмэгдүүлнэ.

 

39.ӨЭМТ-ийн тоног төхөөрөмжийн хангалтыг  нэмэгдүүлж,  ашиглалтыг сайжруулна.

ӨЭМТ-ийн тоног төхөөрөмжийн хангалтыг  70%

УТ, ОНТ

Өрхийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмийн стандарт хангалтын хувиар, ашиглалт

75%


80%

85%

90%

ӨЭМТ

СЗДТГ,

4.4. Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын салбар

11.

Төр, хувийн хэвшил, ажил олгогчдын дэмжлэгтэйгээр тогтвортой шинэ ажлын байр бий болгох замаар ажилгүйдлийг бууруулна.

40.“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн холбогдох заалтыг  хяналтанд авч ажиллана.

Хөтөлбөр шинэчлэгдсэн

Улс, орон нутгийн төсөв

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар

30%

50%

70%

90%

ЗДТГ

ААН, байгуулла-гууд

41.Хөнгөлөлттэй зээл, хөтөлбөр, төсөлд иргэдийг хамруулж   ажлын байрны тоог нэмэгдүүлнэ.

2013-2016 онд 443 иргэнд 3,279,8 сая төгрөгний төсөл хөтөлбөрт хамруулж ажлын байртай  болсон.

ХЭДСан,  ЖДҮДСан, СХСан,

Шинээр бий болсон ажлын байрны тоогоор

90

100

110

120

ЗДТГ

 

 

БЗД нар

42.Иргэдийг ажлын байранд зуулчилна.

132 иргэнийг ажлын байранд зуулчилсан

ХЭДС

Ажлын байранд зуулчлагдсан иргэдийн тоогоор

200

250

300

350

ЗДТГ

ААН, байгуулла-гууд

43.ЕБС, МСҮТ-ийн сурагчид, ажилгүй иргэдийг мэргэжлийн чиг баримжаа, олгох сургалтад хамруулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

Мэргэжлийн чиг баримжаа, олгох сургалтад 254  иргэн хамрагдсан.

 

ХЭДСан

Сургалт, зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоогоор

280

280

290

300

ЗДТГ

ААН, байгуулла-гууд

44.“Эрэлт - Сургалт - Ажлын байр” арга хэмжээг хэрэгжүүлж зохион байгуулна.

Сургалтын дараах ажлын байрны өсөлт 10%-тай байна

ХЭДСан

Сургалтын дараах ажлын байрны өсөлтийн хувиар

20%

25%

30%

35%

ЗДТГ

 

Эрх бүхий сургалтын байгууллагууд

12.

Нийгмийн халамж, хамгааллын  үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлж, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулна,

45.“Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлнэ

Хөтөлбөр шинээр батлагдсан.

ХЭДСан, ЖДҮДСан, Халамжийн сан

 

Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар

30%

50%

70%

90%

ЗДТГ

 Багийн Засаг дарга нар

46.Өрх толгойлсон эцэг, эх, өндөр настан зэрэг нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа  шаардлагатай өрхөд хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлнэ.

140 өрх  хүнсний эрхийн бичигт хамрагддаг.

Халамжийн сан

 

Хамрагдсан өрхийн тоогоор

130

120

110

100

СЗДТГ

 

БЗД нар

 

47.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх боловсрол, эрүүл мэндийн болон бусад үйлчилгээг өргөжүүлэн, байртай болж, нийгмийн амьдралд хэвийн оролцох нөхцлийг сайжруулна.

ХБИ-дийн амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, төсөл хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах зэрэг сургалт, зөвөлгөөг өгсөн

Улсын, орон нутгийн төсөв

Үзүүлсэн үйлчилгээ, хамрагдсан иргэдийн тоогоор

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байртай болсон байна

БЗД нар, НБМ

СЗДТГ

, ХХҮГ

48.Ахмад настны талаар төрөөс явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

2485 ахмадад нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлтийн үйчилгээ үзүүлсэн.

Халамжийн сангаас

Халамжийн үйлчилгээнд хамруулсан байдлаар

Бууруулахгүй байх

СЗДТГ

 

БЗД нар, Ахмадын хороо

49.Багийн ахмадуудын зөвлөлийн дарга нарт үйл ажиллагааг нь дэмжин ажиллана.

Одоогоор урамшуулал, дэмжлэг үзүүлдэггүй,

               -

Дэмжлэгийн хэлбэрээр

Эрх зүйн баримт, бичгийг боловс

руулна.

