Лхагва 6-р сар 20, 2018

ЗУУНМОД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ

9-Р САРЫН ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÌÝÄÝÝËÝË

2015.10.03                                                                                                                                                                                                                                                             Зуунмод

1.Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëò, ýðõ ç¿éí áîäëîãûí õ¿ðýýíä

Хэвлэл мэдээлэл: Олон нийтийн интернет мэдээллийн төв нь 2015 оны 09-р сарын байдлаар давхардсан тоогоор нийт  80 гаруй иргэнд үйлчилгээ үзүүлж, 82300 төгрөгний орлого оруулсан.ЗДТГ-т  09-р сарын   байдлаар дотоод удирлагын системээр нийт 85 бичиг гаднаас ирсэнийг холбогдох албан тушаалтанд нь хүргэн бүртгэлийн дэвтэрт гарын үсэг зуруулж хүлээлгэн өгч эзэнжүүлсэн.Өдөр тутмын хэвлэл “Зууны мэдээ” сонинг тогтмол захиалж алслагдсан багууддаа хүргэж мөн мэдээллийн төвөөр үйлчлүүлсэн иргэд нээлттэй үйлчлүүлж    ажиллаж байна.

            Архив, албан хэрэг хөтлөлт: Сумын ЗДТГ-т 09 дүгээр сарын 25-ний байдлаар 68 бичиг гаднаас èðñíээс хугацаатай албан бичиг 16 ирсний 11 бичгийн хариуг хугацаанд íü өгсөн. Хугацаа болоогүй 4 бичиг, хугацаа хэтэрсэн 1 бичиг áàéíà. /мэргэжилтэн Ч.Уранчимэг, холбоотой бичиг хугацаа хоцорсон/.

            Аймгийн 7027-1111-ээс 10 санал хүсэлт, гомдол ирж 100%-ийн шийдвэрлэсэн. Сумын ЗДТГ-аас багийн засаг дарга нар, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 143 бичиг явуулсан. Мөн давхардсан тоогоор 10 бичгийг бусад байгууллага, багийн Засаг дарга нарт  тарааж, Тамгын газрын мэргэжилтнүүдэд архивын 8 баримтыг ашиглуулан, 8 иргэнд лавлагаа олгон бүртгэл хөтөлж, хуулбар үнэн дарж баталгаажуулав.

            2015 оны 3-р улирлын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг гаргаж ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн С.Доржмаад ДУС-ээр явуулсан. 3-р улирлын байдлаар 146 өргөдөл ирснээс 86 өргөдлийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 60 өргөдөл хугацаа болоогүй шийдвэрлэгдэх шатандаа явж бөгөөд сумын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дүн 58,9%-тай гарсан.

            Энэ 3-р улирлын хугацаанд Архив-албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг болохтой холбогдуулан үзлэг угтаж сумын Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж 6-н баг, харъяа 5 байгууллагаар орж удирдамжийн дагуу шалгалт хийж зөвлөгөө өгч ажиллав. Үзлэг угтаж архивын баримтыг эмхлэн цэгцлэх зорилгоор 1 сарын хугацаатай гэрээгээр хүн авч ажиллуулсан.

             Төв аймгаас томилогдсон ажлын хэсэг манай суманд ажиллаж 4 үзүүлэлтээр ажлаа дүгнүүллээ. Үүнд:

1.Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтаар дүгнэхэд        -66%-тай

2.Төрийн байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлж буй байдлыг дүгнэхэд                                        -87,5%-тай

3.Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг дүгнэхэд                           -94,0%-тай

4.Байгууллагын архивын ажлыг дүгнэхэд                                             -99,0%-тай

тус тус дүгнэгдсэн болно.

            Төрийн захиргаа, Хууль, эрх зүй: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийг угтаж   сумын харъяа байгууллага 6 баг, ХЦС, 5 дугаар сургууль, 4 дүгээр сургууль, 4 цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт болон шалган туслах ажлыг тусгай удирдамжийн дагуу явж заавар зөвлөмжийг өгч улсын архив албан хэрэг хөтлөлтийн үзлэгт бэлтгэл хангуулах ажлыг сумын  ажлын хэсгээс зохион  байгуулан явуулсан.

