Нийгмийн халамж

Нийгмийн халамж

Нийгмийн халамж үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материал

  1. Тэжээн тэтгэх үр хүүхэдгүй, эсвэл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг үзүүлэх боломжгүй ахмад настанд сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад мөнгөн тусламж олгох /Жилд 1 удаа /
Бүрдүүлэх материал
1 Тусламжид хамрагдахыг хүссэн өргөдөл
2 Засаг даргын тодорхойлолт
3 Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4 Хүндэт донорын тодорхойлолт
5 Хүндэт донорын үнэмлэх, хуулбарын хамт
6 Амжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
7 Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: ажлын 21-30 хоногт

2.      Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэнд мөнгөн тэтгэмж олгох /Улиралд нэг удаа /

Бүрдүүлэх материал
1 Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт
2 2 хувь зураг
3 Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
4 байнгын асаргаа шаардлагатай тухай эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолт
5 Амжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
6 Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: ажлын 14-21 хоногт

3.      18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох

Бүрдүүлэх материал
1 Тусламж авахыг хүссэн өргөдөл
2 Сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт
3 2 хувь зураг
4 Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
5 Эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээ, хэрэв хаяж үрэгдүүлсэн бол иргэний бүртгэл мэдээллийн байгууллагын архивын лавлагаа
6 Сум хорооны амжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр
7 Асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа: ажлын 14-21 хоногт

4.      Алдарт эхийн одон авахад бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал
1 ‘’Алдарт Эх’’ нэг, хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнагдах эхийн анкет
2 Эх болон хүүхдүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар, /хэрэв хүүхэд нас барсан бол нас барсныг гэрчлэх баримт эсвэл архивын лавлагаа/
3 Бусдаас гурав хүртэл насны хүүхэд үрчлэн авсан бол Иргэний бүртгэлийн байгууллагын лавлагаа
4 Иргэний үнэмлэхний хуулбар /Наториатаар баталгаажуулсан/
5 хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар /Наториатаар баталгаажуулсан/
6 Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

5.      Ахмадын зориулалттай амралт, сувиллын газарт амрах эрхийн бичгийг хөнгөлөлтэй олгоход бүрдүүлэх материал

 Бүрдүүлэх материал
1 Өргөдөл
2 Засаг даргын тодорхойлолт
3 Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
4 Эрхийн бичгийн хуулбар, мөнгө төлсөн баримт
5 Тэтгэвэрийн дэвтэр, хуулбар

6.      Ахмад настанд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр олгоход бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал
1 Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл
2 Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
3 Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
4  2 хувь цээж зураг

7.      Нийгмийн халамжийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр олгоход бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал
1 Өргөдөл
2 Засаг даргын тодорхойлолт
3 18 хүртлэх насны хүүхдийн эх/эцэг, асран хамгаалагч/харгалзан дэмжигч/-ийн иргэний үнэмлэх/хуулбар/
4 2 хувь цээж зураг
5 Нийгмийн даатгалын сангаас тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай НДХ-ийн тодорхойлолт

8.      Хөгжлийн бэршээлтэй иргэнд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр олгоход бүрдүүлэх материал

   Бүрдүүлэх материал
1 Өргөдөл
2 Засаг Даргын тодорхойлолт
3 Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
4 2 хувь цээж зураг
5 Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт

9.      Ахмадын зориулалттай амралт, сувиллын газарт амрах эрхийн бичгийг хөнгөлөлтэй олгоход бүрдүүлэх материал

   Бүрдүүлэх материал
1 – Өргөдөл
2 – Засаг даргын тодорхойлолт
3 – Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
4 – Эрхийн бичгийн хуулбар, мөнгө төлсөн баримт
5 – Тэтгэвэрийн дэвтэр, хуулбар

10.  Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал
1 Иргэний үнэмлэх
2 Нийгмийн даатгалын баталгаажсан дэвтэр
3 Эмнэлгийн хуудас