Нийгмийн даатгалын байцаагч

Нийгмийн даатгалын байцаагч

Нийгмийн даатгал

1.     Сайн дурын даатгалд хамрагдахад бүрдүүлэх баримт бичиг

    Бүрдүүлэх материал
1 НД-ын дэвтэр /байхгүй бол шинээр нээлгэнэ/
2 Иргэний үнэмлэх
3 2 хувь цээж зураг /4*3 хэмжээтэй/

2.     Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал
1 Иргэний үнэмлэх
2 Хөдөлмөрийн дэвтэр
3 НД-ын дэвтэр
4 Эмнэлгийн хуудас

3.      Ахмад настанд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр олгоход бүрдүүлэх материал

   Бүрдүүлэх материал
1     Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл
2     Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
3     Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
4      2 хувь цээж зураг

4.      Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхэд мөнгөн тэтгэмж олгоход бүрдүүлэх материал

   Бүрдүүлэх материал
1 Өргөдөл/ гар бичмэл/
2 Эмчийн тодорхойлолт
3 Багийн засаг даргын тодорхойлолт
4 Иргэний үнэмлэхний /хуулбар/
5  2% цээж зураг

5.     Ажил олгогч байгууллага нийгмийн даатгалд шинээр бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал
1 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбарын хамт/
2 Албан тоот хүсэлт /ҮА-ны чиглэл, хугацаа, даатгуулагчийн тоог бичих/
3 Өмнөх онуудын жилийн эцсийн баланс, татварт гаргаж өгдөг бүх тайлангууд үзэх
4 Тухайн сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн мөнгөө тушаасан байна.
5 Захирлын цахим үнэмлэхний хуулбар

6.     Ажилгүйдлын даатгалын сангаас олгох тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

Бүрдүүлэх материал
1 Тэтгэмж тогтоолгох тухай өргөдөл
2 НД-ын байгууллагаар баталгаажсан НД –ын дэвтэр
3 Ажлаас чөлөөлсөн тухай шийдвэр /эх хувь/
4 Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн бичиг

7.     Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал
1 Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа,тушаалын хуулбар, татварын нэр сольсон лавлагаа)
2 Нийгмийн даатгалын дэвтэр
3 Дараалсан 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)
4 Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)
5 Цээж зураг (3*4) 2 хувь
6 Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)
7 ЭХМК-ын акт
8 Үйлдвэрлэлийн ослын акт
9 Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……-дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах

8.     Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал
1 Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа, тушаалын хуулбар, татварын нэр сольсон лавлагаа)
2 Нийгмийн даатгалын дэвтэр
3 Дараалсан 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)
4 Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)
5 Цээж зураг (3*4) 2 хувь
6 Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)
7 Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар (хүүхдээр хөнгөлөлттэй тогтоолгож буй эхчүүд) нотариатаар батлуулах
8 Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал (хөдөлмөр эрхэлж байгаа даатгуулагчид хамаарна)
9 Hөхцөлийн тодорхойлолт (хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байсан хүмүүст хамаарна )
10 Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……….дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах

9.     Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал

Бүрдүүлэх материал
1 Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа, тушаалын хуулбар, татварын нэр сольсон лавлагаа)/нас барагчийн/
2 Нийгмийн даатгалын дэвтэр
3 Дараалсан 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)
4 Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)
5 Цээж зураг (3*4) 2 хувь
6 Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)/асран хамгаалагчийн/
7 Багийн Засаг даргын тодорхойлолт
8 Гэрлэлтийн батлах
9 Нас барсны гэрчилгээ
10 Хүүхдүүдийн сургуульд сурч буй тодорхойлолт
11 Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар