Сум хөгжүүлэх сан

Сум хөгжүүлэх сан

Сум хөгжүүлэх сангийн нягтлан бодогч: Л.Жаргал Холбоо барих утас: 70273514,    95053514, 95150076

Зуунмод сумын ИТХТ-ийн 2009 оны 9-р сарын 18-ны өдрийн 52 тоот тогтоолоор  “Өрхийн Үйлдвэрлэлийг Дэмжих Сан” нэртэйгээр  ажиллаж байгаад   2011 оны 6-р сарын 20-ний өдрийн 50 тоот тогтоолоор “ Сум Хөгжүүлэх Сан” болон 10 дахь  жилдээ ажиллаж байна. 2016  онд ЗГ-ын 153 тогтоолоор журмыг шинэчлэн баталсан.

Зорилго: Сум хөгжүүлэх сангийн зорилго нь жижиг дунд үйлдвэр шинээр байгуулах, үйл ажиллагааг нь өргөтгөх, шинэчлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, хөнгөлөлттэй зээл олгоход оршино.

Зуунмод сумын Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох арга хэмжээний хүрээнд хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж сарын 0,25% жилийн 3%-ийн хүүтэйгээр 36 сар хүртэлх хугацаанд 100% эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр  олгох зээлийн материалыг Сумын ИТХ-ын баталсан Нэн тэргүүнд хөгжүүлэх “Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний жагсаалт”-ийн хүрээнд төслийг тодорхой хугацаа зарлан хүлээн авдаг болно.

Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авахад бүрдүүлэх материал

    Бүрдүүлэх материал
1 Зээлдэгчийн анкет
2 Зээл олгохыг хүссэн өргөдөл
3 Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
4 Төслийн баримт бичиг /Төсөл/
5 Зээлийн барьцаа, барьцааны гэрээ
6 Эд хөрөнгийн гэрчилгээ /Эх хувь/