Эрх зүйн баримт, бичгийг хэрэгжүүлнэ

СЗДТГ

 

 

50.Чийрэгжүүлэлтийн танхимын тоог нэмэгдүүлж, ашиглалтыг хэвшүүлж ажиллана.

 

Номт, Зүүндэлгэр, Баруун-Зуунмод 3 баг ахмадын чийрэгжүүлэлтийн танхимтай,

ОНХС, бусад эх үүсвэр

Танхимын тоогооор

-

1 багт

1 багт

1 багт

НБМэргэжилтэн

СЗДТГ

 

ТАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

5.1. Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр

1.

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу ногоон байгууламжийг хэмжээг нэмэгдүүлж мод бут тарих ажлыг зохион байгуулна.

1.Мэргэжлийн байгууллагын туслалцаатайгаар иргэд, ААН байгууллагатай хамтран сумын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж, голын ай савд шинээр цэцэрлэгт хүрээлэн, хөв цөөрөм  байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

2010-2015 онд нийт 10452 мод бут тарьж ургуулсан. Амьдралтын хувь 65%-тай буюу сумын хэмжээнд 6794 мод бут ургаж байна.

ОНХО, БХС, ААНБ

30 сая

 

10000-аас доошгүй мод бут тарина.

 

 

2000-аас доошгүй

 

 

2500-аас доошгүй

 

 

3000-аас доошгүй

 

3500-аас доошгүй

 

ЗДТГ, БОХУБ

 

БОАЖГ, ААНБ

2.Ногоон байгууламжийг арчлах, хамгаалах үүрэг бүхий ажилтаны орон тоог нэмэгдүүлэх, тасаг нэгж болгон өргөтгөх ажлыг зохион байгуулна.

ХТГ-ийн Ногоон байгууламжын 1 ажилтан нь 6794 мод бутыг арчлах хамгаалах, ААНБ-уудад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөхөд хүрэлцдэггүй

ОНХО

           20 сая

Улирлын чанартай  мэргэжлийн 3-аас доошгүй гэрээт ажилтантай болно

Ногоон байгууламжын хариуцсан мэргэжлийн тасагтай болсон байна.

ЗДТГ

ХТГ

3.Ногоон байгууламжийн арчлалт хамгаалалтын талаар иргэдэд сургалт хийж, айл өрхийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлнэ.

Зуунмод сумын хэмжээнд нийт 68 өрхийн хашаанд 8 төрлийн 2100 орчим мод бут ургаж байна.

ОНХО, Мод үржүүлгийн газар

        5 сая

Ногоон байгууламж-

тай өрхийн тоо 30%-иар нэмэгдсэн байна.

Ногоон байгууламжийн арчилгаа, хамгаалалтын талаар жил бүр сургалт зохион байгуулах, иргэдийг модны суулгацаар хангах

ЗДТГ

ЗАА, багууд

4.Хотын төвийн

 1-р бүсэд мал, амьтан байлгахгүй байх журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

 

 

 

Мал амьтны журмын хашаа байгуулж, “эко эргүүл” 5-10-р сард ажлуулсан.

ОНХО, ХХҮХ

12 сая

Ногоон байгуулам-

жийг мал амьтан идэж сүйтгэхээс хамгаалж, амьдралтын хувь нэмэгдэнэ.

Хотын төвийн 1-р бүсэд малд амьтан нэвтрүүлэхгүй байх зорилгоор зуны улиралд жил бүр “Эко эргүүл” ажиллуулна.

сумын ЗДТГ, БОХУБ

ХТГ

5.2.Байгаль орчны бохирдолыг бууруулах чиглэлээр

2.

Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх замаар агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлын зохистой менежментийг хэрэгжүүлж, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

5.Албан байгууллага, айл өрхийн хог хаягдлыг төрөлжүүлэн ялгах хогийн савны тоог нэмэгдүүлнэ.

Зуунмод хотын хэмжээнд ААНБ, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 22ш  хогийн сав байна.

 

 

ОНХО, БХС

38 сая төгрөг

 

Ангилан ялгах хогийн савны тоогоор

100-аас доошгүй байна.

20-аас  доошгүй

25-аас доошгүй

30-аас доошгүй

35-аас доошгүй

 

 

 

 

ЗААлба, БОХУБ

ХТГ

 

 

 

 

Багууд, ААНБ-ууд

 

 

6.Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, ХТГ-т парк шинэчлэлтийн ажлыг хийнэ.

ХТГ нь 13 төрлийн авто техник ашиглаж байна.

ОНХО, төсөл хөтөлбөр

50 сая

ХТГ-ын техникийг шинэчлэн, сайжруулсан байна.

2-оос доошгүй авто машиныг тоноглоно

ЗДТГ

БОАЖГ,ХТГ

7. Гэр хорооллын айл өрхийн бохирын цооног, задгай 00-ыг байгаль орчинд ээлттэй технологийг нэвтрүүлж стандарт хангуулах ажлыг дэс дараалалтай хийнэ.

Сумын хэмжээнд гэр хороололд 3294 айл өрх амьдарч байна.

ХХО

600 сая

 

Хөрсний бохирдол багасаж стандарт хангасан

00-той болох ажил хийгдсэнээр

 

150 айл өрх

 

200 айл өрх

 

250 айл өрх

 

300 айл өрх

 

 

 

БОАЖГ

ЗАА

 

Багууд, иргэд

8.Нийтийн эзэмшлийн болон эзэнгүй зам талбай бохирдолыг ариутгаж, эвдэрсэн, элэгдэлд орсон, ухсан карьерийг булах ажлыг зохион байгуулна.

Нийтийн эзэмшлийн эзэнгүй бохирдсон 10 байршилд 4425м2 талбай, элэгдэлд орсон /үерийн усанд идэгдсэн/, хогийн цэг, ухсан карьер 8 байршилд 7,5га талбайд байна.

ОНХО, ХХО

20 сая

Ариутгал халдваргүй-

жилт хийсэн болон нөхөн сэргээлт хийсэн газрын хэмжээгээр

5000м2 талбайг ариутгах

5000м2 талбайг ариутгах

5000м2 талбайг ариутгах

5000м2 талбайг ариутгах

ЗДТГ

ЭМГ, ХТГ

9.Төвлөрсөн хогийн цэгийг ландфилийн аргаар устгаж, талбайн хэмжээг багасгах, хашаажуулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж ажиллана.

Одоо байгаа төвлөрсөн хогийн цэгийн эзлэх талбай 30 га байна.

БХС

495 сая

 төгрөг

 

Төвлөрсөн хогийн цэгийн талбайн хэмжээ 10 га-аар багасна

 

 

1 га

 

 

2 га

 

 

3 га

 

 

4 га

 

БОАЖГ сумын ЗДТГ

 

 

 

ХТГ

10.Агаарын бохирдуулагч суурин эх үүсвэрийн тооллого, судалгаа хийсний үндсэн дээр түүнийг бууруулах арга хэмжээ авч ажиллана.

 

Гэр хороололд ердийн зуухтай 2442 өрх, сайжруулсан зуухтай 12 өрх, ханан пийшинтэй 105 өрх байна.

ОНХО

4 сая

Мэдээллийн суурь судалгаа бий болно

Суурь судалгаатай болох, Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох боломжтой болно

ЗАА

Багууд

11.Түүхий нүүрсний хэрэглээг багасган, цахилгаан халаагуур, бүрэн шаталттай утаагүй зуухыг хэрэглээнд нэвтрүүлэх замаар агаарын бохирдлоос урьдчилан сэргийлнэ.

 

Гэр хороололд ердийн зуухтай 2442 өрх, сайжруулсан зуухтай 12 өрх, ханан пийшинтэй 105 өрх байна.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

1 000,0 сая

Байгаль орчинд ээлтэй дулааны эх үүсвэрээр 2500 гаруй айл өрхийг хангана.

 

 

 

500 айл өрх

 

 

 

 

 

600 айл өрх

 

 

 

 

 

600 айл өрх

 

 

 

 

 

700 айл өрх

 

 

 ЗДТГ, БОХУБ

 

6 багийн   айл өрх,

 

12.Хог хаягдлыг ангилан боловсруулах үйлдвэр байгуулна.

 

Хог хаягдлыг ангилан боловсруулах үйлдвэр одоогоор байхгүй байна.

ОНХО

1 500,0 сая

Дахивар бүтээг-

дэхүүний хэмжээгээр /тн/

Зураг төсвийн ажлыг хийлгэн, газрын асуудлыг шийдвэрлэнэ

Барилгын ажил, боловсруулах үйл ажилла

гааг  эхлүүлнэ.

10тн

15тн

БОАЖГ, ЗАА

ХОХБТХ ГБХБГ,

 

5.3.Аялал жуулчлалын чиглэлээр

3.

Гадаадын болон дотоодын жуулчдад нэгдсэн цогц мэдээлэл хүргэх, бизнес эрхлэгчдийн үйлчилгээ, хүртээжийг сайжруулах замаар орон нутагт орох орлогыг нэмэгдүүлэх.