            Зуунмод сумын хэмжээнд Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд “Авлигагүй аймаг-иргэдийн оролцоо” сэдэвт 14 хоногийн аяныг зохион байгуулах сумын Засаг даргын 2015 оны а/144 тоот захирамж, төлөвлөгөөг батлаж албан байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдийн дунд авлигын хууль тогтоомжийг сурталчлах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан байгууллагын вэб сайд болон самбар, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэлээр сурталчлан ажиллаж байна.

            Сумын Засаг даргын захирамж, сумын ЗДТГ-ын тушаал нийт 22 захирамжуудын хууль эрх зүйн үндэсийг хянасан

              Урианы жилийн ажлын хүрээнд сумын харъяа байгууллага, төрийн албан хаагч нарт  ХЦС-ийн сайн дурын ажилтанг урьж “Сайн дурын ажилтан” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар мэдээлэл сургалтуудыг зохион байгуулсан.Мөн Мэдээллийн технологи, шуудан харилцаа холбооны газартай хамтран төрийн албан хаагчдын дунд ухаалаг электрон хэрэгсэл, компьютерийн хэрэглээний талаар сургалтуудыг явууллаа.

            Аймгийн Хууль зүйн хэлтэс, сумын ЗДТГ-аас хамтран  аймгийн Шүүх, ШШГАлба, Стандарчилал хэмжил зүйн төв, Аймгийн цагдаагийн газар, Улсын бүртгэлийн газруудыг оролцуулж 6 багийн нийт 134 иргэдэд  35 төрлийн гарын авлагыг иргэдэд тарааж хууль тогтоомжийг сурталчлан иргэдээс 20 гаруй саналыг авч зарим саналуудыг газар дээр шийдвэрлэж иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч ажилласан

 

 

  

            Хууль сурталчилах өдөрлөгийн үеэр  Баруун-Зуунмод багийн ахмад настангууд багийнхаа иргэдэд зориулж урлагийн тоглолт үзүүлж санаачлага зохион байгуулалттай өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгуулав.

             2015.09.17-ний өдөр Дэлхийн зөн ОУБ-ын ОНХХ-тэй хамтран Нацагдорж багийн иргэдийн дунд гэр бүл архидалт их байгаатай холбогдуулан архины хамааралтай  иргэдийн дунд “Гэр бүлийн сайн сайхны төлөө “сэдэв  сургалтыг “Хөтөч гэрэл сургалтын төвийн сургагч” багш нарыг урьж нэг өдрийн сургалтыг Нацагдорж багийн сургалтын танимд зохион байгуулж, Дэлхийн зөн ОУБ-ын ОНХХ-өөс 1,200,000 мян.төг-ийг сургалтын зардалд зарцуулсан.

             

Дотоод хяналт шинжилгээ:

Иргэний бүртгэл мэдээлэл:

 

2.Төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд

3.Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлогын хүрээнд: Аймгийн статистикийн газарт  ХАА-3 мэдээнүүдийг гаргаж хүргүүлсэн.

 1. Тариалсан талбайн ХАА-6 ХАА-7а, ХАА-7б,  мэдээнүүдийг 6-н багаас айл, өрх аж нэгж тус бүрээр авч улсын статистикын ХАА-н мэдээ тайлангийн программд шивж оруулсан.
 2. ХАА-1, ХАА-2 мэдээнүүдийг багуулаас маягтын дагуу авч нэгтгэн ХАА прогорамм-д шивж оруулсан.
 3. Сумын мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах үүднээс  Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 32 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулахаар ажиллаж байна.
 4. Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний явцын талаарх мэдээг аймгийн МХГ, ҮХААГазруудад  7 хоног бүр хүргүүлж байна.
 5. Зуунмод сумаас өөр аймаг сумын нутаг дэвсгэрт өвөлжиж, хаваржих 128-н өрхийн 25912 толгой малын судалгааг гаргалаа.

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн а/297 дугаар Хад лан гар тэжээл бэлтгэлийн хуваарь батлуулах тухай захирамжийн дагуу сумын Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн а/99 дугаар өвс хадлан тэжээл бэлтгэх тухай захирамжийг боловсруулан батлуулан ажиллаж байна. Аймгийн Засаг даргын А/97 дугаар захирамжаар өвс-456 тн, гар тэжээл- 642 тн бэлтгэх хуваарь ирсэний дагуу  Малчин мал бүхий өрхөд шаардлагатай өвс тэжээлийн судалгааг гаргахад сумын хэмжээнд 800 тн өвс шаардлагатай гэсэн судалгаа гарсан. Одоогийн байдаар 97 өрхийн 689.74 тн өвс, 30.85 тн гар тэжээл, 15 тн хужир сүү бэлтгэсэн мэдээтэй байна.

