Даваа 5-р сар 21, 2018
Шуурхай мэдээ
Шуурхай мэдээ...

Сумын Засаг даргын 2009 оны _____дүгээр

сарын .....ны өдрийн ___тоот захирамжийн

хавсралт

 

БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН

АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

           

Монгол улсын Засгийн Засгийн газрын 1995 оны 53 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд энэхүү журмын гол зорилго оршино.

 

1.Баримт бичиг нягтлан шалгах ажлын хэсэг нь  жилд нэг удаа байнга түр хадгалах баримтын данс, бүртгэл болон устгах бичгийн түүвэр жагсаалтыг хянан хэлэлцэх.

 

2.Гал, усны болон бусад аюулын улмаас үрэгдсэн сэргээн засварлах боломжгүй болсон баримтыг шалгаж комиссын  хурлаар хэлэлцэх, акт тогтоон байгууллагын даргаар батлуулж тоо, бүртгэлийн баримт бичгээс хасах.

 

 3.Хувийн гаралтай баримтыг байгууллагын архивт хүлээн авах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх.

 

4.Байгууллагын баримт бичгийг хадгалах хугацааны жагсаалт, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг хянан хэлэлцэх.

 

5.Архиваас хосгүй үнэт, үнэт баримтыг илрүүлэх, тэдгээрийг хамгаалалтын ба ашиглалтын хуулбар хувьтай болгох ажлыг зохион байгуулах

 

6.Жилдээ хоёр удаа харъяа газрын нягтлан шалгах ажлын хэсгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж арга зүйн туслалцаа үзүүлнэ.

 

7.Нягтлан шалгах ажлын хэсгийн олонхийн саналаар асуудлыг шийдвэрлэж тэмдэглэл хөтлөнө.

 

 

 

ЗУУНМОД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН

ТАМГЫН ГАЗАР

Холбоосууд

Ажлын байрны захиалга

Утасны жагсаалт

Нэг цонхны үйлчилгээ

Байгууллагууд

Сумдууд

ОНИМТ

Иргэний танхим

Able Cloud system