13.“Аялал жуулчлалын мэдээллийн төв”-ийн үйл ажиллагааг эхлүүлж,   Манзуширын хийд, Ээж хад, Их майдар цогцолбор, Онгоцны буудлыг түшиглэн гадаад дотоодын жуулчидад үйлчилгээ үзүүлнэ.

КОЙСА ОУБайгууллага, Аймгийн БОАЖГ, Аймгийн музейтэй хамтран аялал  жуулчлалын мэдээллийн төв, манзушир хийдийн мэдээллийн самбар, ариун цэврийн байгууламж, бэлэг дурсгалын дэлгүүрийг байгуулсан.

УХО, БХС

10сая

 

 

 

 

Дотоод, гадаад аялал жуулчлалын тоо нэмэгдэнэ.

 

 

          

 

 

 

    Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

 

 

 

 

Зуунмод сумын ЗДТГ, БОХУБ

 

 

 

 

 

БОАЖГ, Аймгийн музей

5.4.Байгаль хамгаалах ажилд бүх нийтийн хамтын оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр

4.

Иргэд олон нийтэд эх дэлхийгээ хайрлах, уламжлалт ёс заншлаа дээдлэх, мэдлэг олгож, байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлнэ.

14.Дэлхийн байгаль орчныг хамгаалах өдрүүдээр “Усны тухай хууль болон усыг зохистой ашиглах” тухай, “Хог хаягдлын дахин хэрэглээг нэвтрүүлэх” сургалт, сурталчилгаа хийх 

“Усны тухай хууль болон усыг зохистой ашиглах” тухай “Усны чанар, хатуулаг, зохистой хэрэглээ”сэдэвт сургалт, гар зургийн уралдааныг дунд сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан.

ОНХО, ХХО, төсөл хөтөлбөр

 10 сая

Иргэд усны зүй зохистой хэрэглээ, ундны усны аюулгүй байдлын тухай мэдлэгтэй болно.

 

 

1000

 

 

1500

 

 

2000

 

 

2500

 

 

ЗАА

 

 

Төв-Чандмань ДЭХГ,

15. Айл өрхийн тоолууржуулал

тын ажлыг эрчимжүүлнэ.

ААНБ-ууд 100% тоолууржсан, Айл өрхийн 60% нь тоолууртай.

Хөрөнгө шаардахгүй.

Тоолууржуулсан айл өрхийн тоогоор

10%

10%

10%

10%

 

 

ЗАА

 

Төв-Чандмань ДЭХГ

16.Сумын хэмжээнд иргэдэд экологийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулах, гарын авлага материалаар хангах

2015 онд 1200 иргэн, 2016 онд 6 багийн 30 иргэнийг сургалтанд хамруулж, 900ш гарын авлага тараасан.

ОНХО, ХХО, төсөл хөтөлбөр

10 сая

Тараах материал болон сургалтанд хамрагдсан хүн, тараах материалынын тоогоор

500

600

800

1000

 

ЗАА

 

 

ХТГ, бусад ТББ-ууд

 

ЗУРГАА. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГО

6.1. Төрийн захиргааны хүрээнд/цэрэг, гадаад харилцаа, нийгмийн баталгаа/

1.

Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулж, албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын хүрээг нэмэгдүүлэх, нийгмийн баталгааг сайжруулах замаар төрийн албыг мэргэшсэн, тогтвортой байх нөхцлийг хангана

1.Төрийн захиргааны албан хаагчийн ажлын туршлага, ур чадварын дээшлүүлж албан тушаал дэвшүүлэх, төрийн албан хаагчдыг нээлттэй сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр нөхөх арга хэмжээ авна.

2 ажлын байранд сонгон шалгаруулалт явуулсан.

Хөрөнгө шаардахгүй

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Төрийн албаны мэргэшсэн тогтвортой байх нөхцөл бүрдэнэ.

ЗДТГ-ын дарга

 Сумын ЗДТГ

Харьяа төсөвт байгуул-лага

2.

Төрийн албан хаагчдын  сахилга хариуцлагыг,  сайжруулж, үр дүнд суурилсан  урамшуулалын болон  хариуцлага тооцох тогтолцоог бүрдүүлнэ.

2.Төрийн албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан үндсэн чиг үүрэг, мэдлэг, ур чадвар,  хариуцлага, ёс зүйн түвшинг дээшлүүлж ажил сайжруулах, зөрчил арилгах арга хэмжээ зохион байгуулна.

 

 

 

 

Ажлын байрны тодорхойлолтуудыг шинэчлэн баталгаажуулсан.