Байгаль орчин: ОБГазар, Дэлхийн зөн ОУБайгууллагатай хамтран Нацагдорж баг-35 хүн, Баруун-Зуунмод баг-30 хүн, Аймгийн цагдаагийн газар-70 хүн, Нэгдсэн эмнэлэг-35 хүн, 016-р цэргийн ангиудад “Өрхийн бэлэн байдал” сэдэвт сургалт явуулсан.

 1. Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2014 оны 09,42 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг гарган, Сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлсэн.
 2. “Зуунмод сумын нутаг дэвсгэрт гэрийн тэжээвэр амьтдыг тэжээх, арчилах, хураамж тогтоох, золбин нохойг устгах журам”-ын төслийн ИТХуралд өргөн барьж, батлуулсан
 3. Сумын Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар албан даалгаварыг 9-р сард хэрэгжүүлэхээр товлогдсон 11 байгууллагад албан даалгаварыг хүргүүлж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьсан.
 4. Усын тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хууль сурталчилах зорилгоор “Хариуцлагын тогтолцоо” тараах материал хэвлүүлж, тараасан.
 5. “Ногоон Ази” төрийн бус байгууллагатай хамтран цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах төслийг боловсруулан, хамтран ажиллах хүсэлт илгээсэн.
 6. Ногоон байгууламжын нэгдсэн тооллогыг хийж, мэдээллийн сантай болсон.
 7. “Шинэ хашаа” төслийн хүрээнд УАА-н 17 өрхөд ялган ангилах зориулалт бүхий хогын сав байрлуулах ажлын төслийг боловсруулсан
 8. Мал амьтны журмын хашаа байгуулах ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэн, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын зөвлөмжийг хүргүүлсэн.

4.Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, эрчим хүч, дэд бүтцийн бодлогын

Дэд бүтцийн талаар: ОНХС-ын хөрөнгө оруулалтаар “Шинэ хашаа” төслийн хүрээнд 2,5,6-р багийн гэр хорооллын 9-н гудамжийг шинэчлэх ажлын тендерийг зарлаж үнэлгээний хороог хуралдуулж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан гэрээг байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна.

Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын талаар: Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн 03 тоот тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн боловсролыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөний 2 дугаар шатны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг Зуунмод суманд  үйл ажиллагаа явуулж байгаа цэцэрлэг, сургуулиудаар дүгнэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны  ээлжит хурлаар оруулан дүгнэхэд сургуулийн өмнөх боловсролын хүрээнд дэвшүүлсэн 6 зорилт 11 хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлт 91,8хувь,  Бага дунд боловсролын хүрээнд 11 зорилт 50 хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлт 87,8 хувьтай сумын хэмжээнд боловсролыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөний биелэлт 88.6 хувьтай байна. 

БНСУ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоотой хамтран Зуунмод хотноо 2015 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр хоёр орны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс бүрдсэн  уран бүтээлчид хамтдаа цугларсан урлагийг тоглолтыг Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Мөнх-алдарын талбайд тоглууллаа. 

2014-2015 оны хичээлийн шинэ жилд 3-н цогцолбор цэцэрлэг, хүүхдийн сувилгаа чийрэгжүүлэлтийн төвийг оролцуулан нийт 1200 гаруй хүүхэд суралцуулахын зэрэгцээ  Ерөнхий боловсролын сургуулийг завсардсан хүүхэдгүй  ажиллаж байна.

“Он жилийн хэлхээ” ТББ-га, аймгийн “Соёл урлагийн ажилтны холбоо”-той хамтран “Олон улсын Ахмадын өдрийг угтаж 6-н багийн ахмадуудын дунд  /50-аас дээш насны/ “Ахмад авъяастан-2015” урлагийн наадмыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 20-30-ны өдрүүдэд 2 үе шаттайгаар нийт 250 гаруй ахмадыг хамруулан дуу, бүжиг, хөгжим зэрэг 4-н төрлөөр зохион байгууллаа. Багийн нэгдсэн дүнгээр Нацагдорж баг тэргүүн байранд, Баянхошуу баг 2 дугаар байранд, Номт баг 3 дугаар байранд орсон.

