Хөдөө аж ахуйн тасаг

Хөдөө аж ахуйн тасаг

Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга:  Б.Батжаргал Холбоо барих утас: 70273514, 95053514, 99585638

Мэргэжилтэн: С.Өлзийдэлгэр  Холбоо барих утас: 70273514, 95053514, 94937004

Б.Сарантуяа    Холбоо барих утас: 70273514, 95053514, 88274477

Э.Буяанхишиг  Холбоо барих утас: 70273514, 95053514, 99445309

1.     МУ-ын Засгийн газрын 394-р тогтоолын дагуу хонь, тэмээний ноосыг үндэсний боловсруулах үйлдвэрт тушаасан малчдын бүрдүүлэх материал

   Бүрдүүлэх материал
1 Иргэний үнэмлэх/хуулбар/
2 Падан/ноос тушаасан, малчны тамгаар баталгаажуулсан байх/
3 Мал эмнэлэг ариун цэврийн гарал үүслийн гэрчилгээ авах

2.     Малчны зээл авахад бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал
1 Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
2 Малын А данс
3 Иргэний үнэмлэхний хуулбар /Наториатаар баталгаажуулсан/