 

 

 

 

 

 

   Хөрөнгө шаардахгүй

 

 

 

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Зөрчил дутагдлыг арилгаж, стандарт хэрэгжсэн байна.

Сумын ЗДТГ-н дарга,

ДАХШҮМ

 

Зуунмод сумын ЗДТГ

Харьяа төсөвт байгуул-лага

3.Төрийн болон аймаг, сумын шагналаар шагнуулахаар ирсэн иргэдийн материалын бүрдэл, шаардлага хангасан байдлыг харгалзан зохих шатны хуралдаанаар хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлнэ.

-Төрийн дээд одон медалиар шагнуулахаар  -60 иргэний тодорхойлолтыг сумын ИТХТ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн.

- 4 иргэн аймгийн Хүндэт тэмдэгээр,  67 иргэн сумын Засаг даргын Хүндэт жуух бичгээр шагнагдсан.

3060000

Засаг даргын нөөцийн сангаас

Хэлэлцүүлсэн тодорхойлолт, шагнагдсан игэдийн тоогоор

Журмын дагуу шагнал олгогдоно.

Засаг даргын туслах, гадаад харилцааны ажилтан

 

Сумын ЗДТГ

ИТХ

3.

Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгахад төрийн албан хаагчдыг  чадваржуулан, иргэд, ААНБ-уудыг, удирдлагаар хангана.

4. Сумын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд жил бүр тодотгол хийж хэрэгжүүлж ажиллана.  

2016 оны 11-р сард тодотгол хийгдсэн

Хөрөнгө шаардахгүй

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Сумын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд жил бүр тодотгол хийгдэж эрсдэлийг тооцсон байна.

ЗДТГ-ын дарга

ОБГ Харьяа төсөвт байгуул-лага

 

5.Гамшиг осол, гал түймрийн аюул, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт сурталчилгаа зохион байгуулна

2 удаа сургалт зохион байгуулсан

Хөрөнгө шаардахгүй

2-оос доошгүй удаа

2-оос доошгүй удаа

2оо-с доошгүй удаа

2-оос доошгүй удаа

ЗДТГ-ын дарга

ОБГ Харьяа төсөвт байгуул-лага

 

4.

Батлан хамгаалах нь бүх нийтийн үйл хэрэг байх зарчимд тулгуурлан орон нутаг дахь  үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.

6.Сумын хэмжээнд цэрэг техникийн тоо бүртгэл болон хугацаат албаны цэрэг татлагыг зохион байгуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын хүрээнд мөнгөн төлбөрийг барагдуулж ажиллана.

Цэрэг техникийн тоо бүртгэлийг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж аймгийн цэргийн штабт тушаасан.

Мөнгөн төлбөрийн орлогын тайлан мэдээг гаргаж явуулсан.

-

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр.

Тоо бүртгэл явуулж мэдээллийн санг баяжуулна.

.

26-27 насны иргэдтэй гэрээ байгуулж, мөнгөн төлбөрийг барагдуулна.

ЗДТГ-ын дарга

Багийн Засаг дарга нар

7.Дүйцүүлэх албаны иргэдтэй давтан болон шинээр сургалт зохион байгуулж, орон нутгийн бүтээн байгуулалтын ажилд татан оролцуулна.

Дүйцүүлэх албаны иргэдийг 4 удаа орон нутгийн бүтээн байгуулалтын ажил болон гамшгийн үед дайчлан ажиллуулсан.

Хөрөнгө шаардахгүй

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Дүйцүүлэх алба хаах журмын дагуу сургалтын 30 хүртэлх хувьд нь орон нутгийн ажилд оролцуулна.

ЗДТГ-ын дарга

Багийн Засаг дарга

5.

“Баг” төслийг шинэчлэн боловсруулж зорилтот бүлгийн иргэдэд чиглэсэн төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

8. “Баг” төслийг шинэчлэн боловсруулж 2-оос доошгүй багийн төв /контор/-ийн барилгыг барьж ашиглалтад оруулна.

6 багийн 4 нь өөрийн байртай

97.0 сая төгрөг

төслийн хэрэгжилтээр

 

 

1 багийн байртай болгоно

 

1 багийн байртай болгоно

 

ЗДТГ

Багийн Засаг дарга

9.Багт тулгамдсан асуудлыг багийн ИНХ-аар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэж багийн өдөрлөгийг тогтмолжуулан төрийн бодлого шийдвэр, цаг үеийн шуурхай мэдээллийг иргэдэд тогтмол хүргэнэ.