Нийгмийн халамжын талаар: Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран Хөдөлмөрийн яармаг өдөрлөг-2015 арга хэмжээ зохион байгуулсан. Энэ өдөрлөгөөр Зуунмод сумаас 6 иргэн, аж ахуйн нэгж оролцсон бөгөөд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооноос 3 иргэн ирж хийсэн бүтээлээрээ үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон.

Солонгос-Монгол хөгжлийн бэрхшээлтэй 48 иргэнийг хүлээн авсан.

 “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 9 төсөл ирсэн бөгөөд  төслөө сумандаа хэлэлцэн Хөдөлмөрийн хэлтсэст хүргүүлсэн.

Аймгийн ахмадын чөлөөт холбоо, сумын ахмадын холбоо нийт 6 багийн засаг дарга, ахмадын дарга нартай хамтран харъяалалгүй 560 ахмад настангуудын судалгааг гаргасан.

эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаар:

Газрын харилцааны талаар: Нэг цонхны үйлчилээн дээр давхардсан тоогоор нийт 420 гаруй иргэнд үйлчилэн газрын холбогдох асуудлыг шийдвэрлэж, иргэдээс ирсэн санал, гомдолд хариу өгч, ажилласан. Мөн бичгээр 29 иргэний өргөдөл, хүсэлт хүлээн аваад байна.

Аймгийн Засаг даргын 2 удаагийн захирамжаар 11 иргэнд газар өмчлүүлж, 1 удаагийн захирамжаар 3 иргэний хамтран өмчлөгчийг хасч, Зуунмод сумын Засаг даргын 3 удаагийн захирамжаар 42 иргэнд газар эзэмшүүлж, 1 удаагийн захирамжаар 5 иргэний газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлсэн.

3 иргэний өмчилсөн газрын маргааныг шийдвэрлэж аймгийн засаг даргын захирамжаар газрын байршил болон нэгж талбарыг өөрчлөн өмчлүүлсэн.

Çóóíìîä ñóìûí Çàñàã äàðãûí À/145, À/... òîîò çàõèðàìæààð ãàçàð ýçýìø¿¿ëýõ äóóäëàãà õóäàëäàà, òºñºë ñîíãîí øàëãàðóóëàëò çàðëàí íèéòýä ìýäýýëýí àæèëëàæ áàéíà.

            Зуунмод сумын ЗДТГ-с зохион байгуулж буй олон нийтийн ажлуудад хамрагдан ажилласан ìºí ÃÕÁÕÁ-ûí ãàçðààñ õýðýãæ¿¿ëæ áóé àæèëóóäàä õàìðàãäñàí.

            ÃÕÃÇÇÃ, Ãåîìàñòåð ÕÕÊ-òàé õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëýõ ãýæ áóé “Ëåíäìåíåæåð” ïðîãðàìì õàíãàìæ íýâòð¿¿ëýõòýé õîëáîãäîí Çóóíìîä ñóìûí íèéò ãàçàð ýçýìøèã÷ èðãýäèéí ñóäàëãààã ãàðãàí àæèëëàæ áàéíà.