Багийн ИНХ-ыг жилд 2-4 удаа зохион байгуулдаг.  Багийн ИНХ, багийн Засаг дарга нарын ажлын уялдаа холбоо тогтмолжоогүй.

Хөрөнгө шаардахгүй

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

4-аас доошгүй удаа

4-с доошгүй удаа

4-с доошгүй удаа

4-с доошгүй удаа

Багийн ИНХ-ын дарга

Сумын ИТХ-ын ажлын алба, ЗДТГ

 

 

10.Хүн амын нягтралын судалгаа гаргаж, багийн тоог нэмэгдүүлэх талаар зохих шатны байгууллагад уламжлах,

Одоогоор Зуунмод сум 16758 хүн амтай, 6 багтай.

ОНТөсвөөс

Шинээр бий болсон багийн тоогоор

Судалгаа, хийж, үндэслэлийг тогтоон, иргэдээс санал асуумж авч сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлсэн байна..

Хүсэлтийг дараагийн шатны шийдвэр гаргах түвшинд уламжилсан байна.

Уламжилсан

Багийн ИНХ-ын дарга

Сумын ИТХ-ын ажлын алба, ЗДТГ

6.

Улсын болон орон нутгийн төсвөөс бусад эх үүсвэрээс хөрөнгө оруулалт төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

11.Сумын хэмжээнд “Төслийн баг” байгуулж, ТАХ бүр өөрийн хариуцсан салбарт жилд 2-с доошгүй төсөл бичиж, хэрэгжүүлнэ

Одоогийн байдлаар суманд 2 төсөл хэрэгжсэн.

Төслийн хөрөнгөөр

Хэрэгжүүлсэн төслийн тоогоор

6-аас доошгүй

6-аас доошгүй

6-аас доошгүй

6-аас доошгүй

ЗДТГ

Харьяа төсөвт байгуул-лага

 

7.

Гадаад дотоодын харилцаа хамтын ажиллагааг  өргөжүүлнэ 

12.Шууд харилцаат нэгжийн хамтын ажиллагааны хүрээнд тодорхой төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж ажиллана.

БНСУ-ын Инчон хотын Нам дүүрэг, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ын Шилийн гол аймгийн Хөвөөт шар хошуутай байгуулсан хамтын ажиллагааны санамж бичигт тусгагдсан.

Төсөл хөтөлбөр

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Төлөвлөгөөний дагуу гадаад харилцаа хамтын хамтын ажиллагаа тасралтгүй үр дүнтэй явагдана.

Засаг даргын туслах, гадаад харилцаа, 

Сумын ИТХ, ЗДТГ

13.Дотоодын хамтын ажиллагаатай   нэгжид  төрийн албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, дадлагажуулах, туршлага судлуулах ажлыг зохион байгуулна.

2016 онд Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд 23 албан хаагч туршлага судласан.

 Төсөл хөтөлбөр

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

   3-аас доошгүй

3-аас доошгүй

3-аас доошгүй

3-аас доошгүй

Засаг даргын туслах, гадаад харилцаа, 

 

Сумын ИТХ, ЗДТГ

 

14.Аймгийн шууд харилцаат мужуудтай хамтын ажиллагаа тогтооно

БНСУ-ын Кангвон мужийн ИТХ-ын 4 төлөөлөгчтэй Зуунмод хотод уулзалт зохион байгуулж цаашид хамтын ажиллагаа тогтоож болох талаар ярилцсан.

Төсөл хөтөлбөр

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

1-2 улс, мужтай харилцаа тогтооно

1-2 улс, мужтай харилцаа тогтооно

Засаг даргын туслах, гадаад харилцаа

Сумын ИТХ, ЗДТГ

8.

Мэдээллийг  иргэдэд шинэлэг арга хэлбэрээр хүргэх,  ил тод байдлыг хангаж ажиллана. 

15.Цахим хуудсыг шинэчилнэ.

V-р сургууль, Хүмүүн цогцолбор сургуулиуд албан ёсны цахим хуудастай болсон

500,000

Орон нутгийн төсөв

Төсөл хөтөлбөр

Цахим хуудасгүй харьяа байгууллагуудыг сумын цахим хуудсанд байршуулна

Цахим хуудсыг шинэчлэнэ.

Баяжил-

тыг 90%

Баяжил-тыг 95%

Баяжил-тыг 100% болгоно.

ОНИМТөвийн ажилтан

ЗДТГ, Харьяа байгуул

лагууд

16.Олон нийтийн интернет мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж иргэдэд мэдээллийг шуурхай хүргэх ажлыг зохион байгуулна.

ОНИМТөв нь иргэдэд компьютер, интернэтийн үйлчилгээ, иргэдээс зар мэдээ, албан бланкны захиалга аван үйлчилж  2016 оны 11 сарын байдлаар 826600 төгрөгийн орлогыг ЗДТГ-ын дансанд төвлөрүүлээд байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

Иргэдэд үзүүлэх үйлчил-гээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж багийн иргэдэд компьютерийн анхан шатны сургалт явуулна.

Үйлчлүүлэх иргэдийн тоо, орлогыг нэмэгдүүлнэ.

30 иргэнд сургалт явуулна.

Үйлчлүүлэх иргэдийн тоо, орлогыг нэмэгдүүлнэ.

40 иргэнд сургалт явуулна.

Үйлчлүүлэх иргэдийн тоо, орлогыг нэмэгдүүлнэ.

50 иргэнд сургалт явуулна.

Үйлчлүүлэх иргэдийн тоо, орлогыг нэмэгдүүлнэ.

60 иргэнд сургалт явуулна.

 

 

 

ОНИМТөвийн ажилтан

 

 

 

ЗДТГ, Харьяа байгууллагууд

 

 

17.ДУС-ийн ашиглалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,  ашиглалтыг сайжруулж сургалт зохион байгуулна.

ЗДТГ-ийн 37 албан хаагч,  харъяа байгууллагын 25  албан хаагч,нийт 62 хэрэглэгч ДУС-ийн дэд программуудыг     ашигладаг.

Хөрөнгө шаардахгүй

ABLE програмын ашиглалтаар

Албан бичгийн програмыг ашиг-ладаг болгоно

ДУС-ийн дэд программуудыг 100%  ашиглаж хэвшинэ.

ОНИМТөвийн ажилтан

ЗДТГ, Харьяа байгууллагууд

6.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр

9

Сумын харьяа байгууллагуудын  ажлын зохион байгуулалт, сахилга хариуцлага, үйл ажиллагааны бодит үр дүнг сайжруулах зорилгоор дотоод хяналт, шинжилгээг зохион байгуулна.  

18.Сумын Засаг даргын нэрэмжит үзлэг”–ийг жил бүр зохион байгуулж, үр дүнг нэмэгдүүлнэ.

Засаг даргын нэрэмжит үзлэг зохион байгуулагдаагүй.

Төсөв шаардахгүй.

Харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүн сайжирсан байна.4-аас доошгүй удаа зохион байгуулна.

1-ээс доошгүй.

1-ээс доошгүй .

1-ээс доошгүй

1-ээс доошгүй

 

 

ДАХШҮХМ

 

 

ЗДТГ

10

Төрийнүйлчилгээнднэгдсэнстандарттогтоож, чадварлаг, ёс суртахуунтай мэргэшсэн төрийн албыг бий болгоно.

19.Төрийн албаны стандартыг бүрэн хангах зорилгоор “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн карт”-ыг нэвтрүүлж, хариуцлагын тогтолцоо бүрдүүлнэ.

Одоогоор ёс зүйн карт нэвтрээгүй хувийн хэрэгт хавсаргадаг.

Төсөв  шаардахгүй

"Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн карт"-ын хэрэгжилтээр

Сумын ЗДТГ-ын албан хаагчдад бүрэн нэвтрүүлнэ.

Харьяа байгуулагуудын албан хаагчдад нэвтрүүлнэ

 

 

 

 

ДАХШҮХМ

 

 

 

ЗДТГ,  Харьяа байгууллагууд

20.Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO олон улсын стандарт нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлнэ..

Нэвтэрүүлсэн байгууллага байхгүй.

ОНТөсөв

5.0 сая төг

Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн байна.\4-өөс доошгүй байгууллага

Сумын  ЗДТГ-т 5S зарчим хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.

1-ээс доошгүй

1-ээс доошгүй

1-ээс доошгүй

 

 

ДАХШҮХМ

 

 

     ЗДТГ,        Харьяа байгууллагууд

6.3. Хууль эрх зүйн салбарын хүрээнд

11

Хууль эрх зүйн сургалт мэдээлэл болон иргэд байгууллагад үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

21.Эрх зүйн сургалт мэдээллийн ажлыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ   

Иргэдийн 25  хувьд буюу жилдээ 4000 хүнийг хамруулсан

 

 

 

 

  5,0 сая

Төсөл хөтөлбөр

Эрх зүйн сургалт сурталчилгаанд хамрагдах хүний тоо, өсөлтийн  хувиар

Эрх зүйн сургалт сурталчилгаанд хамруу-лах хүний тоог 3 хувиар

 3 хувиар нэмэгдүүлнэ

 3 хувиар нэмэг-

дүүлнэ

3  хувиар нэмэг-дүүлнэ

 

ХЭЗМ

Сумын ЗДТГ Төрийн болон ТББ-ууд

22.Багийн хэсгийн ахлагч, гэрээр айлчлагч, сайн дурын ажилтнуудыг  мэргэшүүлэх сургалтуудад  үе шаттай хамруулна.