Хог хаягдлын ажлын талаар: Зуунмод сумын 6 багийн айл өрх, аж ахуйн нэгж,албан байгууллагын хог хаягдлыг ачин зайлуулахад ХТГ-ын 2 машин графикийн дагуу ажиллаж байна.2015 оны 09-р сард Зуунмод сумын  6 багийн айл өрх, аж ахуйн нэгж,албан байгууллагаас 117 рейсээр  669.4       м3 хог хаягдал ачин зайлуулж  ажиллав.ХТГ-ын жолооч Хишигт  нь ачигч А.Баярсайханы хамт 12-88 ТӨА дугаартай хино дутро машинаар  Номт 1-р багийн нутаг дэвсгэрийн баруун хэсэгийн хог хаягдлыг 29 рейсээр 153.7 м3 хог хаягдал ачин зайлуулсан байна.Мөн жолооч Д.Гантөмөр ачигч Д.Батсайханы хамт номт 1-р багт 12 рейсээр 63.6 м3 хог хаягдал ачин зайлуулав.                           69-84 ТӨА дугаартай машинаар жолооч Ч.Ууганбаяр,ачигч Ц.Буяннэмэхийн хамт  4-р  багийн хог хаягдлыг 2 рейсээр 10.6 м3 , 6-р багт хог хаягдал ачиж тээвэрлэдэг Зил-554 маркийн 93-15 ТӨВ дугаартай машинаар жолооч Л.Мягмарсүрэн нь ачигч Д.Энэбиш Д.Болдбаатар нарын хамтаар 17 рейсээр 139.4 м3 хог хаягдлыг ачин зайлуулсан байна.Мөн түрээсийн машинаар жолооч М.Буяндэлгэр нь 35 рейсээр 185.5 м3 хог хаягдал ачин зайлуулсан байна.                                                                                                               ХТГ-ын жолооч Хишигт  нь ачигч А.Баярсайханы хамт 69-85 ТӨА дугаартай тээврийн хэрэгсэлээр 09-р сарын 21-нээс эхлэн 2-р багт 12 рейсээр 63.6 м3 хог хаягдал ачин зайлуулав.                                                                                                                                Мөн 69-75ТӨА дугаартай машинаар жолооч Ө.Дамдиндорж , ачигч  Г.Даваахүү,Г.Лхагважавнарын  хамт Баянхошуу 3-р багийн хог хаягдлыг 10 рейсээр 53 м3 хог хаягдлыг ачин зайлуулаад байна.                                                                                                        Хогийн төвлөрсөн цэгт хог асгаж байгаа хувийн болон аж ахуйн нэгж ,байгууллагуудын машинуудыг бүртгэлжүүлж хянаж ажиллахыг хогийн төвлөрсөн цэгийн манаач Ж.Ганхуягт үүрэг болгож,хариуцлагатай ажиллах зааварчлага өгөв.                                       08-р сараас 09-р сарын 11-ний өдөр хүртэл тус байгууллагын жолооч ачигч нар нь хууль ёсны ээлжийн амралтаа эдлэж байгаад энэ сарын дунд үеэс ажилдаа орж байна.Энэ амралтын хугацаанд захиалгаар хог хаягдал ачин зайлуулж ажилласан болно.

        Цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлын талаар

Үйлчлэгч, цэцэрлэгжүүлэгч нар нь өдөр бүр   өөрсдийн хариуцсан зам талбай, явган замын болон боржурын шороо,ойр орчмын хог хаягдлыг  цэвэрлэн ажиллаж  байна.

Гэрэлтүүлэгийн ажлын талаар

ХТП-10 цахилгааны шитэнд татах релей шатсан байсныг сольж ажилд оруулав.ХТП-11 гэрэлтүүлгийн шитэнд автомат,пускатель сольж кабелын масс дээр ажиллаж 500 метр кабель гэмтэлтэйг тогтоож шаардах хуудсыг 2015.09.17 нд бичсэн. Усан оргилуурын усыг юүлж зүлэгний 15 ш гэрэл засварлан асаав.                                            ХТП-12 оос тэжээл авсан гэрэлтүүлгийн төв талбайн гэрэлтүүлгийн 7 ш,ЗСЗДТГазрын 1 ш гэрэлтүүлгийг засварлан асааж ажилд оруулав.                                                         ХТП-22 УАА-н шитэнд 380 в тоолуур шатсаныг тогтооож шаардах хуудсыг 2015.09.17 нд бичиж өгсөн.                                                                                                             Цагаан хаалганы гэрэлтүүлгийн 20 м кабелыг муфтлэн залгаж ажилд оруулав.               Үсчний уулзварын гэрлэн дохионы гэмтлийг илрүүлж кабелын масстай нь тогтоогдов.                                                                                                                                Цагийн тохиргоонд явж орой 19 цагаас асаж 03 цагт унтрахаар тохиргоо хийв.Төв цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 4ш,ХТП-12 оос тэжээл авсан гэрэлтүүлгийн    8 ш гэрлийг засварлан асааж ажилд оруулав.Энэ сард нийт 32 ш гэрэл засварлан асааж ажилд оруулсан.

                            

                          

                           

                           

                           

                             

                           

 

Зуунмод сумын ЗДТГ

 

 

 

Холбоосууд

Ажлын байрны захиалга

Утасны жагсаалт

Нэг цонхны үйлчилгээ

Байгууллагууд

Сумдууд

ОНИМТ

Иргэний танхим

Able Cloud system