Гэрээр айлчлагч 10 хэсгийн ахлагч 10 хүнийг  мэргэшүүлсэн.

Мэргэшүүлсэн хүний тоогоор

Мэргэ-шүүлэх сургал

тын судал

гааг гаргаж, сургал-танд хамруу-лах.

2-оос доошгүй удаа зохион байгуулна.

4-оос доошгүй удаа зохион байгуулна

Мэргэ-шүүлэх сургал-танд хамрагд-сан хүний тоо, сургал-тын чанар үр нөлөөг тооцно.

 

ХЭЗМ

Сумын ЗДТГ

Төрийн болон ТББ-ууд

12

Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, иргэдийн эрхийг аливаа хэлбэрээр зөрчихгүй байх нөхцөлийг хангана.

23.Захиргааны хэм хэмжээний актыг төслийн шатанд нь сонсох ажиллагааг  хэвшүүлнэ.

Нийтлэг хэм хэмжээ тогтоосон актыг улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй.

Хөрөнгө шаардахгүй

Хэлэлцүүл-сэн хэм хэмжээний актаар

Нийтлэг  хэм хэмжээний  актад  хувийн хэрэг хөтөлж, улсын бүртгэлд бүртгүүлж хэвшүүлнэ.

ХЭЗМ

Сумын ИТХ,

Сумын ЗДТГ-ын төрийн албан хаагчид

13

Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

24.Сумын хэмжээнд хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

 2017-2020 оны төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг хангана.

Хүний эрийн 2013-2016 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 92 хувьтай хэрэгжсэн.

      7,0 сая

Төсөл  хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр

30%

50%

70%

90%

 

ХЭЗМ

Сумдын ЗДТГ, Хүний эрхийн салбар хороо

ИНБ

14

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, төр болон иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааг сайжруулна.

25.Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн ажлыг олон нийтийн дунд зохион байгуулж, жил бүр төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлнэ.

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 80 хувьтай.

Төлөвлөгөө-ний хэрэгжилтээр

 

85 % -д хүргэнэ

90 %-д хүргэнэ

ХЭЗМ

Сумдын ЗДТГ,ИНБ             

15

Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ

26.Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг жил бүр гаргаж,  батлуулж ажиллана.

Авлигийн эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулан төлөвлөгөөний хэрэгжилт 80,19%-тай

Төсөв

шаардахгүй

төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

 

85 % -д хүргэнэ

90 %-д хүргэнэ

ХЭЗМ

Сумын ЗДТГ

16

Сумын хэмжээнд гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

27.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүр гаргаж, иргэд олон нийтэд сурталчилж ажиллана.

2013 онд 146, 2014 онд 146, 2015 онд 119, 2016 оны 10 сарын байдлаар 108

ГХУСАЗЗ

Сангаас

10,0 сая

төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

90-хувьд хүргэнэ.

90-д дээш хувьд хүргэнэ.

 

 

95-хувьд хүргэнэ.

 

ХЭЗМ

Сумын  ИТХ

ГХУСАЗЗ

28.Архидан согтуурахтай тэмцэх, ажлыг эрчимжүүлж, “Архигүй-Төв аймаг” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөр 25%-тай хэрэгжсэн.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр

30-аас дээш хувь хүргэнэ.

50-ээс дээш хувь хүргэнэ.

70-аас дээш хувь хүргэнэ.

90-ээс дээш хувь хүргэнэ.

ХЭЗМ

 

17

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын шаардлагыг хангаж ажиллана

29.Архивын баримтыг цахим хэлбэрт  шилжүүлнэ.  

 

Архивын сан    хөмрөгийн баримтын 30%-ийг цахим хэлбэрт шилжүүлж цахим хувь үүсгээд байна.

ОНТөсөв

3.0 сая /А3-н  сканнер/

Архивын баримтыг цахимд шилжүүлсэн хувийн өсөлтөөр

5-аас доошгүй хувь

5-аас доошгүй хувь

5-аас доошгүй хувь

5-аас доошгүй хувь

Зуунмод сумын ЗДТГ АБХЭ

Хүмүүн,

4, 5-р сургууль